Forskningsetik och god forskningssed vid Uppsala universitet

Vid Uppsala universitet läggs stor vikt vid forskningsetisk medvetenhet och att god forskningssed efterlevs. Samhället, dess medborgare och företag behöver pålitliga vetenskapliga resultat och det är viktigt att allmänheten har ett förtroende för forskning. Därför är det självklart att varje forskare ska säkerställa ett redligt förfarande.

Högskolelagen stadgar att i ”högskolornas verksamhet skall vetenskapens trovärdighet och god forskningssed värnas”. Ett universitet eller en högskola som får information om misstankar om oredlighet i forskning har en skyldighet att utreda misstankarna.

Vad är god forskningssed?

God forskningssed vilar på några grundläggande principer: att det går att lita på att forskningen håller hög kvalité, att forskningen utförs och rapporteras på ett sanningsenligt sätt, utförs med respekt för viktiga samhälleliga värden, samt att forskaren tar ansvar för sin forskning och dess följdverkningar.

När allvarliga avvikelser från god forskningssed sker så kan forskningen anmälas som oredlig, vilket vid universitetet i korthet definieras som att fabricera, förvränga eller plagiera forskningen. Det kan också vara att man saknar nödvändiga tillstånd för att utföra forskningen, eller att ange någon som författare (deltagare i forskningen) som inte är berättigad till det.

Vetenskaplig oredlighet

Nämnden för utredning av oredlighet i forskning vid Uppsala universitet ansvarar för att utreda misstänkt oredlighet. I nämnden ingår lagfaren ledamot, lärar- och studentrepresentanter, jurist samt universitetsdirektör.
Nämndens ledamöter
Kontakt: oredlighet@uadm.uu.se

Med oredlighet i forskning avses:

  • Förfalskning
  • Förvanskning
  • Plagiat och
  • Underlåtenhet att inhämta tillstånd eller följa uppställda villkor.

Nämnden har också till uppgift att informera om och på annat sätt motverka oredlighet i forskning.
Nämnden har dock  inte uppgift att ta ställning till forskningens kvalitet.

Så här hanterar Uppsala universitet anmälningar om oredlighet i forskning
(Tillämpas på anmälningar om oredlighet i forskning som inkommit från och med den 1 februari 2017.)

Etikprövning

Regionala etikprövningsnämnden i UppsalaKontakt

Centrala etikprövningsnämnden

Information om djurförsök i forskning

Relaterad information:

Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

Codex - webbplats om regler och riktlinjer för forskning