Uppsala universitets ledning och organisation

Uppsala universitet leds ytterst av konsistoriet – universitetets styrelse. Under konsistoriet lyder ledningen som består av rektor, prorektor och universitetsdirektören.

Rektors beslut fattas normalt vid rektors sammanträde. Till sitt stöd har rektor ledningsrådet som består av rektor själv, prorektor, universitetsdirektören, de tre vice-rektorerna som företräder universitetets tre vetenskapsområden, och tre studentrepresentanter. Förutom ledningsrådet så har rektor hjälp av flera andra rådgivande funktioner: rektorsråden, kvalitetsrådet och samverkansrådet.

Läs mer om hur Uppsala universitet styrs

Organisationsskiss

Mål och strategier

Uppsala universitets uppgift är att vinna och förmedla kunskap till mänsklighetens gagn och för en bättre värld.

  • Universitetet ska stärka sin position som internationellt ledande forskningsuniversitet.

  • Utbildningarna ska hålla högsta nationella och internationella kvalitet och alla studenter ska ges möjlighet att tillägna sig förstklassiga ämneskunskaper och generella färdigheter.

  • Samverkan med privat, offentlig och ideell sektor ska engagera alla delar av universitetet och bidra både till samhällets utveckling och till universitetets vitalitet.

Mål och strategier för Uppsala universitet

Forskningsstrategier

Dekorativ bild: Laser som lyser genom ett prov

I Uppsala universitets forskningsstrategier 2016–2020 formulerar vi de strategier som skapar långsiktigt goda förutsättningar för kvalitet och förnyelse. Strategierna är en del av universitetets underlag till regeringens forskningsproposition 2016. Dokumentet följer upp och fördjupar de mål och forskningsstrategiska huvudlinjer som uttrycks i Mål och strategier för Uppsala universitet.

Uppsala universitets forskningsstrategier 2016–2020

Alla våra styrdokument

Framsida av broschyren mål och strategier

Uppsala universitets alla mål- och regeldokument finns samlade i en sökbar databas på regler.uu.se.

Utvärdering

Forskning

Kvalitet och Förnyelse 2017 är Uppsala universitets tredje forskningsutvärdering. Syftet med utvärderingen är att stärka universitetet genom en bred analys av hur väl dess forskningsmiljöer fungerar, med särskild tonvikt på de förutsättningar och processer som bidrar till forskningskvalitet och förnyelse.

Utbildning

Uppsala universitets utbildningsutvärderingar har ambitionen att stimulera till utbildning av högsta nationella och internationella kvalitet. Utvärderingarna bygger på såväl extern som intern kollegial granskning och studentmedverkan.

Planering för framtiden

Att utveckla den fysiska miljön inom de lokaler och markområden som universitetet disponerar, men också samspelet med den omgivande stadsmiljön, är en av flera viktiga förutsättningar för universitetets utveckling. Projekt Utvecklingsplan 2050 ska ta fram en översiktlig plan för universitetets rumsliga struktur och fysiska gestaltning under de kommande decennierna.