Universitetet

Hur möter vi vår framtid?

Uppsala universitet ska vara en internationell attraktiv mötesplats för excellent forskning och utbildning.

Johan Tysk, ordförande i styrgruppen

Utvecklingsplan 2050 ska genom ett brett engagemang skapa förutsättningar för Uppsala universitet att vara världsledande nu och i framtiden.

Projektet ska ta fram en översiktlig plan för universitetets rumsliga struktur och fysiska gestaltning under de kommande decennierna. Morgondagens lärmiljöer, forskningens infrastrukturbehov och studenters och medarbetares boende- och rörelsemönster ska ligga som grund för förslag om:

  • Hur campusområden kan utvecklas till levande, öppna och trygga miljöer som är tillgängliga och utnyttjas under stora delar av dygnet
  • Hur universitets olika campusområden kan knytas samman för att underlätta för studenter och medarbetare att röra sig inom och mellan universitets olika delar
  • Hur universitetets närvaro och synlighet i den centrala staden ska kunna stärkas
  • Hur utrymme för framtida verksamhetsexpansion och infrastruktursatsningar ska säkras
  • Hur universitetet genom sin utveckling främjar och tar ansvar för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

I arbetet deltar medarbetare och verksamheter samt representanter för Uppsala studentkår, Uppsala kommun, Region Uppsala och fastighetsägare.

Styrgrupp

Johan Tysk, ordförande, vicerektor för teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet
Marika Edoff, stf vicerektor för teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet
Mats Larhed, stf vicerektor, medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet
Anna Singer, stf vicerektor för humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet
Peter Elenfalk, byggnadsdirektör
Två studentkårsrepresentanter

Bilagor

Beslut om Projekt Utvecklingsplan 2050
Projektdirektiv

Kontakt

utvecklingsplan-2050@uadm.uu.se