Utbildning

Kursplan för Sociala villkor och sociala problem II

Social Conditions and Social Problems II

Kursplan

 • 13 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC118
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Sociologi G1F, Socialt arbete G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-05-29
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2017-05-17
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 36, 2018
 • Behörighet: För tillträde till kursen krävs tidigare kurser på Socionomprogrammet med godkända kurser motsvarande minst 45 högskolepoäng. Undantag görs endast om särskilda skäl föreligger.
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Socionomprogrammet vid Uppsala universitet, 210 högskolepoäng.

Mål

Studenten ska efter avslutad kurs när det gäller:

Kunskap och förståelse

 • kunna redogöra för sociologiska perspektiv och teorier kring sociala problem och avvikelse samt inkludering-, och exkluderingsprocesser på individ-, grupp- och samhällsnivå
 • kunna redogöra för intersektionella perspektiv på sociala problem om avvikelse
 • kunna redogöra för samt kritiskt granska vetenskapliga texter
 • kunna redogöra för och reflektera över sociologiska frågeställningar utifrån det sociala arbetets praktikområden
 • visa förmåga att tolka och dra slutsatser om empiriska data utifrån sociologiska teorier kopplat till socialt arbete
Färdighet och förmåga
 • kunna tillämpa sociologiska teorier på sociala problem och avvikelse i analyser på individ-, grupp- och samhällsnivå
 • kunna tillämpa begreppen inkludering, exkludering och avvikelse på sociala problem i analyser på individ-, grupp- och samhällsnivå
 • kunna jämföra och kritiskt granska sociologiska perspektiv samt tillämpa dessa kunskaper för förståelse av förhållanden på individ-, grupp- och samhällsnivå
 • kunna kommunicera och diskutera dessa sociologiska kunskaper skriftligt och muntligt
 • kunna visa förmåga att förstå och tillämpa enklare kvalitativa forskningsansatser
 • kunna självständigt söka och granska forsknings- och utredningsresultat samt annan forskningsinformation
 • kunna självständigt planera, genomföra och redovisa enklare undersökningar i socialt arbete
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna värdera behovet av etiska överväganden i forskningsprocessen samt värdera forskarens roll i forskningsprocessen
 • kritiskt reflektera över samhällsvetenskapliga teorier för att identifiera och förstå mönster i mångfald och ojämlikhet
 • reflektera över hur sociala kategoriseringar som genus, klass, ålder och etnicitet påverkar det sociala arbetets problemformuleringar
 • kritiskt reflektera kring forskning om sociala problem och avvikelse samt inkludering-, och exkluderingsprocesser

Innehåll

Kursen behandlar sociologiska perspektiv på det nutida samhällets strukturer, processer och problem. Speciellt fokus läggs på avvikelse samt  inkludering-, och exkluderingsprocesser på individ-, grupp- och samhällsnivå och deras betydelse för socialt arbete. Inom ramen för kursen studeras vetenskapsteoretiska ansatser, kvalitativa forskningsmetoder och forskningsetiska aspekter som lägger grund till uppsatsarbete.

Kursen innehåller:

 • inkludering- och exkluderingsprocesser
 • avvikande beteende
 • kön, klass, ålder och etnicitet
 • vetenskaplig metodik och forskningsetiska aspekter

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Deltagandet i gruppövningar och seminarier är obligatoriskt. Övrig obligatorisk närvaro framgår av studiehandledningen. Skriftlig komplettering av frånvaro från ett seminarium kan endast ske för en mindre del av seminarierna. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för examinationsfrågor även i de fall föreläsningarna inte är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom muntliga och skriftliga redovisningar på seminarier samt genomförandet av B-uppsats som skrivs i grupp. Kompletteringar av B-uppsats kan förekomma men endast vid ett tillfälle och inlämnas senast 14 kalenderdagar efter det att resultatet finns tillgängligt för studenten.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2018

 • Mattsson, Tina Intersektionalitet i socialt arbete : teori, reflektion och praxis

  2. uppl.: Malmö: Gleerups Utbildning, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Socialt arbete : en grundbok Meeuwisse, Anna; Swärd, Hans; Sunesson, Sune; Knutagård, Marcus

  3., [rev. och utök.] utg.: Stockholm: Natur & Kultur, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Petersson, Frida; Davidsson, Tobias Social exkludering : perspektiv, process, problemkonstruktion

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2016]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Aspers, Patrik Etnografiska metoder : att förstå och förklara samtiden

  2., [uppdaterade och utökade] uppl.: Malmö: Liber, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Darvishpour, Mehrdad; Westin, Charles Migration och etnicitet : perspektiv på ett mångkulturellt Sverige

  2., [omarb.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Tillkommer artiklar samt en vald doktorsavhandling i socialt arbete

Rekommenderad litteratur