Beslutet att inrätta Uppsala Antibiotics Center nu fattat

20 april 2016

Det formella beslutet om att inrätta ett centrum för antibiotikafrågor vid Uppsala universitet är nu fattat av rektor. Det tvärvetenskapliga centret ska bli en regional, nationell och internationell kunskapsresurs och mötesplats inom antibiotikaresistensområdet.

Idag används antibiotika i många sammanhang inom vården vid behandling av olika typer av infektioner. Antibiotika är också helt avgörande för lyckade cancerbehandlingar, kirurgiska ingrepp, av behandling av för tidigt födda och vid brännskador. En omfattade förskrivning av antibiotika i kombination med att stora volymer används inom djuruppfödning har tillsammans med andra faktorer påskyndat resistensutvecklingen hos bakterier och multiresistenta bakterier blir allt vanligare.

- Vi vill ta ansvar och anta den brådskande utmaningen inom denna för mänskligheten så angelägna fråga – här finns unika förutsättningar att göra det med det tvärvetenskapliga synsätt som krävs, sade Anders Malmberg vid öppningen av toppmötet Uppsala Health Summit förra sommaren då planerna på ett nytt centrum först presenterades.

Uppsala Antibiotic Center ska ge bästa möjliga synergieffekter mellan spets och bredd inom forskningen. Det ska inte bara vara ett kunskapscentrum för beslutsfattare och andra samhällssektorer utan också har ett starkt fokus på att utbilda en ny generation forskare med helhetssyn på antibiotikaresistensfrågan.

Vid Uppsala universitet finns relevant forskning inom alla vetenskapsområden, och flera stora internationella forskningsprojekt med stöd från EU. Förutom stark grundforskning inom läkemedel, mikrobiologi och antibiotikaresistens finns internationellt stark forskning inom bland annat diagnostik, nya ekonomiska modeller, juridik, zoonoser, klinisk forskning, etik, global hälsa, hållbar utveckling, beteende och lärande. Stora EU-projekt inom antibiotikaområdet, ENABLE och DRIVE, leds från Uppsala universitet. I närområdet i Uppsala finns viktig expertis även vid SLU, SVA, Läkemedelsverket, Livsmedelsverket och vid flera företag.

För frågor kontakta kommunikationsdirektör Pernilla Björk, mobil: 070-291 15 07, pernilla.bjork@uadm.uu.se