Kvalitetsarbete

Undersökningar

Doktorander och doktorsalumner

Studier kring doktorander och doktorsalumner genomförs med avsikt att ge underlag för kvalitetsutveckling av universitetets forskarutbildningar. Tidigare studier genomfördes 2002, 2006 och 2008 där varje enskild institution eller fakultet fått resultat sammanställda i en rapport. Nu pågår arbetet med en ny doktorandundersökning inom ramen för en bredare forskarutbildningsstudie.

Forskarutbildningsstudie

Arbete pågår med en studie som har fokus på universitetets forskarutbildningar. Inom ramen för studien har enkäter skickats till universitetets doktorander och alumner, men även till handledare. Studien ska kunna utgöra underlag till kvalitetsutveckling av forskarutbildningen och vara ett stöd i institutionernas arbete inför Universitetskanslersämbetetes utvärdering.

Alumnstudier på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå

Alumnstudier ger ämnes- och programansvariga information om hur deras före detta studenter ser på sin utbildning vid Uppsala universitet, några år efter examen i ljuset av sin arbetslivserfarenhet, samt en bild av var de befinner sig på arbetsmarknaden. Studierna riktar sig till alumner från grund-, avancerad och forskarnivå. Den mest aktuella alumnstudien är ”Först ut. En alumnstudie av de första årskullarna från de nya magister-/masterutbildningarna vid Lunds och Uppsala universitet”.

Forskningsmiljö

För första gången genomför Uppsala universitet en enkätstudie riktad till lärare och doktorander med fokus på akademiska värden och forskningsmiljöernas inre liv. Enkäten ingår som en del i den forskningsutvärdering som genomförs vid universitetet - KoF17. Enkätresultaten kommer tillsammans med en bibliometrisk analys att utgöra underlag för det självvärderingsarbete som ingår i forskningsutvärderingen.

Övriga undersökningar och rapporter

På olika nivåer vid Uppsala universitet görs även andra undersökningar och rapporter i syfte att stödja kvalitetsarbete inom utbildning och forskning. Studier och rapporter från enheten för kvalitet och utvärdering har exempelvis genomförts och sammanställts angående kvalitet i högre utbildning och forskning, internationella masterprogram samt problem i samband med examinationsförfaranden.

För ytterligare information om undersökningar och rapporter kontakta Maria Björnermark eller Camilla Maandi