Kursplan för Svenska språket B

Swedish Language B

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SV229
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska G1F

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-09-07
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 20, 2016
 • Behörighet: Minst 22,5 hp från Svenska språket A eller motsvarande
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen syftar till att ge studenten fördjupade kunskaper om svenska språkets struktur, användning och historia. Kursen består av fyra delkurser: En delkurs om språkets samverkan med samhället, en delkurs om språkhistoria, en delkurs om grammatik, text och betydelse samt en delkurs om aktuell språkvetenskaplig forskning. Kursen tränar även studentens språkfärdighet i tal och skrift.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse:

 • visa fördjupade kunskaper om svenskans struktur, variation och historiska utveckling
 • identifiera och redogöra för centrala språkvetenskapliga perspektiv, ämnestyper och teoribildningar samt omsätta dessa till forskningsrelevanta frågor
 
Färdighet och förmåga:
 • producera akademiska texter, såväl muntliga som skriftliga, på god svenska
 • genomföra språkvetenskapliga analyser på ord-, fras-, sats-, och textnivå med utgångspunkt i relevanta teorier och metoder
 • läsa och tolka äldre svenska texter
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
 • problematisera språkvetenskapliga kategorier, begrepp och beskrivningar
 • värdera och motivera val av teori, material och metod för en avgränsad språkvetenskaplig undersökning
 • visa fördjupad medvetenhet om språklig variation i samhället samt förståelse för språkpolitiska frågor

 
 

Innehåll

Delkurs 1. Språket i samhället 7.5 hp

 Delkursen bygger vidare på den språksociologiska delen av Svenskan i tid och rum inom Svenska språket A. Kursen behandlar sambandet mellan den samhälleliga strukturen, individens sociala situation och den språkliga kommunikationen. Syftet är att studenten ska fördjupa och tillämpa sina kunskaper om språklig variation, språkplanering och samtalsanalys samt om språksociologiska metoder och teorier.
 
Lärandemål för delkurs 1. Språket i samhället, 7,5 hp
 
Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:

 • med vetenskaplig terminologi beskriva och förklara språklig variation och förändring och dess samband med utomspråkliga faktorer
 • redogöra för och diskutera språksituation, språkpolitik och språkvård i Sverige
 • redogöra för och problematisera centrala språksociologiska metoder och teorier

Delkurs 2. Svenska språkets historia 7.5 hp

Delkursen bygger vidare på den språkhistoriska delen av Svenskan i tid och rum inom Svenska språket A. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om svenska språkets historia från vikingatid till nutid, samt att ge en introduktion till namnforskning.

Lärandemål för delkurs 2. Svenska språkets historia, 7,5 hp

Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:

 • redogöra för svenska språkets historia från vikingatid till nutid med avseende på struktur, ordförråd, genrer samt förhållandet mellan tal och skrift
 • redogöra för och problematisera grundläggande språkhistoriska begrepp
 • läsa och tolka texter från olika perioder av svenskans historia samt göra språkhistoriskt relevanta iakttagelser i dem
 • redogöra för huvuddragen i det svenska ort- och personnamnsskickets framväxt samt tillämpa några grundläggande begrepp och termer inom namnforskningen

Delkurs 3. Grammatik, text och betydelse 7.5 hp

Delkursen bygger vidare på delkurserna Språkstruktur och Texter och samtal inom Svenska språket A. Inom denna delkurs utvidgar och fördjupar studenten sina kunskaper om och sin förståelse av det svenska språkets struktur. Målet är att de studerande ska få redskap för att analysera och beskriva grammatiska och semantiska fenomen i meningar och texter, samtidigt som de utvecklar ett probleminriktat och vetenskapligt förhållningssätt till språket.

Lärandemål för delkurs 3. Grammatik, text och betydelse, 7,5 hp

Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:

 • visa kännedom om olika språkvetenskapliga teoribildningar
 • analysera strukturer på ord-, sats- och textnivå utifrån några olika teoretiska perspektiv
 • problematisera grammatiska kategorier, begrepp och beskrivningar

Delkurs 4. Språkvetenskapliga perspektiv 2 7.5 hp

Delkursen bygger vidare på kursen Språkvetenskapliga perspektiv inom Svenska språket A. Inom kursen utvidgar och fördjupar studenten sina kunskaper om viktiga språkvetenskapliga perspektiv och sin förståelse av hur dessa kan omsättas i språkliga undersökningar inom och utom akademin. Målet är att studenten ska tränas i att formulera relevanta forskningsfrågor och i att reflektera över hur en språkvetenskaplig undersökning kan utformas vad gäller teori, material och metod.

Lärandemål för delkurs 4. Språkvetenskapliga perspektiv 2, 7,5 hp

Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:

 • identifiera och beskriva centrala perspektiv och ämnestyper inom språkvetenskapen
 • formulera språkvetenskapligt relevanta forskningsfrågor och ge en syftesbeskrivning för en avgränsad språkvetenskaplig undersökning
 • värdera och motivera val av teori, material och metod för en avgränsad språkvetenskaplig undersökning

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner, seminarie- och gruppövningar. Obligatoriska moment och skrivuppgifter förekommer.

Examination

Delkurserna examineras genom seminarier samt genomförande av muntliga och skriftliga uppgifter och prov. I alla skriftliga och muntliga arbeten bedöms studentens förmåga att uttrycka sig korrekt och funktionellt, anpassat till situation och genre.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En student som underkänts i visst prov två gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att på egen begäran byta examinator eller i vissa fall examinationsform.

För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på minst 22,5 hp.

Övriga föreskrifter

Goda kunskaper i svenska krävs för att klara kursen. Kontakta studievägledaren vid osäkerhet.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 03, 2018

Språket i samhället 7,5 hp

 • Gunnarsson, Britt-Louise Vem hörs på seminarier? : kvinnligt och manligt i den akademiska språkmiljön.

  Ingår i:

  Boström Andersson, Rut Den nordiska mosaiken : språk- och kulturmöten i gammal tid och i våra dagar : Humanistdagarna [15-16 mars] vid Uppsala universitet 1997

  Uppsala: Univ. : b Studentbokh. [distributör], 1997

  (1997) s. 133-149

  S. 133-149

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jansson, Gunilla Att uppfatta komplexiteten i konfliktfyllda situationer. En etnografisk metodansats i samtalsstudier i äldreomsorgen.

  Ingår i:

  Karlsson, Anna-Malin; Landqvist, Mats; Rehnberg, Hanna Sofia Med språket som arbetsredskap : sju studier av kommunikation i vården

  Huddinge: Södertörns högskola, 2012

  (2012) s. 105-117

  Se bibliotekets söktjänst

 • Josephson, Olle Ju : ifrågasatta självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra språk i Sverige

  4. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  Kap. 5

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kahlin, Linda Om användandet av beteckningarna invandrare, utlänningar och svartskallar. : Identitetsarbete i gruppsamtal mellan gymnasieelever i en multikulturell skola

  Ingår i:

  Byrman, Gunilla Svenskans beskrivning : [SvB.]n 27,p Förhandlingar vid Tjugosjunde sammankomsten för svenskans beskrivning, Växjö den 14 och 15 maj 2004

  Växjö: University Press, 2005

  (2005) s. 135-148

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Karlsson, Anna-Malin Goods, services and the role of written discourse

  Ingår i:

  Gunnarsson, Britt-Louise Communication in the workplace

  Uppsala: FUMS, 2005

  s. 91-104

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kristiansen, Tore; Monka, Malene Sprogholninger blandt unge i Odder

  Ingår i:

  Arboe, Torben Nordisk dialektologi og sociolingvistik : foredrag på ̄8. Nordiske dialektologkonference, Århus 15.-18.august 2006

  Aarhus: Aarhus Universitet, 2007

  (2007) s. 227–237

  Pdf finns på Studentportalen.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Landqvist, Håkan Moral i samtal till Giftinformationscentralen

  Ingår i:

  Linell, Per; Ahrenberg, Lars; Jönsson, Linda Samtal och språkanvändning i professionerna : rapport från ASLA:s höstsymposium, Linköping, 6-7 november 1997.

  Uppsala: Association suédoise de linguistique appliquée (Svenska fören. för tillämpad språkvetenskap) (ASLA), 1999

  (1999) s. 143–156

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Landqvist, Mats Karlsson, Anna-Malin Med språket som arbetsredskap i vård och omsorg

  Ingår i:

  Karlsson, Anna-Malin; Landqvist, Mats; Rehnberg, Hanna Sofia Med språket som arbetsredskap : sju studier av kommunikation i vården

  Huddinge: Södertörns högskola, 2012

  http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:545652/FULLTEXT01.pdf

  (2012) s. 5-11

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lind Palicki, Lena Diskursanalys

  Ingår i:

  Boyd, Sally; Ericsson, Stina Sociolingvistik i praktiken

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  (2015) s. 195-213 (19 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lind Palicki, Lena Principer och språksyn i språkvårdens diskussioner - exemplet samkönad.

  Ingår i:

  Landqvist, Mats Från social kategorisering till diskriminering : fyra studier av språk och diskriminering och ett modellförslag

  Huddinge: Södertörns högskola, 2015

  (2015) s. 123-152

  Se bibliotekets söktjänst

 • Melander Marttala, Ulla Språkbakgrund och språkförändring hos studenter - resultat från en enkätundersökning

  Ingår i:

  Lainio, Jarmo; Leppänen, Annaliina Språklig mångfald och hållbar samhällsutveckling : rapport från ASLA:s höstsymposium Eskilstuna, 9-10 november 2006 = Linguistic diversity and sustainable development : papers from the ASLA symposium in Eskilstuna, 9-10 November, 2006

  Uppsala: ASLA, 2007

  s. 225-240

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Milani, Tommaso M. Språkideologiska debatter i Sverige

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  S. 343-367

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Milles, Karin Feminist language planning in Sweden

  Ingår i:

  Current issues in language planning.

  Kan laddas ner

  vol. Vol. 12 (2011) nr. Nr. 1 s. 21–33

  Se bibliotekets söktjänst

 • Milles, Karin Jämställt språk : en handbok i att skriva och tala jämställt

  2. uppl.: Stockholm: Norstedt, 2012

  Kap. 1-3

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Milles, Karin The invisible order of the workplace meeting

  Ingår i:

  Gunnarsson, Britt-Louise Communication in the workplace

  Uppsala: FUMS, 2005

  (2005) s. 28-41

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nyström, Staffan Ortnamnen och kulturminneslagen : om tolkning och tillämpning av begreppet god ortnamnssed

  1. uppl.: Stockholm: Riksantikvarieämbetets förlag, 2001

  Kontakta läraren för ett ex. av texten.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Språklagen. SFS 2009:600

  Riksdagen,

  http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/spraklag-2009600_sfs-2009-600

 • Sundgren, Eva Sociolingvistik

  2. uppl.: Liber, 2013

  Läses enligt anvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Vogel, Anna Laddade ord : Hur nya uttryck, som kategoriserar människor, tas in i svenskan

  Ingår i:

  Språk och stil : tidskrift för svensk språkforskning

  Fulltext

  vol. 24 (2014) s. 72-100

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Svenska språkets historia 1, 7,5 hp

 • Noreen, Erik; Benson, Sven Fornsvensk läsebok

  2., bearb. uppl.: Uppsala: Uppsala Universitet, 2010

  Läses enligt anvisning.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Pettersson, Gertrud Svenska språket under sjuhundra år : en historia om svenskan och dess utforskande

  2., [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2005

  Läses enligt anvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Stroh-Wollin, Ulla Introduktion till svenska språkets historia. Stencil. Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.

  Institutionen för nordiska språk, ms

  Obligatorisk

 • Svenskan i tusen år : glimtar ur svenska språkets utveckling.

  [Ny utg.]: Stockholm: Norstedt, [2001]

  Läses enligt anvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Svenska texter. Textsamling till Svensk språkhistoria 1.

  Institutionen för nordiska språk,

  Obligatorisk

Grammatik, text och betydelse 7,5 hp

 • Ekerot, Lars-Johan Ordföljd, tempus, bestämdhet : föreläsningar om svenska som andraspråk

  2., [utök.] uppl.: Malmö: Gleerup, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Holmberg, Per; Karlsson, Anna-Malin; Nord, Andreas Funktionell textanalys

  1. uppl.: Stockholm: Norstedt, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lyngfelt, Benjamin Grammatik+. Frasstruktur, argumentstruktur och informationsstruktur

  Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet, 2013

  Obligatorisk

 • Svenska akademiens grammatik. Teleman, Ulf; Hellberg, Staffan; Andersson, Erik; Christensen, Lisa; Svenska akademien,

  1. uppl.: Stockholm: Svenska akad., 1999

  Läses enligt anvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Därutöver tillkommer ett antal aktuella artiklar (cirka 100 s.) enligt lärarens anvisningar.

Språkvetenskapliga perspektiv 2, 7,5 hp

 • Bjereld, Ulf Demker, Marie; Hinnfors, Jonas Varför vetenskap? : om vikten av problem och teori i forskningsprocessen

  3., [omarb.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lagerholm, Per Språkvetenskapliga uppsatser

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rosengren, Karl Erik; Arvidson, Peter Sociologisk metodik.

  5., [omarb. och utök.]uppl.: Malmö: Liber, 2002

  Kap. 1-3

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Till detta kommer litteratur som anknyter till den språkvetenskapliga undersökning studenten väljer att beskriva. En del av arbetet med att formulera en sådan uppgift utgörs just av eget aktivt litteratursökande.

Versioner av litteraturlistan