Prisad doktorsavhandling om klinisk nytta av cancerläkemedel

17 oktober 2018

Apotekarsocieteten utmärkelse Rosenön Award 2017–2018 går till Emilie Schindler för avhandlingen "Pharmacometrics to improve clinical benefit assessment in oncology" som hon försvarade vid Uppsala universitetUppsala universitet.

– Jag är hedrad och tacksam. Det här erkännandet innebär också viktig uppmärksamhet för mitt forskningsområde, säger Emilie Schindler, som nu är verksam i Basel.

Priset för årets bästa doktorsavhandling inom läkemedelsmetabolism, farmakokinetik och/eller farmakodynamik, Rosenön Award, delas ut av Sektionen för farmakokinetik och läkemedelsmetabolism inom Apotekarsocieteten. Nominerade avhandlingar ska ha lagts fram vid ett svenskt universitet och prissumman är 30 000 kronor.

Emilie Schindlers avhandling fokuserar på utveckling av farmakometriska modeller för att karakterisera och kvantifiera sambandet mellan läkemedelsexponering, biomarkörer, biverkningar, total överlevnad och patientrapporterade resultat . Hennes forskning bidrar till en kvantitativ förståelse av såväl önskade som oönskade reaktioner på läkemedel och hur dessa hänger ihop med exponering och långsiktigt kliniskt utfall. 

– Jag är mycket glad över priset som är ett erkännande av vikten av nya farmakometriska metoder för att bedöma den kliniska nyttan av cancerbehandlingar, säger Emilie Schindler.

Vid bedömningen av de nominerade avhandlingarna beaktas aspekter som nytänkande, självständighet, samarbete med andra forskargrupper, avhandlingens applicerbarhet och vetenskapliga betydelse, vetenskaplig kvalitet samt förmåga att förmedla vetenskap, slutsatser och resultat.

Juryns motivering till 2018 års utmärkelse lyder:

"Emilie Schindler har presenterat en doktorsavhandling av hög kvalitet och uppvisat en utmärkt förmåga att kommunicera vetenskap och resultat. Emilie Schindler har i sin avhandling utvecklat ett värdefullt farmakometriskt ramverk för utveckling av cancerläkemedel, integrering av mätningar av sjukdom, farmakokinetik, effektivitet, säkerhet och kliniskt utfall och därigenom möjliggjort en högst tillämpbar kvantitativ bedömning av risk och nytta vid val av dos."

Avhandlingen lades fram tidigare i år vid Institutionen för farmaceutisk biovetenskap vid Uppsala universitet.