Kursplan för Immun-, gen- och cellterapi

Immune, Gene and Cell Therapy

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3MG018
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medicinsk vetenskap A1N

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2011-11-29
 • Inrättad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté/ordförandebeslut
 • Reviderad: 2013-01-16
 • Reviderad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté/ordförandebeslut
 • Gäller från: vecka 48, 2011
 • Behörighet: 120 hp inom medicinska, biomedicinska, biologiska, farmaceutiska, laboratorievetenskapliga program.
 • Ansvarig institution: Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Beslut och riktlinjer

Behörighet
Minst 120 hp måste vara avklarade innan kursstart inom medicinska, biomedicinska, biologiska, farmaceutiska,
laboratorievetenskapliga program eller motsvarande.

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
Redogöra för olika sjukdomar som kan behandlas med immun, gen eller cellterapi
Redogöra principen för immunterapi
Redogöra principen för genterapi
Redogöra principen för cellterapi
Beskriva vilken roll immunförsvaret har vid cancer och autoimmuna sjukdomar
Redogöra för adoptiv T cells terapi för cancer eller infektionssjukdomar
Beskriva förloppet för transplantation av langerhanska cellöar till diabetespatienter
Redogöra för hur gener kan överföras till patienter i terapeutiskt syfte (eg beskriva ett vektorsystem, ex adenovirus)
Skriva en uppsats i ämnet immun, gen och cellterapi med referenser angivna.

Innehåll

Kursen ska ge en överblick över nya och etablerade kliniska behandlingar baserade på immun-, gen- och cellterapi.
Utbildningen ska visa vilka möjligheter som finns med dessa behandlingar och vilka svårigheter som måste
övervinnas. Som exempel kan nämnas transplantation av endokrina celler, immunterapi av olika cancerformer och
stamcellstransplantation.

Undervisning

Kursen ges som en föreläsningsserie om cirka tio dubbelföreläsningar. Föreläsarna består av forskare och/eller
läkare inom området. Undervisning ges på engelska.

Examination

Skriftlig fördjupningsuppgift.

Övriga föreskrifter

Kursansvarig: Peetra Magnusson telefon 018-6119185

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.