Kursplan för Personlig och professionell utveckling (termin 1)

Personal and Professional Development (First Semester)

Kursplan

 • 2 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC141
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Socialt arbete G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2017-02-02
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 05, 2017
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A5/5)
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som programkurs inom ramen för Socionomprogrammet 210 högskolepoäng. Ämne: Socialt arbete. Kursen är en kärnkurs och kan ingå i socionomexamen och/eller kandidatexamen i socialt arbete 180 högskolepoäng.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten, utöver teoretiska- och faktakunskaper, utvecklar en handlingskompetens för den kommande yrkesrollen. Vidare att studenten utvecklar kunskaper om grupprocesser samt reflekterar över den egna professionella, personliga utvecklingen och förhållningssättet i relation till den kommande yrkesrollen. Studenten ska efter avslutad kurs när det gäller:
 
Kunskap och förståelse

 • kunna visa kännedom och förståelse för betydelsen av egna attityder och värderingar i utövandet av socialt arbete
 • kunna visa kännedom och förståelse för betydelsen av makt och handlingsutrymme i utövandet av socialt arbete
 • kunna visa kännedom och förståelse för grundläggande teorier om människors lika värde och om mänskliga rättigheter
Färdighet och förmåga 
 • kunna visa etisk medvetenhet och empatisk förmåga genom att reflektera över mötet med människor i utsatta livssituationer
 • kunna visa förmåga till professionellt förhållningssätt genom att kritiskt reflektera över mötet med människor i utsatta livssituationer
 • kunna kritiskt reflektera över etiska och juridiska aspekter av socialt arbete
 • kunna visa förmåga till kritisk reflektion över den egna kunskapsutvecklingen samt professionella utvecklingen
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna analysera och kritiskt reflektera över egna attityder och värderingar av betydelse för socialt arbete.
 • kunna värdera olika förhållningssätt i mötet med människor i utsatta livssituationer
 • kunna ta ansvar för egen kompetensutveckling i socialt arbete

Innehåll

Kursen Personlig och professionell utveckling innehåller kritiskt reflekterande samtal utifrån teman relevanta för socialt arbete och tillämpande moment som trygghetsövningar, värderingsövningar och rollspel. Studenterna för loggbok över sin personliga professionella utveckling.

Undervisning

Undervisningen sker i mindre grupper av studenter. Seminarierna är obligatoriska och har en fast struktur. Studenter från socionomprogrammets termin 5 fungerar som gruppledare. Under kursen sammanställer studenten självständigt loggar i en loggbok.

Examination

Kursen examineras genom en sammanfattande, skriftlig kritisk reflektion rörande studentens personliga och professionella utveckling, samt genom deltagande i seminarier/gruppövningar. Betyg sätts i enlighet med skalan Underkänt (U)/Godkänt (G). Vid frånvaro från seminarier/gruppövningar ges individuell kompletteringsuppgift.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 05, 2017

 • Røkenes, Odd Harald; Hansson, Per-Halvard Bära eller brista : kommunikation och relationer i arbetet med människor

  2 uppl.: Malmö: Gleerups, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Skau, Greta Marie Mellan makt och hjälp : om det flertydiga förhållandet mellan klient och hjälpare

  3. uppl.: Liber utbildning, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk