Kursplan för Grundläggande onkologisk vård

Oncology Care

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3ON015
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vårdvetenskap A1N

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2011-05-29
 • Inrättad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté/ordförandebeslut
 • Reviderad: 2016-03-15
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: vecka 35, 2014
 • Behörighet: Grundexamen till sjuksköterska, sjukgymnast, dietist eller arbetsterapeut och minst 1 års yrkeserfarenhet som sjuksköterska, sjukgymnast, dietist eller arbetsterapeut.
 • Ansvarig institution: Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Beslut och riktlinjer

Kursen utgörs av teoretiska studier och består av 3 hp vårdvetenskap och 4,5 hp medicinsk vetenskap.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- redogöra för cancerepidemiologi och epidemiologiska undersökningar
- redogöra för strategier för primär prevention och tidig diagnostik
- redogöra för allmänna symtom vid maligna sjukdomar
- redogöra för cancerbiologi, cancerpatofysiologi och metastasering, diagnosmetoder och stadieindelning
- redogöra för principer för kirurgisk behandling, strålbehandling och medicinsk cancerbehandling

Färdighet och förmåga
- identifiera och analysera behovet av omvårdnad för onkologiska patienter
- identifiera omvårdnadsbehov med avseende på nutrition och smärtbehandling vid cancersjukdomar samt komplikationer och biverkningar av behandling mot cancersjukdomar
- identifiera och bedöma förutsättningar för information, stöd och kommunikation med patienter och närstående med olika sociokulturell bakgrund
- tillämpa kunskaper om lagar, författningar och förordningar som reglerar verksamheten
inom onkologisk vård bl.a. med avseende på administrering av cytostatika
- söka och kritiskt granska originalpublikationer avseende omvårdnadsbehov, symtom, biverkningar av behandling och livskvalitet hos patienter med cancer
- använda och kritiskt värdera patientrapporterade utfallsmått

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- analysera och reflektera över betydelsen av att tillvarata patientens autonomi och integritet baserat på etiska teorier och handlingsplaner
- reflektera över hur värderingar gällande ålder, genus, etnicitet och sexuell läggning kan påverka omvårdnaden
- självständigt analysera och värdera olika kunskapskällor och vårdforskning inom onkologisk vård

Innehåll

Medicinsk vetenskap
Aktuellt kunskapsläge och forskningsfronten inom följande områden:
- cancerepidemiologi och epidemiologiska forskningsdesigner
- cancerprenvetion
- cancerbiologi, cancerpatofysiologi och metastasering
- symtom på cancersjukdomar
- diagnosmetoder och stadieindelning
- kirurgisk behandling vid cancer
- onkologiska behandlingsmetoder (strålbehandling, cytostatikabehandling, endokrin terapi, benmärgstransplantation och nyutvecklade terapimetoder)
- komplementära behandlingsmetoder
- etiska aspekter på behandlingsstrategier vid cancersjukdomar
- biverkningar och vid onkologiska behandlingsmetoder

Vårdvetenskap
- psykologiska reaktioner och coping hos patienter och närstående i samband med diagnosbeskedet
- nutrition vid behandling av cancersjukdomar
- behandling av smärta vid cancersjukdomar
- lagar, författningar och förordningar bl.a. avseende cytostatikahantering
- patientrapporterade utfallsmått, validitet och reliabilitet
- deskriptiva studiedesigner
- omvårdnadsbehov och livskvalitet vid cancer och behandling av cancersjukdomar
- evidensbaserad omvårdnad vid cancer

Undervisning

Webbaserad undervisning, litteraturstudier, föreläsningar och seminarier.

OBLIGATORISKA MOMENT
Introduktion till kurs, schemalagda föreläsningar och seminarier, studieuppgifter med skriftlig och muntlig redovisning.

Examination

Examination av kursens uppställda mål sker kontinuerligt under kursens gång i form av muntliga och skriftliga uppgifter - tentamina individuellt och i grupp. Vid examination i grupp ska studenten delta aktivt med kunskap och reflektion.

För godkänd kurs krävs:
- godkänt resultat på individuell tentamen
- godkänt aktivt deltagande vid examinationsseminariet
- deltagande vid kursintroduktion, obligatoriska seminarier och föreläsningar

Övriga föreskrifter

Student som underkänts på tentamen har rätt att genomgå förnyad tentamen ytterligare fyra gånger (= totalt fem tentamensprov). Efter fem underkända tentamensprov kan studenten förlora sin plats i utbildningen. Grundutbildningskommittén kan dock, om synnerliga skäl föreligger, medge rätt till ytterligare tentamenstillfälle. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s k "blank" skrivning räknas som tentamenstillfälle. I enlighet med 6 kap. 21-22 §§ högskoleförordningen (1993:100) har studenten rätt att på begäran byta examinator efter två underkända tentamina.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 34, 2016

 • Johnstone, Megan-Jane Bioethics : a nursing perspective

  5. uppl.: Sydney: Churchill Livingstone, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kearney, Nora; Richardson, Alison Nursing patients with cancer : principles and practice

  Edinburgh ;a New York: Elsevier Churchill Livingstone, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Polit, Denise F.; Tatano Beck, Cheryl Nursing research: : Wolters Kluwer Health/Lippincott Wiliams & Wilkings, Philadelphia.

  8.ed.: 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ringborg, Ulrik; Henriksson, Roger; Friberg (red.), Sten Onkologi

  2. uppl.: Stockholm: Liber, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk