Utbildning

Betygsurval

Värdering av betyg – sökande med svenska gymnasiebetyg

Reglerna för hur ditt meritvärde beräknas är beroende av när du avslutade dina gymnasiestudier. Beräkning av meritvärdet sker i två steg. Först räknas ett jämförelsetal ut där de betyg som du åberopar för behörighet och eventuella kompletteringsbetyg ingår. Sedan adderas eventuella meritpoäng.

Beräkning av jämförelsetal

Jämförelsetalet för gymnasieexamen beräknas som för slutbetyg, men betygsskalan är en annan. Examensarbetet räknas inte med. A=20; B=17,5; C=15; D=12,5; E=10; F=0

Jämförelsetal för slutbetyg, det vill säga det tal du konkurrerar med i betygsurvalet, räknas fram på följande sätt:

 1. Först ges dina betyg dessa siffervärden:
  Icke godkänd (IG) = 0
  Godkänd (G) = 10
  Väl godkänd (VG) = 15
  Mycket väl godkänd (MVG) = 20
 2. Siffervärdet för varje betyg multipliceras med kursens gymnasiepoäng.
  Exempel: VG i Samhällskunskap A ger 15 x 100 = 1 500. På detta sätt räknas betygsvärdet fram för varje kurs.
 3. Samtliga betygsvärden läggs ihop.
 4. Detta sammanlagda betygsvärde divideras med poängsumman av de betygsatta kurser som ingår i ditt slutbetyg. Det tal man då får fram, maximalt 20,00, utgör ditt så kallade jämförelsetal.

Äldre avgångsbetyg i skala 1–5 överförs till slutbetygens 20-skala, se omvandlingstabell på antagning.se. Beräkning av betygspoäng (inklusive eventuella kompletteringar) görs före överföringen till 20-skalan.

Meritpoäng
Meritpoäng är extra poäng som kan höja meritvärdet från gymnasieskolan genom att man läst vissa kurser. Du som har gymnasieexamen eller slutbetyg från 1995 eller senare kan få meritpoäng, (detta gäller inte sökande med äldre betyg). Du kan få maximalt 2,5 meritpoäng. Du kan få meritpoäng för meritkurser i moderna språk, engelska och matematik. Lägst betyget G krävs. Högre betyg ger inte mer poäng. Meritpoängen läggs till ditt jämförelsetal. Kurser som är behörighetsgivande för en viss utbildning kan inte ge meritpoäng för samma utbildning. Motsvarande kunskaper från exempelvis basår eller folkhögskola ger inte meritpoäng.

Du som har ett slutbetyg från åren 1995–2013 kan dessutom få meritpoäng för de områdeskurser som ingår i den områdesbehörighet som krävs till den utbildning du söker.

Med områdeskurser menas fördjupning eller specialisering i gymnasiekurser som är relevanta, men inte nödvändiga, för den sökta utbildningen. Vilka områdeskurser som gäller för en viss utbildning framgår av områdes­behörigheten. Gy11-kurser kan aldrig vara områdeskurser. Har du gått Gy11 kan du bara få meritpoäng för matematik, engelska och moderna språk.

Utländska gymnasiebetyg

Sökande med utländska betyg konkurrerar i samma urvalsgrupper som sökande med svenska betyg.

Folkhögskola

Sökande med behörighet för högskolestudier genom folkhögskoleutbildning konkurrerar med sitt studieomdöme:

Mindre god studieförmåga = 1
Mindre god - God studieförmåga = 1,5
God studieförmåga = 2
God - Mycket god studieförmåga = 2,5
Mycket god studieförmåga = 3
Mycket god - Utmärkt studieförmåga = 3,5
Utmärkt studieförmåga = 4

Studieomdömen från hösten 2013 eller tidigare:

Mindre god = 1
God = 2
Mycket god = 3
Utmärkt = 4

Gruppen med sökande med folkhögskolebetyg är ofta så liten att det kan innebära att ingen i denna urvalsgrupp antas. Därför är det en bra idé att även göra högskoleprovet om man har betyg från folkhögskola för att öka chanserna att komma in.

Urvalsgrupper och platsfördelning i betygsurvalet

Hur du har styrkt din grundläggande behörighet avgör i vilken urvalsgrupp du deltar. Betygsurvalet består av tre grupper förkortade BI, BII och BF. Platserna fördelas först i förhållande till antalet behöriga sökande i var och en av grupperna BI, BII och BF. Sedan överförs en tredjedel av platserna i grupp BII till BI.

Betygsgrupp I (BI) – betyg från gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning utan kompletteringsbetyg (direkt­grupp).

Betygsgrupp II (BII) – betyg från gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning med kompletteringsbetyg (kompletteringsgrupp). I denna grupp konkurrerar du som kompletterat med betyg för att styrka din behörighet (gäller även komplettering från basår, folkhögskola och andra motsvarande kunskaper). Du som har kompletterat för att höja ditt meritvärde kan konkurrera i både BI och BII.

Folkhögskolegruppen (BF) – folkhög­skolestudier.