Kursplan för Tillämpad onkologisk vård

Oncology Care in Specific Diagnoses

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3ON016
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vårdvetenskap A1N, Medicinsk vetenskap AXX

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2011-05-29
 • Inrättad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté/ordförandebeslut
 • Gäller från: vecka 35, 2011
 • Behörighet: Grundexamen till sjuksköterska, sjukgymnast, dietist eller arbetsterapeut och minst 1 års yrkeserfarenhet som sjuksköterska, sjukgymnast, dietist eller arbetsterapeut. Grundläggande onkologisk vård 7,5 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Beslut och riktlinjer

Kursen utgörs av teoretiska studier. Kursen består av 3 hp vårdvetenskap och 4,5 hp medicinsk vetenskap.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för epidemiologi, symtom, stadieindelning och prognos för vanliga cancersjukdomar
- redogöra för och konkretisera diagnostiska undersökningar vid utredning av vanliga cancersjukdomar
- redogöra för och konkretisera specifika onkologiska behandlingsmetoder vid vanliga cancersjukdomar
- redogöra för diagnostik och onkologiska behandlingsmetoder vid ovanliga cancersjukdomar

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att självständigt kunna tillämpa omvårdnadsprocessen anpassad till patienter i olika åldrar, genus och sociokulturell bakgrund vid diagnostik och behandling av onkologiska sjukdomar
- identifiera omvårdnadsbehov, planera, genomföra och utvärdera den specifika omvårdnaden vid onkologisk behandling av vanligt förekommande cancersjukdomar
- visa förmåga till att kunna befrämja och ansvara för patienternas autonomi och integritet
- visa pedagogisk förmåga i utbildning av patienter och närstående avseende egenvård så som fysisk aktivitet och goda kostvanor vid cancersjukdomar och onkologisk behandling samt egenvård vid lymfödem
- söka och kritiskt granska systematiska översikter och originalpublikationer avseende omvårdnadsåtgärder vid cancersjukdomar och onkologisk behandling för att kunna tillämpa evidensbaserad kunskap i sin yrkesutövning

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga till inlevelse och med ett professionellt och etiskt förhållningssätt bemöta och kommunicera med patienter och deras närstående i onkologisk vård
- visa förmåga att kunna kritiskt granska, analysera och värdera forskningsresultat och dess betydelse för utvecklingen av evidensbaserad onkologisk omvårdnad

Innehåll

Aktuellt kunskapsläge och forskningsfronten avseende uppkomst, symtom, diagnostik och behandling av:

- bröstcancer
- gastrointestinal cancer
- prostatacancer
- gynekologisk cancer
- lungcancer
- hematologiska maligniteter
- head-neckcancer
- mindre vanliga cancersjukdomar


Vårdvetenskap
Aktuellt kunskapsläge och forskningsfronten avseende:

- pedagogiska modeller för muntlig presentation och undervisning om egenvård vid onkologisk behandling
- egenvård avseende nutrition och fysisk aktivitet vid cancersjukdomar
- lymfödem och egenvård och bandagering vid lymfödem
- administrering av cytostatika samt handhavande och skötsel av subkutan venport och PICC-line
- systematiska översikter och experimentella designer
- evidensbaserad omvårdnad vid symtom och biverkningar av onkologisk behandling
- etiska principer vid omvårdnad av patienter

Undervisning

Webbaserad undervisning, litteraturstudier, föreläsningar, seminarier och författande av rapport.

OBLIGATORISKA MOMENT
Introduktion till kurs, schemalagda gruppträffar, seminarier, färdighetsträning, studieuppgifter med skriftlig och muntlig redovisning.

Examination

Examination av kursens uppställda mål sker kontinuerligt under kursens gång i form av muntliga och skriftliga uppgifter - tentamina individuellt och i grupp. Vid examination i grupp ska studenten delta aktivt med kunskap och reflektion.

För godkänd kurs krävs:

- godkänd rapport
- godkänt aktivt deltagande i webbaserat diskussionsforum
- godkänt aktivt deltagande vid examinationsseminariet
- deltagande vid kursintroduktion, obligatoriska seminarier och föreläsningar

Övriga föreskrifter

Student som underkänts på tentamen har rätt att genomgå förnyad tentamen ytterligare fyra gånger (= totalt fem tentamensprov). Efter fem underkända tentamensprov kan studenten förlora sin plats i utbildningen. Grundutbildningskommittén kan dock, om synnerliga skäl föreligger, medge rätt till ytterligare tentamenstillfälle. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s k "blank" skrivning räknas som tentamenstillfälle. I enlighet med 6 kap. 21-22 §§ högskoleförordningen (1993:100) har studenten rätt att på begäran byta examinator efter två underkända tentamina.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2011

 • Att kräkas eller inte kräkas : en liten bok om att förhindra illamående och kräkningar i cancersjukvården

  3. uppl.: Mölndal: GlaxoSmithKline, 2004

  Fulltext

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hassan, Moustapha; Ljungman, Per Wilhelmsson, Jan Cytostatika

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

 • Johnstone, Megan-Jane Bioethics : a nursing perspective

  5. uppl.: Sydney: Churchill Livingstone, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kearney, Nora; Richardson, Alison Nursing patients with cancer : principles and practice

  Edinburgh ;a New York: Elsevier Churchill Livingstone, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Polit, Denise F.; Tatano Beck, Cheryl Nursing research: : Wolters Kluwer Health/Lippincott Wiliams & Wilkings, Philadelphia.

  8.ed.: 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ringborg, Ulrik; Henriksson, Roger; Friberg (red.), Sten Onkologi

  2. uppl.: Stockholm: Liber, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk