Student

Studentens A till Ö

Vad är en gasque, vilka är betygsombudsmännen och vad betyder egentligen alumn? I listan hittar du orden du behöver som student vid Uppsala universitet!

1 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ö

1  

1Q

Se kurator. 

A

Adressändring

Universitetet lagrar din folkbokföringsadress i studieregistret Uppdok. Om du vill ha din post till någon annan adress än den där du är folkbokförd, eller om du inte är skriven i Sverige, måste du själv meddela alternativ adress. Har du ett studentkonto kan du själva lägga in en tidsbegränsad adress i Uppdok via Studentportalen. Du kan också anmäla adressändring till din institution eller till Studentservice. Studentkårerna och nationerna får adresser till aktiva studenter från Uppdok.

Akademisk kvart

Av tradition brukar föreläsningar i Uppsala börja 15 minuter efter hel timme. Läs mer om den akademiska kvarten.

Alkoholpolitiskt program

Studier och droger hör inte ihop. Universitetet har fastställt ett alkoholpolitiskt program för alla anställda och studenter med riktlinjer och råd. Programmet finns på din institution, Studenthälsan och Studentservice. Nationerna har också fastställt en gemensam alkoholpolicy.

Alumn

Tidigare student. Ordet kommer från latinets ”alumnus” som betyder lärjunge eller skyddsling. Läs mer om alumnverksamheten vid Uppsala universitet.

Amanuens

Person som under sin studietid arbetar på institutionen inom utbildning eller administration.

Anmälan

Anmälan till kurser och program sker på antagning.se. Kontakta din institution för anmälan till kurser inom program.

Anstånd med att börja på en utbildning

Under särskilda omständigheter kan du få anstånd med studiestarten, det vill säga att du kan vänta med att börja på den utbildning du har blivit antagen till.

Antagningsordning

Antagningsordningen innehåller de regler som universitetet tillämpar, dels när det gäller ansökan, behörighet och urval, dels för hur beslut om antagning fattas och hur beslut om obehörighet överklagas.

Arbetsmiljö

Hur din arbetsmiljö vid universitetet ska fungera styrs ytterst av arbetsmiljölagen. Inom universitetet finns en organisation med skyddsombud för varje institution. Studenterna kan också ha utsett egna så kallade studentombud. Varje institution ska ha en handlingsplan för arbetsmiljön.

Arbetsvillkor

Konsistoriet har fastställt riktlinjer för studenternas arbetsvillkor. De finns på din institution, studentkårerna, Studentservice och på nätet.

Till sidans topp

B

Behörighet

För att studera vid universitet eller högskola måste du uppfylla vissa behörighetsvillkor. Grundläggande behörighet måste uppfyllas av alla som ska studera oavsett vilken högskoleutbildning det gäller. Därutöver förekommer ofta krav på särskild behörighet för olika utbildningar. Den särskilda behörigheten varierar beroende på vilken utbildning det gäller.

Betyg

Som betyg på genomförd tentamen eller avslutad kurs används vanligen uttrycken Underkänd, Godkänd och ofta också Väl godkänd inom universitetet. Annan betygsättning förekommer inom till exempel juristutbildningen och inom de tekniska och naturvetenskapliga utbildningarna. Vad som gäller framgår av kursplanen för den utbildning du läser.

Om en examinator anser att ett betyg är oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, skall han eller hon ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och om det inte innebär att betyget sänks. 

Betygsombudsmän

Betygsombudsmännen kan du vända dig till om du anser att du fått fel betyg eller anser att examinationen eller betygssättningen har gått oriktigt till och har begärt ändring hos examinator utan att få gehör. Betygsombudsmännen är två lärare med stor erfarenhet av examination inom olika områden och som utsetts av rektor. De kan inte själva ändra betyg eller fatta andra beslut.

Bibliotek

Uppsala universitetsbibliotek består av 14 ämnesbibliotek och Carolina Rediviva där det även finns äldre material. Utöver universitetsbiblioteket finns nationsbiblioteken som ofta också är specialiserade inom ett par områden och har kurslitteratur som referensexemplar inom några ämnen. Läsplatser, grupprum och internetuppkoppling finns på de flesta biblioteken. I direkt anslutning till Campus Gotland i Visby finns Almedalsbiblioteket, som är till för både studenter och allmänhet.

Biområde

En kandidatexamen vid Uppsala universitet måste, förutom huvudområde, omfatta ett biområde på minst 30 högskolepoäng. Alla huvudområden kan utgöra biområde i examen med annat huvudområde. Dessutom finns vissa områden som endast kan utgöra biområde. Se listan över huvud- och biområden vid Uppsala universitet.

Byte av studieort

Går du på program och vill byta studieort ska du ansöka om detta hos universitetet/högskolan på den ort dit du vill flytta. För att du ska få byta krävs särskilda skäl som ska styrkas vid ansökan, och att plats finns.

Till sidans topp

C

Campus

Ett campus är ett område med flera institutioner samlade i forsknings- och utbildningscentra, till exempel BMC, Ekonomikum och Campus Gotland. På campus hittar du bland annat studentservice, läsplatser och bibliotek.

Campus1477

Campus1477 erbjuder två motionsanläggningar för studenter och anställda, vid Blåsenhus och Science Park.

Campus Camp

En träff för blivande programstudenter på Gotland en helg i slutet av maj.

CSN, Centrala studiestödsnämnden

CSN är den myndighet som handlägger ansökningar om studiemedel.

Curator curatorum

Curator curatorum, cc, är ordförande i kuratorskonventet vilket är Uppsalas studentnationers samarbetsorgan.

Till sidans topp

D

Dekanus

Ordförande i fakultets- och sektionsnämnder.

Disciplinnämnd

Nämnd som handlägger frågor om disciplinära åtgärder (till exempel avstängning) vid användande av otillåtna hjälpmedel (fusk) eller störande av undervisning.

Disputation

Kallas det tillfälle vid vilket en doktorand, det vill säga en forskarstuderande, lägger fram och försvarar sin avhandling inför opponent, lärare och allmänhet.

Docent

Titel som anger att en doktor har särskild forsknings- och undervisningskompetens.

Doktor

Titel för person som avlagt doktorsexamen.

Doktorand

Doktorand, eller forskarstuderande, är en person som efter sin grundexamen fortsatt med forskarutbildning i ett ämne.

Doktorsavhandling

Vetenskaplig avhandling (uppsats/forskningsarbete) som måste försvaras offentligt för doktorsexamen.

Doktorsexamen

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen. Efter halva tiden kan utbildningen avslutas med en licentiatexamen.

Drivhuset

Hjälper studenter att starta och driva företag eller på andra sätt utveckla sina idéer.

Dugga

Mindre omfattande tentamen.

Till sidans topp

E

Eduroam

Inom ramen för studentnätet har Uppsala universitet installerat två trådlösa nät med namnen Eduroam och UpUnet-S. Du kan använda näten så länge du har ett studentkonto. Eduroam fungerar inte bara på Uppsala universitet utan även vid andra universitet och högskolor runt om i världen samt på flygplatser och tågstationer i Sverige.

Erasmus

Erasmus är EU:s utbytesprogram för studenter. Utlandsstudierna, eller -praktiken, ska omfatta minst tre månader och högst ett år. Kurserna ska tillgodoräknas fullt ut vid hemuniversitetet. Studierna finansieras vanligtvis med svenska studiemedel och man kan få stipendium för att täcka vissa merkostnader.

Examen

Se Generell examen respektive Yrkesexamen.

Examensarbete

Större uppgift som ska vara ett enskilt arbete och ofta utgör avslutning på en utbildning. Omfattar 15, 30 eller 45 hp.

Examensbevis/kursbevis

Examensbevis eller kursbevis är det dokument som visar att du uppfyllt kraven för en viss examen eller kurs. Examens- och kursbevis utfärdas på begäran av Examensenheten vid Uppsala universitet.

Examination

Kontroll av studenters kunskaper inom utbildningen. Traditionell skriftlig tentamen är vanligast, men även inlämningsuppgifter, laborationsuppgifter, uppsatser och litteraturseminarier kan ingå i examinationen.

Examinator

Lärare som förrättar examination.

Till sidans topp

F

Fakultet

Universitetet är organisatoriskt indelat i olika fakulteter – ämnesområden – för utbildning, forskning och forskarutbildning. Vid Uppsala universitet finns nio fakulteter: teologisk, juridisk, medicinsk, farmaceutisk, historisk-filosofisk, språkvetenskaplig, samhällsvetenskaplig, teknisk-naturvetenskaplig och utbildningsvetenskaplig fakultet. Fakulteterna leds av en fakultetsnämnd och de är indelade i tre vetenskapsområden och en utbildningsvetenskaplig fakultet.

Fakultetsnämnd

Fakultetens beslutande organ är fakultetsnämnden. Den ansvarar för de vetenskapliga prioriteringarna och den innehållsliga kvaliteten i utbildning och forskning inom respektive fakultet.

Folkbokföring

Enligt lag måste du vara folkbokförd – skriven – där du bor. Detta gäller även studenter som flyttar till Uppsala för att studera. Kontakta Skatteverket för information. Universitetet använder folkbokföringsadressen i studeranderegistret.

Forskarutbildning

Utbildning som ska ge de kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna bedriva forskning inom ett ämne. För att kunna antas till forskarutbildningen måste du ha avlagt minst ettårig examen på avancerad nivå och uppfylla den särskilda behörighet som krävs för ämnet.

Forsränning

Uppsala teknolog- och naturvetarkår, ordnar på Valborg (sista april) traditionsenligt en ”forsränning”. Studenter har inför forsränningen byggt fantasifulla farkoster som sedan åker nedför Fyrisån.

Fristående kurs

Se Kurs.

Funktionsnedsättning

Studenter som har ett funktionsnedsättning kan få stöd i studierna. Det gäller även den som har dokumenterade läs- och skrivsvårigheter. Du har möjlighet att få exempelvis anteckningsstöd under föreläsningar, teckenspråkstolk, kurslitteraturen som talböcker eller längre tid vid tentamen. Det är viktigt att du redan när du anmäler dig till ett program eller en kurs tar kontakt med universitetets samordnare för studenter med funktionshinder.

Fusk

Det räknas som fusk om man använder otillåtna hjälpmedel under tentamen. Även att plagiera material eller uppsatsskrivning är fusk. Misstanke om fusk anmäls till rektor. Om du är anklagad för fusk kan kårens studentombud erbjuda hjälp och stöd i processen.

Försäkringar

Registrerade studenter och forskarstuderande är försäkrade under studietiden. Teckna också egen olycksfallsförsäkring.

Till sidans topp

G

Gasque

Större fest med mat och dans på studentnation.

Generell examen

Det finns två typer av examina: generell examen och yrkesexamen. De generella examina är högskoleexamen, kandidatexamen, magisterexamen och masterexamen.

Gluntar

Studentsånger som skalden Gunnar Wennerberg skrev under 1800-talet.

Gustavianum

Gustavianum är universitetets äldsta hus i Uppsala. Det är idag konferenslokal samt museum om universitetets historia och vetenskapsmän som Rudbeck, Celsius och Linné. Här finns också Anatomiska teatern där dissektioner ägt rum samt Augsburgska konstskåpet, Nobelmedaljer, arkeologiska fynd och mycket mer. Museets butik säljer bland annat universitetets profilkläder.

Gästkort

Den som är student någon annanstans än vid Uppsala universitet och vill besöka nationerna måste lösa ett tillfälligt terminskort, ett så kallat gästkort. Gästkortet utfärdas av Kuratorskonventet.

Till sidans topp

H

Hedersdoktor

Hedersdoktor är en titel som tilldelas person som gjort framstående vetenskapliga insatser eller på annat sätt främjat forskningen vid universitetet.

Huvudområde

En generell examen måste alltid innehålla ett huvudområde med fördjupade studier och examensarbete. Omfattningen av huvudområde och examensarbete beror på vilken examen som avses. Se listan över huvud- och biområden vid Uppsala universitet.

Hållbar utveckling

Enligt högskolelagen ska universitetets verksamhet främja en hållbar utveckling. 

Hälso- och sjukvård

Se Studenthälsan.

Högskoleexamen

Högskoleexamen uppnås efter avslutade kurser om sammanlagt 120 hp (2 år), inkluderande fortsättningskurser inom ett huvudområde omfattande minst 60 hp varav minst 7,5 hp ska utgöras av ett självständigt arbete. Läs mer om examen.

Högskolepoäng

Studiernas omfattning anges i högskolepoäng (hp). 1,5 hp motsvarar en veckas heltidsstudier och 60 hp ett helt läsårs heltidsstudier.

Högskoleprovet

Högskoleprovet är ett kunskaps- och färdighetsprov som mäter vissa förutsättningar att klara högskolestudier. Räcker inte dina gymnasiebetyg kan provet vara ytterligare en chans att bli antagen.

Till sidans topp

I

Inskrivning vid kår och nation

När du har antagits till en kurs eller ett utbildningsprogram ska du skriva in dig vid en nation och studentkår och därefter registrera dig på institutionen.

Institution

Utbildningen och forskningen vid Uppsala universitet har sin bas på institutionerna, för närvarande ett 60-tal. Vid institutionen bedrivs forskning och/eller utbildning inom ett eller flera besläktade ämnesområden.

Institutionsstyrelse

Institutionen leds av en institutionsstyrelse. Styrelsen är sammansatt av företrädare för de anställda och studenterna vid institutionen. Ordförande är normalt institutionens prefekt.

Intendent

Vid varje campus finns en intendent som ansvarar för allmänna ytor och frågor som är gemensamma för alla campusområdets institutioner. Till intendenten vänder man sig med frågor av praktisk natur till exempel passerkort och lokalrelaterade problem som inomhusklimat och behov av hörslinga.

Till sidans topp

J

Jämlikhetsansvarig

Vid Uppsala studentkår finns jämlikhetsansvarig som bevakar att alla studenters lika rättigheter upprätthålls. Områden som särskilt faller under den jämlikhetsansvarige är diskriminering på grund av kön, etnicitet, religion, sexuell orientering eller funktionshinder.

Jämställdhet mellan könen

På universitetet finns en jämställdhetsplan och en central jämställdhetskommitté. Jämställdhetsgrupper finns på de flesta institutioner och ska innehålla en studentrepresentant. Som stöd för arbetet finns också en central jämställdhetsfunktion.

Till sidans topp

K

Kandidatexamen

Generell examen på grundnivå, omfattande sammanlagt 180 hp, varav minst 90 hp i ett huvudområde med examensarbete om minst 15 hp, samt ett biämne om minst 30 hp.

Kandidatprogram

Utbildningsprogram på grundnivå, för generell examen.

KK-kort

KK-kort är ett belöningssystem för studenter som lägger ner mycket tid på nationerna på ideell basis. Kortet innebär att innehavaren, och en gäst, får fritt inträde på alla nationer vid traditionella nationsarrangemang.

Konsistorium

Konsistoriet, universitetets styrelse, ansvarar för planering och genomförande av universitetets alla angelägenheter – vetenskapliga, ekonomiska och administrativa. Den operativa ledningen utövas av rektorn vid Uppsala universitet. Majoriteten av ledamöterna i konsistoriet utses av regeringen. Dessutom ingår lärar- och studentrepresentanter. Personalföreträdare har närvaro- och yttranderätt.

Korint

Korint är Uppsala universitets gemensamma utskrifts- och kopieringssystem för studenter. Via Korint kan du skriva ut, kopiera och skanna dokument till någon av sammanlagt 100 skrivare och  kopiatorer placerade runt omkring på Uppsala universitets campus.

Kurator

Förste kurator, 1Q, kallas den medlemmarna valt till ordförande vid en nation. Andre kurator, 2Q, är nationens kassör. De flesta nationerna har också en tredje kurator som är ansvarig för personal, inköp och festverksamhet.

Kurator, socialkurator

Att börja studera på universitetet innebär för många att anpassa sig till en helt ny situation. På Studenthälsans mottagning finns kuratorer som kan ge dig råd i personliga, ekonomiska och sociala frågor.

Kuratorskonventet

Kuratorskonventet är de tretton nationernas samarbetsorgan. För samordning mellan nationerna inom speciella verksamhetsgrenar svarar Kuratorskonventets underkonvent.

Kurs

Kurser utgör grundenheterna inom all utbildning. De kan läsas inom ramen för ett utbildningsprogram eller fristående då man själv kombinerar kurser till en egen utbildning. De flesta kurser omfattar mellan 7,5 och 30 hp.

Kursare

Vardaglig benämning på kurskamrat.

Kursbevis

Se Examensbevis/kursbevis.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen är som regel omfattande. Du får räkna med att läsa en hel del på främmande språk, främst engelska. Kurslitteraturen kostar omkring 3000 kronor per termin, men det varierar ganska mycket mellan olika utbildningar. Det finns en omfattande andrahandsmarknad för kursböcker i Uppsala. Det finns också stora möjligheter att utnyttja böcker och läsplatser på universitetsbiblioteken eller olika institutioners och nationers bibliotek.

Kursplan

För kurs inom grundläggande högskoleutbildning ska det enligt högskoleförordningen finnas en kursplan. Dokumentet fastställs av fakultetsnämnd eller institution på uppdrag av fakultetsnämnd, och innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kursvärdering

Alla studenter ska i slutet av en kurs få möjlighet att ge sina synpunkter i en kursvärdering. Synpunkterna är värdefulla för lärare och utbildningsansvariga och på detta sätt bidrar du som student i universitetets kvalitetsarbete.

Till sidans topp

L

Ledningsråd

Ledningsrådet är ett stödjande och rådgivande organ för rektor. Ledningsrådet består av rektor, prorektor, vicerektorerna, universitetsdirektören och tre representanter för studenterna.

Lektor

En typ av lärartjänst vid universitet och högskola.

Licentiatexamen

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen. Efter halva tiden kan utbildningen avslutas med en licentiatexamen.

Linnéträdgården

Linnéträdgården är en mycket tidstrogen rekonstruktion av Uppsala universitets botaniska trädgård, så som den såg ut på Carl von Linnés tid. Idag erbjuds rundvandringar och utställningar för besökande.

Till sidans topp

M

Magisterexamen

Generell examen på avancerad nivå, omfattande sammanlagt 60 hp, varav minst 30 hp i ett huvudområde med examensarbete om minst 15 hp.

Magisterprogram

Utbildningsprogram på avancerad nivå omfattande 60 hp. För behörighet krävs kandidatexamen eller motsvarande.

Masterexamen

Generell examen på avancerad nivå, omfattande sammanlagt 120 hp, varav minst 60 hp i ett huvudområde med examensarbete om minst 30 hp.

Masterprogram

Utbildningsprogram på avancerad nivå omfattande 120 hp. För behörighet krävs kandidatexamen eller motsvarande.

Miljöarbete

På universitetet finns en miljöplan som fastställer hur arbetet med att miljöanpassa verksamheten ska bedrivas. Universitetets miljösamordnare arbetar centralt med frågorna.

Mottagning

Sociala introduktionsaktiviteter för nya studenter. Förekommer framför allt inom vissa utbildningsprogram och arrangeras av studenter från en högre årskurs.

Munta

Kort benämning på muntlig tentamen.

Till sidans topp

N

Nation

Nationerna är ursprungligen sammanslutningar av studenter från samma landsände. I Uppsala finns det 14 nationer, varav 13 är aktiva, och du är medlem i en av dem. De drivs av studenterna själva och man kan engagera sig i, eller ta del av, en mängd olika aktiviteter. Nationerna hyr ut bostäder, har bibliotek, pub, teater-, musik- och idrottsverksamhet, ordnar traditionella baler samt en rad nationsspecifika arrangemang.

Nordplus

Nordiskt utbytesprogram för studenter och lärare för att underlätta mobilitet för studier i de nordiska länderna.

Till sidans topp

O

Offentliga föreläsningar

Universitetet ordnar offentliga föreläsningar inom olika ämnesområden som vänder sig till alla intresserade. Se anslagstavlan på din institution, nation, eller på nätet.

Områdeskansli

Berednings- och serviceorgan för respektive vetenskapsområde.

Områdesnämnd

Inom Uppsala universitet finns tre vetenskapsområden med varsin områdesnämnd som beslutande organ. Områdesnämnden har det övergripande ansvaret för verksamheten inom vetenskapsområdet inom ramen för konsistoriets och rektors anvisningar.

Omtentamen

Om du inte klarat en tentamen med godkänt resultat finns det ytterligare provtillfällen utöver det ordinarie tentamenstillfället. Ofta läggs omtentamenstillfällen i anslutning till den genomgångna kursen, och ibland strax före terminsstart, det vill säga i januari och augusti.

Opponent

Utses av fakultetsnämnden och har som uppgift att kritiskt granska en avhandling och ställa frågor till doktoranden under disputationen.

Till sidans topp

P

Passerkort

Passerkortet ger dig tillgång till lokaler du behöver i din utbildning inklusive grupprum, datasalar och läsesalar. Passerkortet är personligt och ska hanteras som en värdehandling. Förlust av kortet ska anmälas till intendenten på det campus du studerar vid.

Platsgaranti

Ett antal av universitetets kurser har platsgaranti. Det innebär att alla behöriga sökande som anmält sig i tid kan antas till kursen. Läs mer om urval.

PM

Kort för promemoria som är latin och betyder skriftlig inlämningsuppgift.

Prefekt

Den person (professor eller annan lärare) som utsetts av rektor eller den till vilken han har delegerat beslutet, att tillsammans med institutionsstyrelsen leda institutionens verksamhet.

Prestationspeng

Den summa pengar universitetet får av regeringen för varje helårsprestation. En helårsprestation = 60 godkända högskolepoäng. En helårsprestation beräknas: summan avklarade högskolepoäng på kurs eller delkurs under en viss period dividerat med 60.

Professor

Innehavare av den högsta lärartjänsten och ansvarig för forskning och forskarutbildning inom sitt ämnesområde.

Professorsinstallation

Offentlig högtid då nya professorer installeras i sina ämbeten av rektor och håller sina installationsföreläsningar. Detta sker en gång per år.

Program

Se Utbildningsprogram.

Promotion

Doktorspromotionen är den examensfest då de som avlagt doktorsexamen får sina hederstecken (lagerkransar eller doktorshattar, diplom med mera). Då hyllas också hedersdoktorerna; förtjänta personer från Sverige och utlandet, och jubeldoktorerna, de som blivit doktorer för femtio år sedan. Vid promotionerna skjuter man salut med kanoner utanför universitetshuset. Promotionen äger rum i slutet av januari samt i slutet av maj eller början av juni, i universitetets aula.

Prorektor

Prorektor är ställföreträdare för universitetets rektor.

Till sidans topp

R

Recentior

Ordet recentior kommer från latinet och betyder nybörjare vid universitetet. Kallas kort "recce".

Rectrix magnifica/Rector magnificus

Högtidlig benämning på universitetets rektor i femininum/maskulinum.

Registrering

När du blivit antagen till kurs eller program ska du registrera dig för att inte förlora din plats på utbildningen. Hur och när registreringen ska göras framgår på Studentportalen eller meddelas direkt av institutionen. Om du har studentkonto får du meddelande per e-post när registreringen lagts in i studieregistret Uppdok. CSN får dagligen uppgifter om registreringar från Uppdok.

Rektors beslutssammanträde

I sammanträdet deltar rektor, prorektor, universitetsdirektör, biträdande universitetsdirektör, Uppsala studentkårs ordförande och en sekreterare.

Respondent

Den som försvarar sin avhandling under disputationen.

Ridning

Vid Uppsala akademistall finns världens näst äldsta ridskola med undervisning för ryttare på alla nivåer. Universitetet delar varje termin ut ridstipendier som innebär kostnadsfri undervisning under 16 veckor.

Till sidans topp

S

Stipendier

Universitetet utlyser i början av varje termin lediga stipendier. Även Uppsala studentkår och nationerna delar ut stipendier. Mer information finns på Uppsala studentkår och respektive nation.

Studentkår

En studentkår tar tillvara studenternas intressen, bland annat i utbildningsfrågor och i studiesociala frågor. Genom kåren representeras studenterna i olika beslutande organ inom universitetet, som områdesnämnder, fakultetsnämnder, konsistoriet och institutionsstyrelser. Uppsala universitet har fyra studentkårer: Uppsala studentkår, Farmacevtiska Studentkåren ("Farmis"), Uppsala teknolog- och naturvetarkår samt Gotlands studentkår Rindi. Studentkårerna har tillsammans majoritet i Studenthälsans ledning.

Studentombud och doktorandombud

Student- och doktorandombud är en gemensam service för de fyra studentkårerna som kan hjälpa och stötta dig om du har studierelaterade problem. Det kan röra dina kontakter med CSN, problem med en lärare, diskriminering eller liknande. Du kan även vända dig till studentombudet för att få veta mer om dina rättigheter som student.

Studentportal

I universitetets studentportal finns en rad e-tjänster och information om dina studier. Tjänsterna kräver att du har ett studentkonto.

Studentradion

Studenternas egen radiostation som sänds av och för Uppsalas studenter. Du finner den på frekvensen 98,9 MHz och på internet, www.studentradion.com.

Studentservice

Uppsala universitets Studentservice finns för dig som student. Via vår Studentservice kan du få kontakt med studie- och karriärvägledare, du kan ställa frågor om dina studier, ansöka om examensbevis, söka stipendier och få registerutdrag och studieintyg.

Studerandeskyddsombud

De studerande har rätt att utse studerandeskyddsombud som bevakar att studiemiljön är tillfredställande.

Studieavbrott

Om du avbryter dina studier på utbildningen för gott ska du anmäla det till institutionen. Vid kortare eller längre uppehåll kan du ansöka om studieuppehåll.

Studiebevakare

Studenter anknutna till Uppsala studentkår med uppgift att hålla kontakt med och stödja studentrepresentanter och studieråd som finns inom respektive fakultet. Deras verksamhetsområde är både utbildningsbevakning och studiesociala frågor.

Studiehandbok

Handbok som innehåller utbildningsplan och kursplaner för kurser som ingår i ett program, samt information i övrigt om vad som gäller för programstudierna.

Studieintyg

Du kan vid behov få studieintyg över dina registreringar och studieresultat. Om du har studentkonto får du meddelande per e-post när resultat på en kurs inrapporterats och du kan dessutom själv kontrollera dina studieuppgifter samt beställa studieintyg via Studentportalen. Om du inte har ett aktivt studentkonto kan du beställa ett intyg via webben eller vända dig till Studentservice. Även din institution kan utfärda studieintyg. Intyget kan fås på svenska eller engelska.

Studiemedel

Det vanligaste sättet att finansiera studier är med statliga studiemedel (lån och bidrag) genom CSN, Centrala studiestödsnämnden. Du kan ansöka om studiemedel samtidigt som du söker till en utbildning. Sök för två terminer i taget om du inte vet att du bara ska läsa en termin.

Studieråd

Studieråden är organiserade och drivs av studenter inom ett program eller en institution. De utgör en viktig länk mellan institution, studentkår och studenter. De sköter studiebevakningen, det vill säga de ger studenterna en chans att vara delaktiga i beslut som rör utbildningen. Representanter i studieråden sitter med i en mängd olika styrelser, arbetsgrupper och utskott. Vänd dig till din institution eller till din studentkår för information.

Studieuppehåll

Om du behöver göra uppehåll i dina studier ska du ansöka om studieuppehåll för att garanterat ha en plats på utbildningen efter uppehållet. Ansvariga för utbildningen avgör om du kan få studieuppehåll. Vilka skäl som ger rätt till studieuppehåll hittar du i Universitets- och högskolerådets författningssamling. Om du får avslag på din ansökan om studieuppehåll kan du överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).

Studievägledning

Studievägledare finns både centralt på universitetet och på institutionerna. Med dem kan du diskutera frågor och bolla idéer och funderingar som rör din studiesituation och ditt studie- och yrkesval.

Till sidans topp

T

Tentamen

Så kallas det prov, muntligt eller skriftligt, som du går igenom efter avslutad kurs eller efter ett moment i en kurs. Kallas även kort tenta. Om du ”kör” på en tenta, det vill säga att du får underkänt, kan du göra ett nytt försök vid ett senare tillfälle, på en så kallad omtenta.

Termin

En termin omfattar 20 veckor. Höstterminen börjar måndagen som infaller mellan 28 augusti och 3 september. Vårterminen börjar måndagen som infaller 20 veckor efter höstterminens början. Registreringen på en kurs äger oftast rum några dagar före terminens början.

Terminskort

Terminskortet är ett kvitto på betald terminsräkning till nation och/eller kår och gäller, i kombination med fotolegitimation, som studentlegitimation. Kortet ska uppvisas när du ska gå in på nationerna. Det kan också berättiga till olika lokala rabatter. Kortet skickas hem till dig ungefär två veckor efter betalning. Medlemsavgift till nation och kår betalas för varje termin.

Tillgodoräknande

Kurser som lästs vid utländska universitet kan vanligtvis tillgodoräknas i en examen vid Uppsala universitet. Studerande som har läst vid annan högskola i Sverige kan normalt ta med sig dessa studier i en examen utan särskilt tillgodoräknande. Detsamma gäller även vanligtvis för utbildning som tillgodoräknats av annan högskola.

Till sidans topp

U

Universitet

Universitet är benämningen på vissa högre läroanstalter, som har utbildning och forskning inom många områden. En högskola har vanligen inte samma bredd inom utbildning eller forskning.

Universitetsledning

Universitetsledningen består av rektor, prorektor och universitetsdirektören.

Uppdok

Uppdok är ett studiedokumentationssystem som omfattar studerande i grundutbildning och i forskarutbildning vid Uppsala universitet. Du kan kontrollera dina uppgifter i Uppdok via Studentportalen.

Uppsats

B-, C- och D-kurser brukar avslutas med uppsatsskrivande där studenten självständigt behandlar en forskningsfråga.

Urval

Ofta finns det fler sökande till en utbildning än antalet tillgängliga platser. Då måste ett urval göras bland de behöriga sökande. Urval till utbildningsprogram sker huvudsakligen genom betygsurval och provurval (högskoleprovet). För fristående kurser finns även andra urvalsgrupper. Observera att olika urvalsregler kan tillämpas vid olika universitet och högskolor.

Utbildningsbevakning

Studentrepresentation finns på alla nivåer inom universitetet från institutionsstyrelser till fakultets-/områdesnämnder och upp till konsistoriet genom till exempel studieråd och studiebevakare. Den övergripande och långsiktiga bevakningen sköts emellertid av Uppsala studentkår och Farmacevtiska Studentkåren. Studentkårens förtroendevalda hjälper såväl studieråd som enskilda studenter med utbildningsfrågor.

Utbildningsplan

Utbildningsplan är ett dokument som styr innehållet i och organisationen av ett utbildningsprogram. I utbildningsplanen anges de kurser som utbildningen omfattar, dess huvudsakliga uppläggning samt de särskilda behörighetskrav som gäller för antagning till utbildningen. Respektive fakultetsnämnd, eller motsvarande, fastställer utbildningsplan för programmen inom sitt område.

Utbildningsprogram

Ett utbildningsprogram är en av universitetet planerad studiegång för en examen. Vissa program har en fast studiegång med i huvudsak obligatoriska ämnen och kurser. Andra kan ha betydande inslag av valfrihet.

Utlandsstudier

I många ämnen och på de flesta program är det möjligt för dig att förlägga en del av din utbildning till ett utländskt universitet. Detta organiseras normalt genom studentutbyten. Utbytet innebär en kostnadsfri studieplats. Du har rätt till studiemedel för studier utomlands och i vissa fall finns möjligheter till stipendium för merkostnader.

Till sidans topp

V

Vetenskapsområde

Fakulteterna är indelade i tre vetenskapsområden: humaniora-samhällsvetenskap, medicin och farmaci, samt teknik och naturvetenskap.

Vicerektorer

Det finns tre vicerektorer. De ingår i rektors ledningsråd och är ordförande i vetenskapsområdenas nämnder.

Till sidans topp

Y

Yrkesexamen

Utbildningar som leder fram till särskilda yrken avslutas med yrkesexamen. En yrkesexamen som omfattar mindre än 240 hp tillhör grundnivån, medan de som omfattar 240 hp eller mer visserligen startar på grundnivå, men ger examen tillhörande den avancerade nivån. Läs mer om examen.

Till sidans topp

Ö

Överliggare

Överliggare kallades förr den person som tillbringade ovanligt många år vid universitetet och prövade på studier i många olika ämnen och sällan missade de festligheter som erbjöds studenterna.

Till sidans topp