Kursplan för Aktuella sociologiska diskussioner

Current Sociological Debates

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC134
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Sociologi A1N, Socialpsykologi A1N

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-03-09
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2017-11-29
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2019
 • Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp, varav minst 90 hp i ett samhällsvetenskapligt ämne. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som programkurs inom masterprogrammet i samhällsvetenskap. Kursen ges på engelska. 

Mål

Kursen syftar till att introducera ett aktuellt forskningsfält inom samtida sociologisk forskning. Under kursens gång utvecklar studenten en fördjupad förståelse för och förmåga att med utgångspunkt i kunskap inom det aktuella området formulera och analysera sociala fenomen, samt kritiskt reflektera över betydelsen av de ansatser kursen presenterar för sociologisk teori och metod mer allmänt.
 
Efter genomgången kurs ska studenten:
 
Kunskap och förståelse

 • kunna definiera centrala begrepp inom det aktuella forskningsområdet
 • kunna redogöra för centrala teoretiska tankegångar inom forskningsområdet
 • kunna identifiera centrala metodologiska diskussioner inom forskningsområdet
 • kunna beskriva viktiga empiriska fynd inom forskningsområdet
 Färdighet och förmåga
 • kunna självständigt analysera, jämföra och syntetisera olika teoretiska perspektiv inom området
 • kunna självständigt och fördjupat söka, värdera, bearbeta och presentera information inom kunskapsområdet
 Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna värdera och kritiskt förhålla sig till olika teoretiska perspektiv inom området
 • kunna värdera och kritiskt förhålla sig till olika metodologiska frågor inom området 

Innehåll

Kursen behandlar teoretiska och metodologiska diskussioner inom ett aktuellt sociologiskt forskningsområde, samt viktiga empiriska forskningsresultat inom detsamma. Mer konkret information om kursen finns att tillgå hos Sociologiska institutionen i god tid före ansökningsperioden öppnas. 

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och/eller praktiska övningar samt skriftliga uppgifter. Deltagande i seminarier och praktiska övningar är obligatoriskt. Skriftlig komplettering av frånvaro från dessa moment kan endast ske i mindre utsträckning. 

Examination

Kursen examineras skriftligt genom bedömningen av skriftliga uppgifter och seminarier. Vid missad deadline hänvisas studenten till omexamination. Restuppgifter kan ges vid examination, men endast vid ett tillfälle och ska inlämnas senast 14 kalenderdagar från att resultatet är tillgängligt för studenten. Betyg sätts i enlighet med skalan Underkänt (U), Godkänt (G) och Väl Godkänt (VG). Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2019

Litteratur väljs i samråd med kursansvarig lärare