Universitetsledningen

Hur tillsätts en rektor?

Enligt 2 kap 8 § högskoleförordningen anställs rektor genom beslut av regeringen efter förslag från konsistoriet. Anställningen får vara i högst sex år men kan förnyas, dock högst två gånger om vardera högst tre år.

Uppsala universitets rektors sexåriga mandatperiod går ut 31 december 2017. Universitetets konsistorium (styrelse) har beslutat att inleda en öppen rekryteringsprocess för att tillsätta en rektor och prorektor från och med 1 januari 2018.

Rekryteringsprocessen 2016–2017 steg för steg

 • 29 augusti 2016: En informell strategidiskussion förs av konsistoriets ledamöter (ej tjänstemän, rektor och prorektor) kring utformningen av kommande rekryteringsprocess för förslag till rektor och utseende av prorektor för kommande mandatperiod.
   
 • 15 september 2016: Konsistoriet beslutar att en öppen rekryteringsprocess ska genomföras och att inleda processen med att tillsätta hörandeförsamlingsledamöter. Ledamöterna kommer att vara 33 representanter för lärarna, 14 ledamöter utsedda av personalorganisationerna och 18 ledamöter utsedda av studenterna. Konsistoriet beslutar också att uppdra åt universitetsdirektören att inom universitetet bereda förslag till former för processen.
   
 • Beredning av processen sker i ledningsrådet, i senaten, på dekanmötet samt med personalorganisationerna och studentkårerna för att ta fram ett väl förankrat förslag på formerna för processen. Universitetsdirektören håller samman arbetet.
   
 • 26–27 oktober 2016: Konsistoriet beslutar att ett justerat förslag på process baserat på universitetsdirektörens framtagna förslag ska sändas på remiss: Remiss PM Former för framtagande av förslag till rektor och utseende av prorektor från 2018-01-01. En tidsplan för processen finns också specificerad i dokumentet. Tillägg 30 november: Här kan du ladda ner alla remissvar.
   
 • 14 december 2016: Konsistoriet beslutar om former för framtagande av förslag till rektor och utseende av prorektor från 2018-01-01. Tillägg 22 december: Konsistoriets beslut UFV 2016/1636.
   
 • 22 december 2016: Alla ledamöter till hörandeförsamlingen har utsetts. Lista med alla ledamöter (publicerad 12 januari 2017).
   
 • 20 januari 2017: Hörandeförsamlingen håller sitt första möte för att bland annat utse representanter till rekryteringsgruppen.

Relaterade nyheter och pressmeddelanden

Kontaktperson: Universitetsdirektör Katarina Bjelke

Sidan uppdateras fortlöpande, senast 12 januari 2017.

Se också: Listan med Uppsala universitets alla rektorer sedan 1877, då regeln om sexåriga mandatperioder infördes. (Tidigare satt rektorer bara sex månader.)