Student

Erasmuspraktik

Inom Erasmusprogrammet finns möjlighet att få ett stipendium för att göra praktik på ett företag, en organisation eller ett universitet i Europa. Du måste själv, med hjälp av din institution, hitta en lämplig praktikplats innan du ansöker om ett stipendium. 

Läs mer om  Erasmusprogrammet

Det finns tre olika sätt att åka på Erasmuspraktik:

 1. Inom ramen för en praktikkurs vid Uppsala universitet där du tillbringar 2-12 månader med att arbetsträna på ett företag, ett universitet eller en organisation i Europa. Du examineras vid Uppsala universitet och får poängen tillgodoräknad som praktik, ej som vanlig studiekurs.                                                                   (För detta alternativ fyller du i ruta 1 på sid 3 i Learning Agreement).
 2. Inom ramen för ett examensarbete. Du är registrerad på examensarbete i Uppdok och examineras i Uppsala (och får poängen tillgodoräknad som uppsats/avhandling, ej vanlig studiekurs) men bedriver datainsamling vid ett universitet, företag eller en organisation i Europa. Din handledare vid Uppsala universitet ska godkänna praktiken/datainsamlingen. Observera att du inte kan söka praktikstipendium för att göra examensarbete på ett universitet som Uppsala universitet har utbytesavtal med. Då ska du åka på Erasmusstudier i stället. Du får under praktiken inte registreras på kurs vid värduniversitetet.                                   (För detta alternativ fyller du i ruta 1 på sid 3 i Learning Agreement).
 3. Utanför ditt ordinarie studieprogram och utan kontaktperson vid Uppsala universitet. Du får inte praktiken som poäng men ska be examensenheten att lägga in praktiken som en not i ditt Diploma Supplement när du tar ut examen.             (För detta alternativ fyller du i ruta 2 på sid 3 i Learning Agreement).                        Det är tillåtet att åka på Erasmuspraktik efter att man har tagit ut examen, men ansökan om praktikstipendium måste ske under din sista termin vid Uppsala universitet, medan du fortfarande är student. Observera att du i detta fall varken får praktiken tillgodoräknad som poäng eller som en not i Diploma Supplement.             Hela praktikperioden ska rymmas inom 12 månader efter examensbevisets datum. Åker du utanför ditt studieprogram, måste någon från din institution kunna bekräfta praktikens akademiska koppling.                                                                           (För detta alternativ fyller du i ruta 3 på sid 3 i Learning Agreement).

Vid ett eventuellt urval av sökande kommer studenter i kategori 1 och 2 att prioriteras. 

Att hitta en praktikplats

Du måste själv, med hjälp av din institution, hitta en lämplig praktikplats innan du ansöker om ett stipendium. Institutionerna har breda kontaktnät via forskningssamarbeten, nätverk och utbytesavtal men du kan förstås också själv ta kontakt med ett företag eller en organisation som du är intresserad av. Stora företag och organisationer utlyser ofta ”Internships/Traineeships/Student Projects” på sina webbplatser och det finns flera sökdatabaser som du kan använda dig av.  Du kan till exempel leta efter praktikplatser på studera.nuerasmusintern.org, Europe InternshipsGo Overseas och Praxis.

Det finns några organisationer som inte är godkända för Erasmuspraktik:

 • EU-institutioner och andra EU-organ . De politiska partiernas kanslier vid EU-parlamentet räknas dock inte som en del av EU-parlamentet och är därför berättigade värdar.
 • Organisationer som hanterar EU program, t.ex. nationella kontor för Erasmus+ som Universitets- och högskolerådet (för att undvika möjliga intressekonflikter och/eller dubbel finansiering).
 • Lärosäten som huvudsakligen finansieras av EU-medel, t.ex. European University Institute (Italien) och College of Europe (Belgien och Polen).

Stipendiet

Du förväntas arbeta heltid under hela praktikperioden. Maximal period för ett Erasmus praktikstipendium från Uppsala universitet är 12 månader. Minimumperiod är 2 hela månader. Stipendiet är ett bidrag som ska täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen, det är inte heltäckande. Storleken på stipendiet varierar från år till år. Stipendiet beräknas utifrån ett dagsbelopp som är likadant för alla studenter som åker från svenska lärosäten. I den första utbetalningen, som sker i samband med att din praktik börjar, får du 70 % av praktikperiodens stipendium. När du har avslutat din praktikperiod ska du skicka in en blankett som bekräftar datumen för praktikperioden, skriva en praktikrapport samt göra ditt andra språktest. När dessa är inskickade får du återstående 30 % av stipendiet.

Observera att om du ansökte om och fick ditt stipendium beviljat senast sommaren 2017, så tillhör du de gamla reglerna med de stipendiebelopp som rådde då (525 euro/månad för grupp 1 och 465 euro/månad för grupp 2, se nedan).

Land  Nationell stipendienivå (€/månad) (30 dagar) Nationell stipendienivå (€/dag) 
Grupp 1, programländer med högre levnadskostnader:
Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Lichtenstein, Norge, Storbritannien, Österrike
        615        20,50
Grupp 2, programländer med lägre levnadskostnader:
Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Grekland, Island, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern
        510          17

Försäkring

Praktikanter som är registrerade på praktikkurs eller examensarbete i Uppdok omfattas av Kammarkollegiets försäkring Student UT. Praktikanter som åker utanför sitt ordinarie studieprogram och alltså inte får några poäng från Uppsala universitet, omfattas av Kammarkollegiets försäkring Student UT Samling.

Kontakt

Internationella kansliet
erasmus@uu.se

Ansökan om Praktikstipendium

Ansökan

Ansökan måste ha inkommit till Internationella kansliet innan praktikperioden börjar. En ansökan kan inte godkännas om den inkommit efter att praktiken redan påbörjats. Använd blanketterna nedan. Planera din ansökan så att du hinner ansöka i rätt ansökningsperiod. 

De fyra ansökningsperioder som finns under året är: 1-30 september, 22 oktober-22 november, 1-31 januari, 15 april-15 maj. Ansökan sker elektroniskt genom en länk som publiceras här under varje ansökningsomgång. De blanketter som ska ifyllas laddas upp i ansökan.

Ansökan för ansökningsperiod 1-30 september är nu öppen och ansökningsformuläret finns här.

Efter ansökningsomgångens deadline handläggs alla ansökningar och besked skickas ut till alla sökanden, vanligtvis inom 2-3 veckor.

Utlysning av restplatser: Vänligen notera att i den första ansökningsomgången (1-30 september 2017) kommer restplatser från det äldre Erasmusprogrammet att tillsättas först (525 euro/månad för grupp 1 och 465 euro/månad för grupp 2, se längre upp på denna sida för att se vilka länder som ingår i respektive grupp) under förutsättning att praktiken senast avslutas 31 maj 2018. Det är ett 40-tal restplatser som kommer att tillsättas. 

Om din praktik börjar i juli, augusti, september eller oktober 2017 var deadline för ansökan den 11 juni.  Sena ansökningar tas emot i mån av tid.

Viktiga dokument

Urval

De kriterier som handläggningen av ansökningarna och godkännande av stipendierna baseras på är:

 • Att sökande är registrerad vid Uppsala universitet vid ansökan. För studenter som åker på praktik efter examen ska ansökan inkomma innan sista kursen i examen har registrerats som färdig.
 • Betyg - minimum är tidigare universitetsstudier på minst 60 hp. 
 • Antalet dagar under praktiken - minst 60 och högst 360.
 • Tidigare Erasmusdeltagande på samma studienivå. Man får max åka på Erasmus under 360 dagar på samma nivå. Studenter som aldrig deltagit i Erasmus prioriteras.
 • Att Learning Agreement är komplett.
 • Eventuellt intyg om fadder/buddy-verksamhet eller liknande.
 • Att organisationen där praktiken sker är godkänd.
 • Att praktiken sker på heltid.
 • Academic Purpose Statement. Detta skrivs direkt i ansökan.
 • Prioriteringsordningen, se dokumentet under Viktiga dokument.
Checklista

Innan praktiken

 1. Hitta en praktikplats. Fyll i Learning Agreement.
 2. Ansök om praktikstipendium. Fyll i den elektroniska ansökan och skicka in tillsammans med Learning Agreement och ett betygsutdrag.
 3. Gör ditt första språktest (testet skickas till din e-post under handläggningen av ansökan).
 4. Om din ansökan blir godkänd ska du signera ett Grant Agreement (formuläret skickas till dig med e-post). 

Under praktiken

Ifall något inträffar under praktiken som gör att praktikperioden eller inriktningen ändras ska du meddela oss genom att skicka in Changes to Learning Agreement. 

Efter utbytet

 1. Fyll i den Erasmus Participant Survey som mejlas till dig efter din sista praktikdag.
 2. Fyll i IK's utvärderingsblankett, skriv en kort praktikrapport och fyll i Traineeship Certificate. Skicka in detta elektroniskt via Moveon (din ansökningsprofil).
 3. Gör ditt andra språktest. Testet skickas till din e-post i slutet av praktiken.

Vanliga frågor om Erasmuspraktik

Vem är kontaktperson?
Den person som är ansvarig för din praktikperiod vid Uppsala universitet är din kontaktperson. Det kan till exempel vara en studievägledare eller handledare på kursen. Den personen är din kontakt för frågor om själva praktiken, som till exempel innehållet i praktiken, försäkringsärenden, trivsel eller förlängningar. Om du åker utanför dina ordinarie studier har du ingen kontaktperson vid Uppsala universitet. Du förväntas då ta större ansvar själv. Du är dock fortfarande försäkrad av Uppsala universitet. Frågor om stipendiet skickas till Erasmusadministratören på Internationella kansliet: erasmus@uu.se

Kan man förlänga sin praktikperiod?
Du kan få maximalt 12 månaders stipendium per utbildningsnivå (kandidatnivå, avancerad nivå och doktorandnivå) för praktik. Om praktiken initialt var kortare än 12 månader går det bra att förlänga, förutsatt att det är okej för din kontaktperson vid Uppsala universitet och din praktikplats. För att förlänga stipendiet ska du höra av dig till erasmus@uu.se.

Vad händer om man förkortar sin period eller åker hem i förtid?
Om den faktiska perioden är kortare än den period som du angav i stipendieansökan blir du återbetalningsskyldig för den överskjutande delen. Det regleras efter att du har lämnat in den bekräftelseblankett (Traineeship Certificate) som din handledare vid det företag/den organisation du gör praktik på ska skriva under i slutet av praktikperioden. Om du åker hem innan 2 månader har gått blir du återbetalningsskyldig för hela stipendiebeloppet. Hör av dig till erasmus@uu.se ifall detta skulle hända. 

Vad menas med praktikperiod?
Praktikperioden är den tid då du är på plats och arbetar i värdlandet. Distansarbete och semester kan inte räknas med i praktikperioden. Juluppehåll eller andra uppehåll då alla på arbetsplatsen är lediga kan räknas med förutsatt att du återupptar arbetet efter uppehållet. 

När kommer pengarna?
Förutsatt att du har lämnat in en fullständig ansökan med korrekta uppgifter kommer första utbetalningen i samband med att praktiken börjar. Det går inte att säga exakt när pengarna kommer eftersom det tar olika lång tid för olika banker att hantera överföringen.

Får man åka flera gånger inom Erasmusprogrammet?
Antalet praktikstipendier är begränsat så personer som inte har deltagit i praktik tidigare prioriteras. Men ifall det finns medel kvar kan du åka flera gånger (2-12 månader varje praktikperiod). Tillsammans får inte Erasmuspraktik och Erasmusstudier överstiga 12 månader per utbildningsnivå. Om du har varit på Erasmusutbyte förut, även genom andra lärosäten i Sverige eller i utlandet, räknas detta in i de 12 månaderna.