Verktyg för friska arbetsplatser

25 oktober 2018

Hallå där, Magnus Svartengren, professor i arbets- och miljömedicin som leder ett forskningsprojekt där kommuner använder ett verktyg för att förbättra arbetsmiljön. Vet vi idag hur man får en friskare arbetsplats?

– Ja, jag har länge forskat, tillsammans med Eva Vingård, om ”nycklar till friska arbetsplatser”, både i privat och offentlig sektor. Sedan kom en föreskrift från Arbetsmiljöverket med fokus på hur man ska organisera en arbetsplats så att folk är så friska som möjligt. Det vi såg var att första linjens arbetsledare är viktiga. Vi behöver en mekanism som hjälper första linjens arbetsledare att arbeta systematiskt med att ta reda på hur medarbetarna mår.

Hur fungerar verktyget?
– Medarbetarna får svara i en enkät på frågan ”Vad kännetecknar ditt arbete just nu?” I nästa skede får de frågan ”Kan jag påverka det här?” och ”Är det positivt eller negativt?” Genom att återkoppla till medarbetarna via chefen ökar delaktigheten. Sedan kan man diskutera tillsammans: Hur pratar vi med varandra? Får alla samma information? Har alla samma chanser att utvecklas? Vi har lagt till en fråga om sömn, som vi ser som ett viktigt mått på återhämtning och frågar också om upplevd produktivitet. Är den låg kan det bero på sjukdom men också arbetsmiljöfaktorer.

Handlar det också om ledarskap?
– Ja, vi pratar mycket om organisatorisk rättvisa, hur uppfattar man sin chef som representant för vad organisationen står för. Kan chefen hålla tillbaka sina personliga uppfattningar, vara tydlig och förmedla vad som är verksamhetens idé? Till exempel arbetsledare på äldreboenden, där personalen inte känner att de hinner med, kan de hjälpa medarbetarna med vad de kan välja bort eller vad de ska prioritera? Idén är att få delaktighet, att medarbetarna känner sig lyssnade på.

Hur ofta ska enkäten göras?
– Vi har sagt var fjärde månad, men det är bara en uppskattning. Man identifierar problem och gör en plan för åtgärder. Om det till exempel gäller att hälsa på varandra när man möts räcker det med att bestämma det, medan andra saker behöver utredas vidare av någon. Efter fyra månader följer man upp och mäter HRI-index.

HRI-index visar på risk för kommande sjuklighet för gruppen och individerna. Fungerar det som en motivation för arbetsplatser att jobba med det här?
– Ja, det blir det intressant både för arbetsgivare och medarbetare att hitta lösningar. Vi tror att medarbetare sitter på lösningar, men att det inte alltid kommer upp till ytan. Med den här metoden har vi sett att det inte blir lika laddat att prata om problemen. Det är viktigt är att det här inte är ett tillfälligt projekt utan ett sätt att jobba.

Hur har det gått i kommunerna?
– Vi startade med 18 kommuner och i början gick det lite trögt. Vår forskning handlar inte så mycket om att det här är det bästa systemet, utan vad det är som gör att den här typen av process sätter fart. Hur kan man göra det lättare för chefen att jobba med det här? Det måste vara förankrat hos toppledare, medarbetare och första linjens chefer. Normalt uppfattas arbetsmiljö som en sidosak, men jag ser det som en viktig del av verksamhetsutvecklingen. Man får ut mer av sin personal om de långsiktigt är friska, och ser till att verksamheten funkar även på sikt.

---

Forskningsprojektet

Projektet ”Systematiskt och tidseffektivt arbetsmiljöarbete. Struktur som ger stöd och uppföljning samt analys av framgångsfaktorer för kommuner” leds av Magnus Svartengren, professor i arbets- och miljömedicin vid institutionen för medicinska vetenskaper på Uppsala universitet. Projektet pågår under 2017–2020 och har finansiering från AFA Försäkring.

Sex friskfaktorer

I en tidigare studie av Magnus Svartengren och Eva Vingård identifierades 6 faktorer som håller medarbetare i landsting och kommun friskare:

  • Närvarande ledarskap
  • Positiv inställning till kompetensutveckling
  • Bra kommunikation, feedback till medarbetarna och forum för alla att göra sin röst hörd.
  • Möjlighet att byta arbetsuppgifter
  • Chefen prioriterar arbetsuppgifterna när det är mycket att göra
  • Ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete