2 dagars kurs: Samskapande av innovativa lösningar för hälso-och sjukvård

21-22 november 2019 är du välkommen att lära dig nya metoder för att samskapa innovativa lösningar för hälso- och sjukvård. Möt forskare, kliniker och patienter och välj från ett smörgåsbord av metoder som ni provar i mindre kursprojekt. Anmäl dig senast 15 oktober.

I vår digitala tidsålder pågår en attitydförändring inom hälso- och sjukvård. Intresset för gemensamma plattformar ökar och olika professioner möts för att tillsammans skapa innovativa lösningar och gemensamma beslut om framtidens vård.  Dessa plattformar består ofta av medarbetare från hälso-och sjukvård, forskning och industri, representanter för patientföreningar, välgörenhetsorganisationer och andra samhällsorganisationer såväl som beslutsfattare, lärare och andra intresserade medborgare.

Ansvarsfull forskning och innovation (Responsible Research and Innovation, RRI) är ett begrepp som används för att beskriva synsättet att involvera alla berörda parter i forskning. Tankesättet stöds av Europakommissionen och flera andra europeiska forsknings- och finansieringsorganisationer.   

Värdeskapande för och med patienter

Patientens upplevelse av delaktighet i sjukvården har betydelse behandlingens effektivitet och säkerhet, vilket gör det till en central kvalitetsaspekt inom vården. Att mäta patientens upplevelse av involvering är nära relaterat till nivå av delaktighet, tillgång till information och patienternas kunskap om sin egen hälsa.

Att förbättra patientupplevelsen, patientdeltagande, kunskapsnivå och tillgång till information har en tydlig positiv inverkan på hälsoutfallet. Begreppet ”värde” är centralt inom denna attitydförändring – ska sjukvård ses som en service så måste den som bedömer dess värde alltid vara patienten. Vi måste därför inkludera det välkända patientmottot ”ingenting om oss utan oss”.

Kursen riktar sig till dig som är

Patient
Anhörig
Yrkesverksam kliniker
Forskare

Kursens upplägg

I två dagar (21-22 november 2019) jobbar du i team med en patient/anhörig, en kliniker och en forskare. Tillsammans utför gruppen ett mindre kursprojekt – fiktivt eller riktigt – utifrån de metoder som presenteras i kursen. Anmäl gärna ett helt team till kursen om ni vill jobba med ett specifikt projekt.    

Kursens lärandemål

  • Att förstå de teoretiska perspektiven bakom samskapande inom hälso-och sjukvård så som patientupplevelse, medborgarmedverkan och ansvarfull forskning och innovation.
  • Att förstå hur metoder för samskapande (t.ex. designtänkande (design thinking), deltagande forskning) används i forsknings- och innovationsprojekt för att göra det mer öppet, inkluderande och träffsäkert för berörda parter.
  • Att kunna genomföra behovsanalys och kartläggning av intressenter för ett samskapandeprojekt.
  • Att kunna identifiera ett forsknings- och innovationsprojekt som inkluderar patientperspektivet och stimulerar patientcentrerad vård.
  • Att kunna redogöra för de viktigaste metoderna för projektledning inom samskapande i vården
  • Att kunna förmedla ett forsknings- och innovationsprojekt för en specifik målgrupp.

Anmälan

Anmäl dig på  http://doit.medfarm.uu.se/kurt14363 senast 15 oktober 2019

Kontakt

Helena Grönqvist
Kursansvarig
018-471 3508, helena.gronqvist@kbh.uu.se


Maria Lampinen
Lärare
070-8670520, Maria.Lampinen@medsci.uu.se


Danelle Pettman
Lärare
072-9999382, danelle.pettman@kbh.uu.se