Utbildning

Kursplan för Medicinsk teknik

Medical Technology

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3DR746
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Teknik G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), 3, 4, 5
 • Inrättad: 2010-05-11
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2010
 • Behörighet: 60 hp fysik/teknik inom civilingenjörsprogrammens kursutbud.
 • Ansvarig institution: Institutionen för immunologi, genetik och patologi
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Mål

Den övergripande målsättningen är att ge studerande, med intresse av arbete inom medicinsk- teknisk industri samt på sjukhusens medicinsk-tekniska avdelningar, grundläggande kunskaper inom det medicinsk-tekniska området.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:


 • beskriva och förklara joniserande strålnings biologiska effekter och risker

 • förklara principerna för extern strålbehandling av tumörer

 • redogöra för olika strålningsdetektorers funktion

 • beskriva och förklara nuklidtekniska mätmetoder och utföra grundläggande dosberäkningar vid användning av joniserande strålning

 • redogöra för planar-röntgen

 • redogöra för och förklara olika tomografiska metoder

 • redogöra för och förklara principerna för ultraljudsundersökningar, kärnspinnsresonansbaserade mätmetoder och elektriska mätmetoder av medicinskt intresse

 • redogöra för olika teknikers fördelar och begränsningar och därmed ha tillräcklig kunskap för att kunna diskutera användning av dessa inom medicin och industri

Innehåll

Kursen skall ge de studerande kunskaper i fysikaliska metoder med medicinsk-tekniska tillämpningar. Följande tekniker och områden behandlas:
-Röntgenrör och diagnostisk röntgen
-Acceleratorteknik för tumörbehandling.
-Kärnspinnresonansbaserade mätmetoder som MRI.
-Nuklidtekniska mätmetoder.
-Tomografiska metoder som PET, SPECT och röntgenbaserad tomografi, CT.
-Ultraljud.
-Icke joniserande strålnings biologiska verkan.
-Joniserande strålnings kemiska och biologiska verkan.
-Dosimetriska beräkningar.
-Riskuppskattningar.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, seminarier och demonstrationer.

Examination

Prov vid kursens slut. För godkännande fordras även godkända seminarier.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.