Så här hanterar Uppsala universitet anmälningar om oredlighet i forskning

(Tillämpas på anmälningar om oredlighet i forskning som inkommer från och med den 1 februari 2017.)

När en anmälan inkommer till universitetet meddelas detta till rektor som överlämnar den till Nämnden för utredning av oredlighet i forskning för hantering. Alla anmälningar utreds såtillvida det inte helt uppenbart handlar om något annat eller är uppenbar ogrundat. I detta ett sådant fall fattar rektor beslutet att inte utreda efter föredragning av nämndens ordförande.

  1. Den anmälde forskaren underrättas och en utredning påbörjas. En referent i nämnden utses.
  2. Forskaren erbjuds inlämna ett eget yttrande.
  3. Nämnden kan inhämta yttrande i specifika frågor från sakkunnig/a, varav minst en ska vara från ett annat lärosäte. Den sakkunniges uppgift är att analysera vissa specifika frågor som är viktiga för utredningen. Under den processen kan ytterligare underlag begäras in.
  4. Universitetet kan vid behov inhämta yttrande från Centrala etikprövningsnämnden och ska alltid göra det om anmälare eller anmäld önskar det och det inte är uppbenbart obehövligt.
  5. När sakkunniga gjort sin bedömning får den anmälde tillfälle att lämna synpunkter på deras bedömning.
  6. När utredningen är klar skriver nämnden ett  yttrande till rektor som fattar beslut.
  7. Blir beslutet fällande beslutar rektor därefter om process för eventuell påföljd och disciplinåtgärder.
  8. I förekommande fall kontaktas även tidskriften där studien publicerats, och eventuell finansiär.

Anmälan och beslut om misstanke om oredlighet i forskning är offentliga handlingar.

Riktlinjerna i detalj

Uppsala universitets riktlinjer avseende förfarandet vid anmälan om oredlighet i forskning (UFV 2016/1079). Tillämpas på anmälningar om oredlighet i forskning som inkommer från och med den 1 februari 2017.