Kursplan för Medicinsk genetik och cancer - molekylära mekanismer

Medical Genetics and Cancer: Molecular Mechanisms

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 3MG022
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Molekylär medicin A1N, Medicinsk vetenskap A1N

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-08-30
 • Inrättad av: Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten/ordförandebeslut
 • Reviderad: 2014-08-21
 • Reviderad av: Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: vecka 09, 2013
 • Behörighet: 180 hp inom biologi, (bio-) medicin, bioteknologi, farmaceutisk biovetenskap, medicinsk vetenskap eller liknande internationell utbildning som ger relevant kunskap inom cellbiologi, genetik, biokemi molekylärbiologi. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B
 • Ansvarig institution: Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Mål

Kursen avser att ge en fördjupad kunskap om det humana genomet och betydelsen av genetiska faktorer vid uppkomst av sjukdom samt bakomliggande molekylära mekanismer.
Efter godkänd kurs ska studenten kunna

• redogöra för molekylära och cellulära händelser vid uppkomst, utveckling och diagnostik av genetiska sjukdomar inkluderande cancer

• analysera, bearbeta och formulera vetenskapliga frågeställningar inom ämnesområdet och redogöra för en översikt av aktuell genetik- och cancerforskning

• redogöra för aktuella tekniker som används inom forskning, diagnostik och behandling.

• beskriva hur man arbetar enligt ett etiskt och vetenskapligt förhållningssätt

Innehåll

Kursen omfattar genetisk variation och orsaker bakom genetiska sjukdomar samt cellulära och molekylära mekanismer bakom uppkomst och progression av cancer. Aktuell klinisk diagnostik samt behandling av genetiska sjukdomar och cancer kommer att behandlas, liksom metoder och tekniker. Kursen kommer också att ge en översikt över den aktuella forskningen inom genetik och cancer.

Teoretiska moment samt datorbaserade uppgifter kommer att illustrera hur molekylära orsaker till en sjukdom kan bestämmas. Metoder för kartläggning av genetiska sjukdomar, genotypning med mikrosatelliter och SNP markörer samt analys av genetisk variation i populationer kommer att behandlas samt aktuella tekniker för analys av geners struktur och funktion. Tillämpning av DNA analyser i rättsgenetiska undersökningar kommer att illustreras. Etiska aspekter kommer att diskuteras.

Allmän tumörlära och tumörklassifikation följt av cell- och molekylärbiologiska mekanismer viktiga för uppkomsten och tillväxt av tumörer samt kroppens immunförsvar mot cancer kommer att diskuteras. Kursen behandlar bland annat epigenetiska mekanismer vid cancer, carcinogenes, genomisk instabilitet, angiogenes, tumörvirus, onkgener, tillväxtfaktorer, cellsignalering, tumörsuppressorgener och klinisk onkologi. Praktiska moment kan utgöras av demonstrationer belysande histopatologiska avvikelser vid cancer. Även webbaserat material kommer att användas. Seminarier tillsammans med forskare kommer att ge studenterna möjlighet att diskutera aktuella problemställningar inom cancerforskning.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, teoretiska och praktiska moment samt demonstrationer. Problemorienterande övningar samt presentationer relaterade till aktuella forskningsområden. Inom kursen utför studenterna ett litteraturprojekt om 4 hp. Gemensamma seminarier för masterutbildningar. Deltagande i alla nämnda schemalagda aktiviteter är obligatoriskt.

Examination

För teoridelen (11 hp) fordras godkänt resultat på tentamen samt godkända laborationer och seminarier. Litteraturuppgiften (4 hp) redovisas skriftligt.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.