Utbildning

Kunskapsprov för farmaceuter med utländsk utbildning

Uppsala universitet har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att nationellt ansvara för och genomföra kunskapsprov för apotekare och receptarier med utländsk utbildning.

Syftet med kunskapsprovet är att säkerställa att den prövande har kompetens för att kunna verka som legitimerad apotekare eller receptarie i Sverige. Kunskaper, färdigheter och förmågor ska motsvara kraven för svensk apotekar- respektive receptarieexamen. Provet är kostnadsfritt. Läs mer om hur du förbereder dig och anmäler dig.

Vem kan göra kunskapsprovet?

Personer med en utländsk apotekar- eller receptarieexamen som har fått beslut från Socialstyrelsen att de är behöriga kan anmäla sig till kunskapsprovet.

Hur är kunskapsprovet upplagt?

Kunskapsprovet består av två prov– ett teoretiskt delprov och ett praktiskt delprov som görs under en dag vardera. Båda delproven har ett antal moment som vart och ett ska vara godkänt vid samma provtillfälle för att hela delprovet ska vara godkänt. Proven genomförs på svenska. En del i det teoretiska provet innehåller en vetenskaplig artikel på engelska, men med tillhörande frågor på svenska.

Teoretiskt delprov
Det teoretiska delprovet syftar till att mäta att den prövande har kunskap, förståelse och värderingsförmåga som är tillräcklig för att kunna verka som apotekare eller receptarie i Sverige. Frågorna är fördelade på de olika ämnesområdena kemi, farmaci och farmaceutisk biovetenskap och avspeglar apotekar- och receptarieprogrammen vid Uppsala universitet.

Det teoretiska provet genomförs under en dag i tentamenslokal på dator som tillhandahålls av universitetet. Frågetypen är bland annat MCQ (Multiple Choice Questions), det vill säga kryss-svarsfrågor.

För den teoretiska delen ges den sökande maximalt tre försök.

Praktiskt delprov
Det praktiska delprovet mäter färdigheter och förmågan att agera i sin yrkesroll som apotekare eller receptarie.

En förutsättning för att genomföra den praktiska delen är att man först fått godkänt betyg i den teoretiska delen. Provet görs under en dag, några veckor efter det teoretiska provet.

Det praktiska delprovet genomförs bland annat i form av OSCE-cirklar (OSCE=Assessment of clinical competence using an objective structured clinical examination). Läs mer om OSCE. För den praktiska delen ges den sökande maximalt två försök.

Från första provtillfället har den sökande maximalt 24 månader på sig att genomföra hela kunskapsprovet.

Vad händer efter kunskapsprovet?

Efter godkänt teoretiskt kunskapsprov måste varje deltagare göra ett praktiskt kunskapsprov. Efter godkänt praktiskt kunskapsprov rapporterar Uppsala universitet slutresultatet till Socialstyrelsen som sedan ger dig information om den praktiska tjänstgöringen och om kursen i författningskunskap som du ska genomgå. Läs om Socialstyrelsens system för ansökan om legitimation för apotekare och receptarier.

Om provdeltagaren blivit underkänd tre gånger på det teoretiska provet, två gånger på det praktiska provet eller inte har genomfört godkänt teoretiskt och praktiskt delprov inom 24 månader, rapporterar Uppsala universitet det till Socialstyrelsen.

Kontakt och mer information

Har du läst informationen på webben och fortfarande har frågor om kunskapsprovet eller kompletteringsutbildningen kan du kontakta oss via mejl. Observera att webbsidan uppdateras med aktuell information kontinuerligt.

Shima Momeni
Leg. apotekare, PhD
Projektledare för kunskapsprov och kompletteringsutbildning för nyanlända farmaceuter
shima.momeni@farmbio.uu.se

Mer information