Forskning

Mål och strategier för världsledande forskning

(Ur Uppsala universitets Mål och strategier)

Högt ställda mål kräver uthållighet och mod att pröva nya vägar. Universitetet slår vakt om det långsiktiga sökandet efter kunskap för att bidra till mänsklighetens samlade vetande och till den globala utvecklingen. Forskningen utgår från såväl samhällets stora utmaningar som inomvetenskapliga frågeställningar. Det breda universitetet ger unika möjligheter till gränsöverskridanden och nya kombinationer. Förmågan att attrahera och skapa goda förutsättningar för skickliga forskare är den viktigaste faktorn för universitetets framgång inom det internationella vetenskapssamfundet.

Mål

UNIVERSITETET SKA STÄRKA SIN POSITION SOM INTERNATIONELLT LEDANDE FORSKNINGSUNIVERSITET

Strategier

 • Forskningens bredd och mångfald upprätthålls och utvecklas.
 • Fördelning av forskningsanslag inom vetenskapsområden och fakulteter baseras på kollegial bedömning av kvalitet och produktivitet.
 • Förnyelse och förbättring av forskningen bereds utrymme genom att nya områden av strategisk betydelse ges särskilt stöd för snabb etablering.
 • Tillämpning av god forskningssed och forskningsetiska principer är absoluta krav, som säkras genom kontinuerliga utbildnings- och informationsinsatser.
 • Goda forskningsmiljöer med gemensam infrastruktur främjas för att gynna framstående forskning och underlätta nyskapande samarbeten.
 • Forskningssamarbete över ämnesgränser inom universitetet och med utomstående aktörer stimuleras och strukturella hinder för sådana samarbeten avlägsnas.
 • All forskning prövas och synliggörs fortlöpande för att stärka kvalitet och tillföra nya aspekter. Publicering sker via de främsta kanalerna inom respektive ämnesområde.
 • Forskningsresultat görs tillgängliga genom så kallad open access, där så är möjligt.
 • Samarbete med nationella och internationella forskningsfinansiärer och -aktörer stärks och framstående forskare uppmuntras att åta sig uppdrag i sådana organisationer.
 • De externa forskningsbidragen ökas genom att organisatoriskt stöd ges för att utforma breda och gränsöverskridande forskningsinitiativ.

Mål

UNIVERSITETET SKA ATTRAHERA DE MEST KVALIFICERADE FORSKARNA OCH LÄRARNA FRÅN HELA VÄRLDEN

Strategier

 • Rekrytering i internationell konkurrens möjliggörs genom öppna utlysningar på relevanta språk utöver svenska, och genom noggranna och snabba tillsättningsprocesser.
 • Rekrytering av unga forskare och lärare från hela världen underlättas genom att tydliga karriärvägar och etableringsresurser i samband med anställning erbjuds.
 • Medarbetarnas kompetens tas tillvara inom både forskning och utbildning genom möjlighet till sammanhängande tid för forskning mellan perioder av undervisning.
 • Medarbetarnas skicklighet premieras och kompetensutveckling uppmuntras.

Relaterat:

Forskningsstrategier 2016–2020
I strategierna beskrivs redan existerande vetenskapliga styrkeområden där Uppsala universitet under senare år har genomfört stora satsningar. Dessutom identifieras nya utmaningsdrivna forskningssatsningar där universitetets breda kompetens kan bidra till ny kunskap.