Universitetsledningen

Hur tillsätts en rektor?

Enligt 2 kap 8 § högskoleförordningen anställs rektor genom beslut av regeringen efter förslag från konsistoriet. Anställningen får vara i högst sex år men kan förnyas, dock högst två gånger om vardera högst tre år.

Uppsala universitets rektors sexåriga mandatperiod går ut 31 december 2017. Universitetets konsistorium (styrelse) har beslutat att inleda en öppen rekryteringsprocess för att tillsätta en rektor och prorektor från och med 1 januari 2018.

Rekryteringsprocessen 2016–2017 steg för steg

 • 29 augusti 2016: En informell strategidiskussion förs av konsistoriets ledamöter (ej tjänstemän, rektor och prorektor) kring utformningen av kommande rekryteringsprocess för förslag till rektor och utseende av prorektor för kommande mandatperiod.
   
 • 15 september 2016: Konsistoriet beslutar att en öppen rekryteringsprocess ska genomföras och att inleda processen med att tillsätta hörandeförsamlingsledamöter. Ledamöterna kommer att vara 33 representanter för lärarna, 14 ledamöter utsedda av personalorganisationerna och 18 ledamöter utsedda av studenterna. Konsistoriet beslutar också att uppdra åt universitetsdirektören att inom universitetet bereda förslag till former för processen.
   
 • Beredning av processen sker i ledningsrådet, i senaten, på dekanmötet samt med personalorganisationerna och studentkårerna för att ta fram ett väl förankrat förslag på formerna för processen. Universitetsdirektören håller samman arbetet.
   
 • 26–27 oktober 2016: Konsistoriet beslutar att ett justerat förslag på process baserat på universitetsdirektörens framtagna förslag ska sändas på remiss: Remiss PM Former för framtagande av förslag till rektor och utseende av prorektor från 2018-01-01. En tidsplan för processen finns också specificerad i dokumentet. Tillägg 30 november: Här kan du ladda ner alla remissvar.
   
 • 14 december 2016: Konsistoriet beslutar om former för framtagande av förslag till rektor och utseende av prorektor från 2018-01-01. Tillägg 22 december: Konsistoriets beslut UFV 2016/1636.
   
 • 22 december 2016: Alla ledamöter till hörandeförsamlingen har utsetts. Lista med alla ledamöter (publicerad 12 januari 2017).
   
 • 20 januari 2017: Hörandeförsamlingen höll sitt första möte (protokoll) och utsåg sina representanter till rekryteringsgruppen. Därmed är alla ledamöter i rekryteringsgruppen utsedda:
  • Konsistoriet: Gunnar Svedberg (ordf. i rekryteringsgruppen), Christina Mattsson
  • Lärarna: Lisa Ekselius (Medfarm), Anders Ekström (Humsam), Mats Leijon (Teknat)
  • Personalorganisationerna: Kirsi Höglund
  • Studenterna: Sara Andersson och Caisa Lycken
    
 • 17 februari 2017: Konsistoriet diskuterade ett förslag till kravprofil för rektor. Förslaget skickas sedan på remiss till hörandeförsamlingen. Konsistoriet fattade beslut om ett förtydligande av processen för utseende av prorektor.
   
 • 14 mars 2017: Hörandeförsamlingen lämnar sina rekommendationer angående kravprofilen till rekryteringsgruppen. Beslutar om datum för kommande möten och fortsatta arbetsformer. Protokoll
   
 • 20 Mars 2017: Extra konsistoriesammanträde för beslut om kravprofil för rektor. Rekryteringsgruppen uppdras att gå vidare med processen. Konsistoriet hålls löpande informerat via sina representanter i rekryteringsgruppen.

Kommande steg

 • Maj/juni 2017: Rekryteringsgruppen informerar och samråder med konsistoriet om kandidater.
   
 • September 2017: Konsistoriet ges möjlighet att träffa kandidater till rektorsposten. Rekryteringsgruppen presenterar sitt förslag till kandidater till hörandeförsamlingen.
   
 • Oktober 2017: Extra konsistoriesammanträde där rekryteringsgruppen presenterar ett samlat förslag utifrån samrådet med hörandeförsamlingen. Konsistoriet beslutar om förslag till regeringen. Processen för utseende av prorektor startar i rekryteringsgruppen.
   
 • Okt/nov 2017: Hörande av prorektorskandidater.
   
 • Nov/dec 2017: Regeringen utser rektor.
   
 • 12 december 2017: Konsistoriet utser prorektor.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att justeras vid behov. Extra sammanträden med konsistoriet kommer att äga rum efter behov.

Relaterade nyheter och pressmeddelanden

Kontaktperson: Universitetsdirektör Katarina Bjelke

Sidan uppdateras fortlöpande, senast 11 april 2017.

Se också: Listan med Uppsala universitets alla rektorer sedan 1877, då regeln om sexåriga mandatperioder infördes. (Tidigare satt rektorer bara sex månader.)