Uppsala i nationell satsning på precisionsmedicin

22 november 2018

Med Genomic Medicine Sweden sätter landets medicinska fakulteter och universitetssjukhus gemensamt fokus på precisionsmedicin. Målet är utvecklad diagnostik, skräddarsydda behandlingar och bättre grund för vetenskapliga studier.

Genomic Medicine Sweden, GMS, är Sveriges nya satsning på precisionsmedicin. Bakom initiativet står landets medicinska fakulteter som – i samverkan med sju regioner, näringsliv och patientföreningar – vill skapa bättre förutsättningar för individanpassad vård, forskning och samarbete med industrin. Projektet förfogar över 84,2 miljoner kronor, varav Innovationsmyndigheten Vinnova bidrar med halva beloppet.
– Det är oerhört viktigt att svensk forskning följer med i den snabba utveckling som sker på genomområdet, likaså behöver sjukvården resurser att analysera patientens arvsmassa. Med GMS kan fler regioner introducera gensekvenseringsteknologier, vilket möjliggör mer precis diagnostik, skräddarsydda behandlingar och bättre data för vetenskapliga studier, konstaterar Lucia Cavelier, direktör vid Uppsala universitets facilitet för klinisk genomik.

Standardiserade metoder för jämförbara resultat

Projektet sätter initialt fokus på cancer, sällsynta ärftliga sjukdomar och infektionssjukdomar. En särskild satsning görs på̊ barncancer i samverkan med Barncancerfonden. Längre fram ska folksjukdomar som hjärt-och kärl, autoimmuna och psykiatriska sjukdomar inkluderas i GMS.
– Vi vill skapa standardiserade metoder som genererar jämförbara resultat. Det ska vi göra genom att samordna, utveckla och förbättra redan befintliga strukturer och kompetenser. Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset kommer exempelvis att bidra inom framför allt klinisk farmakologi, klinisk patologi, klinisk genetik och etik. Samtidigt måste vi konsekvent ha största möjliga patientnytta för ögonen och låta varje steg få ta den tid som behövs, säger Lucia Cavelier.

Den ökade tillgången av data möjliggör även en attraktiv infrastruktur för innovation och klinisk forskning, i vilken universitet och näringsliv kan mötas för fortsatt utveckling.
– Genomic Medicine Sweden gör oss också mer attraktiva för internationella aktörer, inte minst inom life science-industrin, vilket ger möjligheter till nya spännande forsknings- och innovationssamarbeten, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova.

I Uppsala kommer Johan Botling, överläkare och forskare vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, att leda arbetet kring solida tumörer inom både Uppsala universitets facilitet för klinisk genomik och GMS:
– Med nationell samverkan kan vi leverera toppmodern och likvärdig diagnostik för nya cancerbehandlingar till alla Sveriges cancerpatienter. Jag är övertygad om att Genomic Medicine Sweden kommer att ge vårt land goda förutsättningar att inta en internationell tätposition inom precisionsmedicin.


Läs mer

Genomic Medicine Sweden