Individuell prövning

I enstaka fall kan universitetet besluta om att avvika från Högskoleförordningens bestämmelser om urval och platsfördelning genom att anta sökande med förtur.

Antagning med förtur förutsätter att den sökande har särskilda kunskaper eller andra särskilda förutsättningar för utbildningen ifråga.

Sökande prövas från fall till fall och det finns därför inga generella regler för vad som ger förtur. Om du vill att universitetet gör en individuell prövning ska du skicka in en komplett ansökan om detta till Uppsala universitet i samband med att du anmäler dig via antagning.se, senast sista anmälningsdag

För att prövning ska ske krävs att du är grundläggande och särskilt behörig eller har beviljats undantag, samt att du har anmält dig i tid.

Skicka din skriftliga motivering samt alla betyg, intyg och eventuella övriga handlingar som styrker dina skäl till: Uppsala universitet, Antagningsenheten, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk kuvertet ”Individuell prövning”.

Resultatet av prövningen meddelas via det första antagningsbeskedet.