Psykologi - Masterprogram i samhällsvetenskap 2019/2020

Bild för Psykologi - Masterprogram i samhällsvetenskap 2019/2020
Anmälan

Samhällets komplexitet innebär att förklaring, förståelse, och analys måste ske utifrån flera specialiserade ämnesområden. Inom masterprogrammet i samhällsvetenskap finns flera olika inriktningar som tillsammans kan belysa samhällets funktioner och utvecklingsprocesser, vilket ger dig en gedigen påbyggnad inom det egna ämnet samtidigt som du utvecklas genom att kommunicera och fördjupa ­diskussionerna inom andra ämnen. Undervisningen sker både på svenska och engelska.

Avancerat utrednings- och utvecklings­arbete sker i dag inom flertalet samhällssektorer, institutioner och organisationer och det finns ett behov av personer som är väl lämpade för sådana typer av arbetsuppgifter. Det kan även gälla utvärderings- och projekt­ledningsarbete, då djupgående studier inom ett särskilt ämne eller tema i kombination med metodfärdigheter och olika sätt att kommunicera är av­görande. 

Psykologi handlar om kunskapen om människans beteenden, tankar, känslor och samspel med andra människor. Ämnet utgörs av ett stort antal delområden. Inom den psykologiska inriktningen ingår bland annat kognitionspsykologi, utvecklingspsykologi, hälsopsykologi, beteendemedicin.

Grunden för psykologisk kunskap ligger både i ämnets teoretiska utgångspunkter och i dess empiriska forskningsmetoder. Psykologin utgår från både kvantitativa och kvalitativa forskningsansatser, dock med större fokus på kvantitativa mätningar och den statistik som behövs för att analysera sådana data.

Om programmet

Inom programmet läser du ämnes- eller temainriktade fördjupningskurser parallellt med kurser på avancerad nivå inom andra discipliner. Dessutom ingår i programmet flera kurse­r som syftar till att du ska uppnå färdigheter i teori och metod. När du söker till masterprogrammet i samhällsvetenskap söker du till en s­ärskild inriktning i något av de ämnen eller huvudområden som listas här:

 • Digitala medier och samhälle
 • Ekonomisk historia
 • Kostvetenskap
 • Kulturgeografi
 • Psykologi
 • Samhällsplanering (hör till huvudområde kulturgeografi)
 • Sociologi
Du ska efter genomfört program:
 • kunna identifiera och kontextualisera förändringsprocesser på olika samhällsnivåer
 • kunna genomföra egna studier som bygger på en gedigen samhällsvetenskaplig analys
 • självständigt och kritiskt kunna in­tegrera och analysera kunskaper inom det samhällsvetenskapliga området
Avslutade studier och examen innebär att du tillägnat dig:
 • teoretisk bredd och djup
 • förmåga att bedöma möjligheter och begränsningar med mångveten­skapliga perspektiv
 • fördjupad analytisk och metodologisk förmåga
 • erfarenhet av och god förmåga till skriftlig och muntlig presentation

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med psykologi som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Social Science, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn:  Yemame Alsayfi
Från:  Uppsala
Läser:  Masterprogram i samhällsvetenskap – sociologi

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag ville plugga vidare, var varken skoltrött eller arbetssugen efter min kandidat från Personalvetarprogrammet, så bestämde mig för att fortsätta. Detta program var det min examen kvalificerade mig till och jag ville läsa mer sociologi. Livet som student kändes lyxigt som nybliven förälder – en enorm frihet och flexibilitet jämfört med ett heltidsjobb. 

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Att studera på universitetet kräver enorm självdisciplin, planering och struktur – resten kan man lära sig under vägens gång. Men det är också flexibelt. Det är härligt att studera överlag, att få lära och utvecklas är underbart. 

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Jag upplever Uppsala universitet som en seriös institution som tar sin uppgift på stort allvar. Det bästa är vetskapen att du får en utbildning som är högt värderad i samhället, vilket ökar chanserna att få ett ”självvalt” arbete. 

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Jag har två typer av vanlig dag: en med helt egna studier cirka två gånger/vecka och en med föreläsning eller seminarium i två timmar följt av egna studier. Jag sitter ofta hemma och pluggar. Om jag behöver prestera mycket på en dag går jag till ett bibliotek, helst tysta salen på Carolina. Hemma blir jag lätt distraherad av hushållssysslor... Vid schemalagd tid i skolan brukar jag passa på att stanna kvar, göra ärenden på bibliotek och luncha med kursare. 

Vad är typiskt för din utbildning?
– Att läsa och skriva. Vi läser väldigt mycket – man får lära sig att fokusera på det väsentliga. Vi skriver mycket också, det mesta examineras med uppsatser. På utbildningen finns många fritt tänkande personer som älskar att resonera vilket kan leda till livliga diskussioner på seminarier. Sociologi är en bred disciplin varför man kan välja studieinriktning ganska fritt efter intresse, om det är relaterat till samhället.

 Hur upplevde du första tentan?
– Första tentan var en tiosidig uppsats, vilket kändes rätt skrämmande först men visade sig vara väldigt kul under arbetets gång. Sedan ingår många gånger en opposition vilket verkligen kan vara nervöst. 

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Jag har tre mål. Det första är min personliga utveckling – att utveckla mina resonemang och åsikter, en sorts självförverkligande. Det andra målet är ett bra jobb och möjlighet till utveckling i arbetslivet och det tredje att få studera i sig – egenvärdet i den livsstilen. Ibland känner jag mig som en tidsmiljonär, fast jag lägger ner en massa timmar på studier är det livskvalitet att själv disponera sin tid. 

Berätta om studentlivet! / Vilket är ditt bästa minne hittills från din studietid vid Uppsala universitet?
– Jag lever ett väldigt otypiskt studentliv i relation till den normativa bilden av en student. Jag har inget kårleg och umgås lite med andra studenter. Jag lever ett vanligt familjeliv men det är ändå två världar som gifter sig väldigt bra. Mitt bästa minne från studietiden är nog känslan av befrielse när jag i vecka 39 av min graviditet lämnade in min C-uppsats. 

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Samma som min favoritplats som barn, Röbo och Gamla Uppsala 

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Ingen aning.  

Vad gör du om 5 år?
– Förhoppningsvis har vi ett barn till och ett större boende och jag har ett arbete som känns meningsfullt och tidvis utvecklande. 

Våren 2017

Upplägg

Programmet ges i Uppsala. Du kommer totalt sett att läsa 60 högskolepoäng (hp) inom det område du har sökt, varav 30 hp utgörs av masteruppsatsen. Dessutom läser du 30 hp som består av ett antal färdig­hetskurser med inriktning mot metod och hur man lägger upp och genomför en självständig forsknings­uppgift.

Återstående 30 hp väljer du inom ett brett utbud av kurser inom olika ämnen.

Masterprogrammet i samhällsvetenskap inleds med en termin som omfattar två kurser inom det egna ämnet/temat och två färdighetskurser, som läses av samtliga programdeltagare. Efter den inledande terminen läser du ytterligare två kurser inom eget ämne/tema parallellt med två valfria kurser.

Valfriheten ger dig möjlighet till individ­uell specialisering efter intresse och önske­mål. Termin tre består av färdighetskurser samt valfria kurser. Sista termin­en skrivs en masteruppsats.

Om undervisningen

Utbildningen är upplagd så att du läser kurser på halvfart under hela program­tiden. Kurserna omfattar vanligtvis 7,5 hp.

Karriär

Masterprogrammet i samhällsvetenskap ger unika möjligheter för dig att komponera din egen utbildning. Du kan genom valet av inriktning, kurser och fördjupningar skaffa dig en utbildning som efterfrågas av organisationer och offentlig verksamhet liksom företag och konsultverksamhet.

Samhällsvetare arbetar ofta med planering och utveckling, ekonomiskt/stati­stiskt arbete, utvärderings- och analys­arbete, organisations- och personaladministration, information, kommunikation, marknadsföring och medieverksamhet. 

Samhällsvetare finns inom privat såväl som inom offentlig verksamhet till ex­empel på kommunal och regional nivå. De anställningar som du kan få efter avlagd examen är till viss del beroende av vilken inriktning du valt och framförallt din individuella kombination av ämnen/teman och färdigheter. Fördjupningen inom ämne eller tema ger en specialistkompetens som tillsammans med de avancerade färdighets­kurserna utgör en god plattform inom flertalet arbetsområden.

Gemensamt för samtliga inriktningar är förmågan att problematisera, kritiskt granska och analysera samhällsutvecklingen. Dessa kunskaper och färdigheter lämpar sig väl för avancerade ut­rednings- och utvärderingsuppgifter, projekt­arbete, projektledning och andra typer av utvecklingsarbete.

Masterprogrammet i samhällsvetenskap kan vara en introduktion till samhällsvetenskaplig forskarutbildning och forskning. Se respektive institution för möjligheter till forskarstudier.

Behörighet och anmälan

Psykologi

120 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P2005 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp psykologi eller motsvarande.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier inom området för utbildningen.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr