Studieplan för Masterprogram i samhällsvetenskap

Master Programme in Social Sciences

Inriktning: Psykologi (Psychology)

  • 120 högskolepoäng
  • Programkod: SSV2M
  • Inriktningskod: PSYK
  • Fastställd: 2014-10-16
  • Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2017-01-25
  • Reviderad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Diarienr: SAMFAK 2014/103 Doss 3:2:1
  • Studieplanen gäller från: HT 2017
  • Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Studieplan(er)

Termin 1

Studenter som läser master i samhällsvetenskap med Psykologi som inriktning följer den allmänna studiegången. Programmet är uppbyggt på kursmoduler om 7,5 högskolepoäng (hp) där studenterna läser två parallella kurser på halvfart. Det innebär att varje termin, utom den sista, läser studenterna fyra olika kurser.

År 1
Termin 1- Hösttermin
Höstterminen inleds med masterkurs i Kognitionspsykologi och parallellt med den, den för alla masterstudenter inom samhällsvetarmastern gemensamma kursen i Kvalitativa metoder. Andra halvan av terminen läses masterkurs Psykologiska mätmetoder med mätteori parallellt med Kvantitativ metoder.

Termin 2- Vårtermin
Första halvan av terminen läser studenterna en masterkurs i Utvecklingspsykologi samtidigt med en valfri kurs om 7,5 hp. Andra halvan av terminen får studenterna läsa en masterkurs i Hälsopsykologi och beteendemedicin. Parallellt med den läses ytterligare en valfri kurs om 7,5 hp.

År 2
Termin 3- Hösttermin
Detta är en termin för egna fria val och metodstudier. Studenterna kan välja två valfria kurser om 7,5hp vardera samt läser parallellt två färdighetskurser om 7,5hp vardera. De valfria kurserna kan vara ämnes/temakurser inom ramen för masterprogrammet i samhällsvetenskap, men också kurser på andra masterprogram. Färdighetskurserna är första halvan av terminen i Vetenskapsterori för samhällsvetare, 7,5 hp och andra halvan av terminen Samhällsvetenskapliga metoder, 7,5 hp.

Termin 4- Vårtermin
Under vårterminen år 2 skriver studenterna en masteruppsats om 30 hp på heltid.