Utbildning

Kursplan för Aktuella sociologiska diskussioner

Current Sociological Discussions

Senare revision av kursplanen finns.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC134
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Sociologi A1N, Socialpsykologi A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG).
 • Inrättad: 2016-03-09
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2016-03-09
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 36, 2016
 • Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp, varav minst 90 hp sociologi, socialpsykologi, sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal, eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges både som programkurs och fristående kurs. Kursen kan komma att ges på engelska.

Mål

Kursen syftar till att introducera ett aktuellt forskningsfält inom samtida sociologisk forskning. Under kursens gång utvecklar studenten en fördjupad förståelse för och förmåga att med utgångspunkt i kunskap inom det aktuella området formulera och analysera sociala fenomen, samt kritiskt reflektera över betydelsen av de ansatser kursen presenterar för sociologisk teori och metod mer allmänt.

Efter genomgången kurs ska studenten:

Kunskap och förståelse

 •  kunna definiera centrala begrepp inom det aktuella forskningsområdet
 •  kunna redogöra centrala teoretiska tankegångar inom forskningsområdet
 •  kunna identifiera centrala metodologiska diskussioner inom forskningsområdet
 •  kunna beskriva viktiga empiriska fynd inom forskningsområdet

Färdighet och förmåga
 •  kunna självständigt analysera, jämföra och syntetisera olika teoretiska perspektiv inom området
 •  kunna självständigt och fördjupat söka, värdera, bearbeta och presentera information om kunskapsområdet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 •  kunna värdera och kritiskt förhålla sig till olika teoretiska perspektiv inom området
 •  kunna värdera och kritiskt förhålla sig till olika metodologiska frågor inom området

Innehåll

Kursen behandlar aktuella teoretiska och metodologiska diskussioner inom ett aktuellt sociologiskt forskningsområde, samt viktiga empiriska forskningsresultat inom detsamma.

Vilket område som behandlas skiftar mellan olika tillfällen då kursen ges. Mer konkret innehåll finns att tillgå hos Sociologiska institutionen i god tid före ansökningsperioden öppnas.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och/eller praktiska övningar samt skriftliga uppgifter. Deltagande i seminarier och praktiska övningar är obligatoriskt. Skriftlig komplettering av frånvaro från dessa moment kan endast ske i mindre utsträckning.

Examination

Kursen examineras skriftligt genom bedömningen av skriftliga uppgifter och seminarier. För att VG ska komma ifråga krävs att hemskrivning och inlämningsuppgifter lämnas in i tid. Restuppgifter kan ges vid examination, men endast vid ett tillfälle och ska inlämnas senast 14 kalenderdagar från att resultatet är tillgängligt för studenten. Betyg sätts i enlighet med skalan Underkänt (U), Godkänt (G) och Väl Godkänt (VG).

Litteratur

Gäller från: vecka 36, 2016

Litteratur väljs i samråd med kursansvarig lärare

Kursplaneversioner