Kvalitetsarbete

Utbildningsutvärderingar

Systematiska utbildningsutvärderingar vid Uppsala universitet

Rektor beslutade 2016-10-25 om Uppsala universitets modell för utbildningsutvärderingar. Under 2017 sätter vetenskapsområdena igång med piloter och under en sexårscykel ska all utbildning ha ingått i en utbildningsutvärdering.

Uppsala universitets utbildningsutvärderingar har ambitioner att stimulera till utbildning av högsta nationella och internationella kvalitet. Utbildningsutvärderingarna bygger på såväl extern som intern granskning. Extern granskning tillförsäkrar att universitetets utbildningar underställs oberoende granskning och kan relateras till motsvarande utbildningar vid andra lärosäten. Den interna granskningen av kollega från annan fakultet bidrar till att ifrågasätta det för givet tagna inom ett ämnesområde och ökar kunskaps- och erfarenhetsutbytet inom det breda universitetet. I utvärderingarna deltar såväl lärare som studenter och doktorander. Modellen är decentraliserad och utgår från områdes- respektive fakultetsnämnders ansvar för att säkra och utveckla kvaliteten, vilket gör att modellen kan utformas och anpassas efter lokala förutsättningar. I modellen integreras det löpande kvalitetsarbetet och årlig uppföljning med utbildningsutvärderingar vart sjätte år till en helhet som understödjer och stimulerar kvalitetsarbetet.

Bakgrunden till modellen är den internationella KrUUt-panelens (Kreativ utbildningsutveckling vid Uppsala universitet) rekommendation till Uppsala universitet att utforma en modell för egeninitierade systematiska analyser av utbildningarnas kvalitet ur ett helhetsperspektiv (curriculum reviews) samt det nya nationella kvalitetssäkringssystemet. Rektor tillsatte därför våren 2015 en arbetsgrupp med uppdrag att lämna förslag på en modell för systematiska utbildningsutvärderingar. Arbetsgruppen, med vicerektor Torsten Svensson som ordförande, bestod av representanter från vetenskapsområdena, studentkårerna och sakkunniga från universitetsförvaltningen, och besökte under arbetets gång samtliga nämnder och hade möten med studentkårer och prefekter/studierektorer/programansvariga mfl för att berätta om preliminärt förslag och inhämta synpunkter. Arbetsgruppens slutförslag lämnades till rektor våren 2016, som därefter skickades ut på remiss till områdes/fakultetsnämnder, studentkårer, universitetsbiblioteket och universitetsförvaltningen.

För ytterligare information kontakta Maria Wolters

Universitetskanslersämbetets utvärdering av forskarutbildningen

Forskarutbildningen ingår i utbildningsutvärderingarna inom UKÄ:s nationella system för kvalitetssäkring av högre utbildning. Under 2017 har åtta forskarutbildningsämnen vid Uppsala universitet utvärderats av UKÄ (etik, religionshistoria, historia, datavetenskap, psykologi, nationalekonomi, konstvetenskap och pedagogik), och beslut för dessa utbildningar väntas under våren 2018. Det samlade omdömet ges på en tvågradig skala (hög eller ifrågasatt kvalitet). Under 2018 utvärderas litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, och 2020 utvärderas ett urval av forskarutbildningsämnena inom kemi och medicin.

För ytterligare information kontakta Therese Ljunghammar

Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar 2011-2014

Vid Uppsala universitet har 186 utbildningar/examina utvärderats under åren 2011-2014. I samband med externa utvärderingar av denna typ ges stöd. Genom en fortlöpande dialog med UKÄ får fakulteter och institutioner aktuell information om utvärderingarna och hur de kan förbereda sig. Återkoppling ges på självvärderingar, åtgärdsplaner och åtgärdsredovisningar.

För ytterligare information kontakta Maria Wolters eller Åsa Kettis