Kursplan för Svenska språket A

Swedish Language A

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SV228
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska G1N

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-02-24
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2016-02-24
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 21, 2016
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Kursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper om språkvetenskapliga perspektiv, om svenskans struktur, variation och historiska utveckling samt om texter, samtal och språkpolitk. Kursen tränar även studentens språkfärdighet i tal och skrift.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse:

 • redogöra grundläggande för olika språkvetenskapliga perspektiv
 • visa grundläggande kunskaper om svenskans struktur, variation och historiska utveckling

Färdighet och förmåga:
 • skriva texter och ge muntliga presentationer anpassade efter målgrupp och situation
 • producera texter, såväl muntliga som skriftliga, på god svenska och på en grundläggande akademisk nivå

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
 • reflektera över språklig färdighet och utveckling, både hos sig själv och andra
 • visa medvetenhet om språklig variation i samhället samt förståelse för språkpolitiska frågor

Innehåll

Kursen består av fem obligatoriska delkurser: 1. Språkvetenskapliga perspektiv, 2,5 hp; 2. Språkstruktur, 7,5 hp; 3. Texter och samtal, 7,5 hp; 4. Svenskan i tid och rum 7,5 hp; 5. Tala och skriva, 5 hp.

1. Språkvetenskapliga perspektiv 2.5 hp

Delkursen presenterar språkvetenskapen som fält och introducerar centrala perspektiv för att undersöka språksystem och språkbruk diakront och synkront. Studenten tränas i att formulera språkvetenskapliga frågor och problem, och presenteras för synsätt och redskap som kommer att utvecklas och tillämpas i delkurs 2-5.

Lärandemål
Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:

 • identifiera och översiktligt beskriva centrala perspektiv inom språkvetenskapen
 • formulera språkvetenskapliga problem och frågor

2. Språkstruktur 7.5 hp

Delkursen syftar till at ge kunskaper om hur det svenska språket är uppbyggt. Studenten utvecklar insikter i språkets struktur samt färdigheter i språkstrukturell analys. Vidare introduceras grundläggande begrepp för analys av språklig betydelse.

Lärandemål
Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:

 • redogöra för grundläggande begrepp inom fonetik, fonologi, morfologi, syntax och semantik
 • tillämpa grundläggande språkstrukturella analysmetoder

3. Texter och samtal 7.5 hp

Delkursen behandlar texter och samtal utifrån olika teoretiska perspektiv. Grundläggande begrepp inom text- och samtalsforskningen introduceras. Studentens förmåga att tillämpa olika textanalytiska och samtalsanalytiska metoder tränas.

Lärandemål
Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:

 • redogöra för text- och samtalsanalytiska begrepp och metoder
 • tillämpa text- och samtalsanalytiska teorier och metoder
 • diskutera och värdera text- och samtalsanalysens möjligheter och begränsningar

4. Svenskan i tid och rum 7.5 hp

Delkursen behandlar språklig variation och förändring, såväl i nutid som över tid. Studenten får kunskap om svenska språkets historia med fokus på tiden efter 1500, samt om språkets sociala och regionala variation. Vidare fördjupas studentens insikter i det svenska språksamhället.

Lärandemål
Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:

 • beskriva och redogöra för språklig variation och förändring med hänsyn till historiska, sociala, regionala och språkpolitiska faktorer
 • redogöra för svenska språkets historia med fokus på tiden efter 1500
 • kritiskt diskutera Sverige som språksamhälle

5. Tala och skriva 5.0 hp

Studenten utvecklar sin språkförmåga i tal och skrift genom att skriva texter och hålla presentationer med utgångspunkt i skrivstrategier och textplanering. I delkursen ingår också träning på att ge respons på och bearbeta texter. Delkursen bygger vidare på kunskaper från tidigare delkurser genom att studenten får diskutera och presentera olika aspekter av en språkvetenskaplig fråga.

Lärandemål
Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:

 • producera funktionella texter och presentationer på god svenska i tal och skrift, anpassade efter situation och målgrupp
 • ge respons till andras texter och presentationer

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarie- och gruppövningar. Obligatoriska moment och skrivuppgifter förekommer.

Examination

Kursen examineras genom seminarier samt genomförande av muntliga och skriftliga uppgifter och prov.
För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En student som underkänts i visst prov två gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att på egen begäran byta examinator eller examinationsform.
För delkursen Språkvetenskapliga perspektiv används endast betygen Godkänd och Underkänd. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på minst 20 hp.
 

Övriga föreskrifter

Goda kunskaper i svenska krävs för att klara kursen. Kontakta studievägledaren vid osäkerhet.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 04, 2019

Kurslitteratur

Språkvetenskapliga perspektiv 2,5 hp

 • Josephson, Olle Ju : ifrågasatta självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra språk i Sverige

  2. uppl.: Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2005

  Kap. 4, 6 och 7

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Parkvall, Mikael Vad är språk?

  1. e-boksutg.: Stockholm: Natur och kultur, 2006

  Omslagsbild

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Språkvetenskap

  Nationalencyklopedin,

  Posten "Språkvetenskap" samt ytterligare några poster som beskriver språkvetenskapliga perspektiv. Totalt motsv. ca 30 sidor.

  Obligatorisk

Ytterligare några aktuella texter (språkspalter, artiklar ur exempelvis Språktidningen) om ca 20 sidor.

Språkstruktur 7,5 hp

 • Andersson, Lars-Gunnar Talets signalord

  Ingår i:

  Teleman, Ulf Grammatik på villovägar

  Solna: Esselte studium, 1987

  (1987) s. 12-20

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bolander, Maria Funktionell svensk grammatik

  2. uppl.: Stockholm: Liber, 2005

  Kap. 2: Ord med betydelse - ordsemantik. S. 30-43

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Josefsson, Gunlög Svensk universitetsgrammatik för nybörjare

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lindström, Jan Grammatik i samtal - samtal i grammatik. Artikel vid konferensen Grammatik på högskolan: vad, varför, hur?

  Institutionen för nordiska språk, 2007

  PDF

  Obligatorisk

 • Philipsson, Anders Svenskans morfologi och syntax i ett andraspråksperspektiv

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle

  Lund: Studentlitteratur, 2004

  (2004) s. 117-130

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Övningsmaterial: Övningar Ord och fraser, Övningar Syntax, Lektionsövningar, Övningshäfte, Grammatikstuga 1, Övningshäfte Grammatikstuga II

Texter och samtal 7,5 hp

 • Andersson, Lars-Gunnar Hej, hej, hemskt mycket hej.

  Ingår i:

  Språk och stil : tidskrift för svensk språkforskning

  (1996) nr. 6 s. 15–26

  Se bibliotekets söktjänst

 • Björkvall, Anders Bilden, skriften och modelläsaren

  Ingår i:

  Språkvård

  Fulltext

  (2004) nr. 3 s. 4-8

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hagren Idevall, Karin; Bellander, Theres Membership Categorization Analysis : för analyser av kategoriseringar i tal och skrift

  Ingår i:

  Karlsson, Anna-Malin; Makkonen-Craig, Henna Analysing text AND talk : Att analysera texter OCH samtal

  Uppsala: Institutionen för nordiska språk, 2014

  s. 44-68

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hellspong, Lennart; Ledin, Per Vägar genom texten : handbok i brukstextanalys.

  Lund: Studentlitteratur, 1997

  Läses enligt anvisning.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Holmberg, Per Funktionell grammatik för textarbete i skolan

  Ingår i:

  Lindberg, Inger; Sandwall, Karin Språket och kunskapen : att lära på sitt andraspråk i skola och högskola : rapport från nordisk konferens den 7-8 oktober 2005 i Göteborg

  Göteborg: Institutet för svenska som andraspråk, [2006]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Holmberg, Per; Wirdenäs, Karolina Tinas textaktiviteter

  Ingår i:

  Byrman, Gunilla Svenskans beskrivning : [SvB.]n 27,p Förhandlingar vid Tjugosjunde sammankomsten för svenskans beskrivning, Växjö den 14 och 15 maj 2004

  Växjö: University Press, 2005

  S. 114-124

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Josephson, Olle En bok om textvård

  Ingår i:

  Textvård : att läsa, skriva och bedöma texter

  Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2006

  S. 5-22

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Karlsson, Anna-Malin En arbetsdag i skriftsamhället : ett etnografiskt perspektiv på skriftanvändning i vanliga yrken

  Stockholm: Språkrådet, 2006

  S. 9-12 samt s. 21-32

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Landqvist, Mats Samspel i rådgivningssamtal

  Ingår i:

  Edlund, Anne-Catrine; Mellenius, Ingmarie Svenskans beskrivning : [SvB.] 31 Förhandlingar vid Trettioförsta sammankomsten för svenskans beskrivning, Umeå den 20-21 maj 2010

  Umeå: Institutionen för språkstudier, Umeå universitet, cop. 2011

  (2011) s. 182-192

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ledin, Per Intertextualitet, smärta och ett mångstämmigt Apotek

  Ingår i:

  Söderberg, Barbro; Andersson, Roger; Åström, Patrik Till Barbro : texter och tolkningar tillägnade Barbro Söderberg den 23 september 1997

  Stockholm: Institutionen för nordiska språk, 1997

  (1997) s. 63-86

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lindström, Anna Om deltagarperspektiv i samtalsanalys : exempel från hemtjänsten

  Ingår i:

  Svenskans beskrivning : SvB. 23, Förhandlingar vid Tjugotredje sammankomsten för svenskans beskrivning, Göteborg den 15-16 maj 1998.

  Lund: Lund University Press, 1999

  (1999) s. 248-255

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Melin, Lars Nyfiken på texten : textteori för textpraktiker

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2009

  Läses enligt anvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Norrby, Catrin Samtalsanalys : så gör vi när vi pratar med varandra

  3., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Läses enligt examinators anvisningar

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nyroos, Lina "Om du har något annat ord för det?" : Hur deltagares skilda perspektiv kommer till uttryck i ett undervisningssammanhang

  Ingår i:

  Språk och stil : tidskrift för svensk språkforskning

  (2010) nr. 20 s. 165-188

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ottensjö, Cajsa Insamling och bearbetning av talspråksmaterial

  Ingår i:

  Boyd, Sally; Ericsson, Stina Sociolingvistik i praktiken

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  (2015) s. 75-92

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Palmér, Anne Kan man lära en 75-åring laga mat? : Analys av ett helklassamtal ur ett demokratiperspektiv.

  Ingår i:

  Thorson, Staffan Andra nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning : Göteborg den 8-9 januari 2004

  Göteborg: Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning, 2004

  (2004) s. 199-214

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Svensson, Jan; Karlsson, Anna-Malin Inledning : text, textforskning och textteori

  Ingår i:

  Språk och stil : tidskrift för svensk språkforskning

  (2012) nr. 22:1 s. 5–30

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wirdenäs, Karolina Samtal och samtalsforskning

  Ingår i:

  Sundgren, Eva Sociolingvistik

  2. uppl.: Liber, 2013

  (2013) s. 199-235

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Svenskan i tid och rum 7,5 hp

 • Artiklar om de svenska landskapsdialekterna

  Nationalencyklopedin,

 • Bijvoet, Ellen; Fraurud, Kari Unga i det flerspråkiga Stockholm

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Bartning, Inge; Fant, Lars Avancerad andraspråksanvändning : slutrapport från ett forskningsprogram

  Stockholm: Riksbankens jubileumsfond i samarbete med Makadam förlag, 2014

  (2014) s. 82-92

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Josephson, Olle Ju : ifrågasatta självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra språk i Sverige

  4. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  Kapitel 2 och 3

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kotsinas, Ulla-Britt Ungdomsspråk

  3. uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2004

  s. 108-119

  Se bibliotekets söktjänst

 • Pettersson, Gertrud Svenska språket under sjuhundra år : en historia om svenskan och dess utforskande

  2., [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2005

  Kapitel 1 och 7. S. 11-16 och 201-231

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Stroh-Wollin, Ulla Introduktion till svenska språkets historia. Stencil. Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.

  Institutionen för nordiska språk, ms

  S. 1-39

  Obligatorisk

 • Sundgren, Eva Språklig variation och förändring

  Ingår i:

  Sundgren, Eva Sociolingvistik

  2. uppl.: Liber, 2013

  (2013) s. 77-121

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Svahn, Margareta Kontinuitet och förändring i västsvenska dialekter

  Ingår i:

  Bihl, Björn; Andersson, Peter; Lötmarker, Lena Svenskans beskrivning : [SvB.] 32 Förhandlingar vid trettioandra sammankomsten för svenskans beskrivning, Karlstad den 13-14 oktober 2011

  Karlstad: Institutionen för språk, litteratur och interkultur, Karlstads universitet, 2013

  (2011) s. 52-72

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Swedia 2000

  Göteborgs universitet,

  direktlänk

  Obligatorisk

 • Teleman, Ulf Ett språk för ett rike

  Ingår i:

  Forskning och framsteg

  Stockholm: Sällskapet för forskningsinformation, 1966-

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Tala och skriva 5 hp

 • Diamond, Jared Kopior och lånebokstäver : Skrivkonstens utveckling

  Ingår i:

  Diamond, Jared Johansson, Inger Vete, vapen & virus : en kort sammanfattning av mänsklighetens historia under de senaste 13 000 åren

  [Ny utg.]: Stockholm: Norstedt, 2006

  (2006) s. 218-239

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Josephson, Olle Ju : ifrågasatta självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra språk i Sverige

  2. uppl.: Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2005

  Kap. 3 och 5.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lindstedt, Inger Talarens hantverk : att göra framgångsrika presentationer

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Melin, Lars Det är alltid två om en text

  Ingår i:

  Björkman, Jenny; Fjæstad, Björn Läsning

  Göteborg: Makadam, 2013

  s. 31-40

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nord, Andreas Att sälja smärtfritt

  Ingår i:

  Holmberg, Per; Karlsson, Anna-Malin; Nord, Andreas Funktionell textanalys

  1. uppl.: Stockholm: Norstedt, 2011

  s. 188-203

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Renberg, Bo Bra skrivet väl talat : handledning i skrivande och praktisk retorik

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Stokoe, Elizabeth "Girl - woman - sorry!" : On the repair and non-repair of consecutive gender categories

  Ingår i:

  Speer, Susan A.; Stokoe, Elizabeth Conversation and gender

  Cambridge: Cambridge University Press, 2011

  s. 85-111

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Strömquist, Siv Skrivboken : skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier

  7., revid. uppl.: Malmö: Gleerup, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ytterligare några aktuella texter (till exempel språkspalter eller artiklar ur Språktidningen) om ca 20 sidor.

Versioner av litteraturlistan