EIT Health: Nya vägar till samarbete och nytänkande för universitetet

2018-06-04

Uppsala universitets engagemang i EIT Health öppnar ständigt nya dörrar för såväl tvärvetenskaplig samverkan som med samhället i stort. Låt oss fortsätta på den här banan och använda EIT Health som ett gemensamt förnyelseverktyg, skriver Catharina Svensson, Mats Larhed och Titti Ekegren.

Catharina Svensson, Titti Ekegren.och Mats Larhed

Läs även Verksamhetsberättelse EIT Health vid Uppsala universitet 2017

Tiden går ibland rasande fort, speciellt när man jobbar med EIT Health. Efter tre års verksamhet är inte utan en viss stolthet vi nu kan titta tillbaka i backspegeln och notera allt positivt som hänt. Med mer än 140 paneuropeiska partners i detta initiativ känns det engelska uttrycket If you want to go fast – go alone; If you want to go far – go together! ovanligt väl passande. Men det är klart, utan det starka stödet från EU-kommissionen, Rektor och områdesledningar så hade det inte varit möjligt att vare sig attrahera internationella studenter, eller driva fakultetsövergripande innovationsövningar på våra Campus i Visby och Uppsala. Uppsala universitets effektiva annonsering, möjligheten att direkt nå ut till EIT Health partners i Europa med nyheter och information, samt de 30 nya högskolestudieplatser vårt vetenskapsområde erhåller per år för projektet, har varit helt avgörande för att få sökande och deltagare till våra aktiviteter. För all denna hjälp är vi mycket tacksamma.

Av de tre delar som EIT Health bygger på är utbildningsdelen vid Uppsala universitet den som i dagsläget nått ut bredast och som givit helt nya möjligheter till samverkan, både mellan vetenskapsområden, men även med kommun, region och samhället i stort. Utbildningsgruppen vid Uppsala universitet presenterade redan under våren 2015 en vision om att skapa ett paket av olika utbildningsmoment riktade till studenter inom alla ämnesområden och på olika nivåer, men även till yrkesverksamma. Ambitionen var att väcka intresse till kompletterande spetskunskaper och att med kurser och utbildningsinsatser ge studenter verktyg att använda sina specifika kunskaper och färdigheter för att tillsammans – över disciplin och sektorsgränser – hitta innovativa lösningar på olika utmaningar inom hälsosektorn. Ett tydligt mål var att fylla luckor och överbrygga kunskapsbarriärer för studenter inom bland annat vård och hälsa, ekonomi, teknik, psykologi, samt att ge kunskap om vilka vägar och stöd som finns för att ta innovativa lösningar vidare till områden där de kan testas och implementeras.

Som exempel på kurser som utvecklats vid Uppsala universitet kan nämnas; Health Innovation, en valbar kurs för studenter på avancerad och forskarnivå  där deltagarna utvecklar idéer och i slutfasen presenterar dessa för ”drakar”. Vid sommarskolan Innovation Game på Campus Gotland används speldesign som metod för att förändra beteenden och lösa problem inom hälsosektorn. Dessa båda kurser ges på engelska och har en stor andel internationella studenter. Kursen Att möta hälsoutmaningar med medborgarmedverkan och interprofessionell samverkan ges på svenska och avslutas med en utåtriktad folkhälsoaktivitet vid Blodomloppet där deltagarna möter tävlande och åskådare, gör enkla hälsotester och ger tips och råd för en sund livsstil. Under året pågår dessutom utvecklandet av en kompletterande forskarskola, CREOLE, till doktorander inom området antibiotikaresistens. CREOLE är en samverkan med universitetet i Groningen, men koordineras av Uppsala universitet och kommer på sikt att erbjuda korta moduler som stärker doktorandernas kunskaper och färdigheter för att ur breda perspektiv kunna hindra den hotande katastrof vi står inför om det inte längre finns verksamma antibiotika.

Run4Health, Campusaktivitet vid Blodoomloppet 2017

Innovation Day, en av de första aktiviteterna som startades utvecklades gemensamt av Uppsala universitet och KI och är nu en av de aktiviteter som nått ut bredast inom EIT Health. 2018 arrangeras Innovation Day vid ett tjugotal olika universitet i Europa! Målsättningen med Innovation Day kan sägas innefatta hela visionen för EIT Health utbildningar i ett miniformat; samla studenter från alla vetenskapsområden, ge dem verktyg för samverkan och idéskapande, och utmana dem sedan att lösa verkliga problem presenterade av och i dialog med representanter från samhället. De utmaningar som studenterna tog sig an 2017 var How can Karl-Johansgården become Uppsala’s most attractive workplace? och How can public service workplaces attract and retain young university graduates? Vid den tredje iDay den 23 november 2018 kommer både Uppsala kommun och Region Uppsala att delta.

I dagens folkhälsoarbete räcker det inte med att vara kunnig inom ett specifikt yrke. Det krävs även interprofessionell samverkan och kompetens för att kunna identifiera och finna konstruktiva lösningar till en av vår tids största utmaningar – att bibehålla hälsa och förbättra förutsättningar för en god hälso-och sjukvård. Under åren med EIT Health har vi med glädje kunnat konstatera att många av universitetets studenter från vitt skilda utbildningar är medvetna om detta och att de efterfrågar påbyggnadskurser där de får träna interprofessionell samverkan, tvärdisciplinär kommunikation och framför allt arbeta med reella problem.

EIT Health är i första hand ett sjuårigt projekt. Vi behöver därför även ta tillvara den nytänkande pedagogik och breda samverkan som skapats och göra den hållbar på längre sikt. Tack vare ett stöd från Rektor så har de poänggivande kurser som skapats erhållit särskilda utbildningsplatser. Låt oss fortsätta på den här banan och använda EIT Health som ett förnyelseverktyg för att bygga fler gemensamma aktiviteter till gagn för utveckling av såväl utbildning, forskning och samverkan. Välkomna att delta!

Catharina Svensson, Campus coordinator, catharina.svensson@imbim.uu.se
Mats Larhed, EIT Health Uppsala University Director, mats.larhed@ilk.uu.se
Titti Ekegren, Financial and Campus coordinator, titti.ekegren@uadm.uu.se

Latest updates