Kursplan för Intersektionalitet

Intersectionality

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC038
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Sociologi A1F

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-05-30
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 36, 2012
 • Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp, varav minst 90 hp i ett samhällsvetenskapligt ämne.
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges både som programkurs och fristående kurs. Kursen kan komma att ges på engelska.

Mål

Kursen syftar till att studenten utvecklar en fördjupad förmåga att med en intersektionell ansats formulera och analysera sociala problem samt kritiskt reflektera över betydelsen av en sådan ansats för sociologisk teori och metod liksom för förståelsen av samhällsfrågor.

Efter avslutad kurs ska studenten

- ha fördjupade kunskaper om utvecklingen av teoribildning om intersektionalitet liksom om aktuell teoretisk diskussion om begreppet
- kunna självständigt formulera och kritiskt analysera sociala problemställningar utifrån teoribildning och metodansatser gällande intersektionalitet
- kunna kritiskt reflektera över vad samspelet mellan maktordningar byggda på flera kategoriseringar innebär för teoribildning samt metodutveckling i forskning inom berörda områden
- kunna relatera teoribildning om intersektionalitet till andra sociologiska teoritraditioner
- kunna självständigt i tal och skrift med kritisk reflektion förmedla vad en intersektionell analys innebär och hur den kan genomföras.

Innehåll

Kursen behandlar utvecklingen av teoribildning och aktuell teoretisk diskussion om begreppet intersektionalitet och dess användning för att förstå samspelet mellan maktordningar byggda på kategoriseringar som exempelvis grundas på begreppen kön/genus, klass, funktionshinder, ålder, etnicitet och sexualitet. Vidare behandlar kursen vad en intersektionell ansats innebär för teoribildning samt metodutveckling i forskning inom dessa olika områden. Både relationen till teoribildning om respektive kategorisering och relationen till generell sociologisk teoribildning lyfts fram. Olika metodologiska ansatser för intersektionell ananlys behandlas. Teoretiska och metodologiska problem i intersektionella ansatser belyses utifrån empiriska studier och aktuella internationella vetenskapliga artiklar.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, projektarbeten och seminarier. Deltagandet i seminarier är alltid obligatoriskt. Övrig obligatorisk närvaro framgår av kursschemat. Frånvaro vid obligatoriska moment kompenseras genom inlämningsuppgifter.

Examination

Kursen examineras genom hemskrivning, inlämningsuppgifter och seminarier. För att VG ska komma ifråga krävs att hemskrivning och inlämningsuppgifter lämnas in i tid. Restuppgifter kan ges vid examination, men endast vid ett tillfälle och ska inlämnas senast 14 kalenderdagar från att resultatet är tillgängligt för studenten.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2012

Litteratur väljs i samråd med kursansvarig lärare.