Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem, i Sverige och globalt, är en av vår tids stora utmaningar. Huvuddelen av de globala utsläppen från förbränning av fossila bränslen som kol, olja och naturgas kan kopplas till energiförsörjning och transporter. Det är därför klimatfrågan till stor del är en energifråga. För att klara den snabba omställningen till ett fossilfritt välfärdsland som Sverige och många länder siktar på krävs ett massivt teknikskifte. En genomgripande omställning av energisystemet och transportsektorn rör stora delar av vårt samhälle. 

Inom Uppsala universitet har energiforskning länge varit ett prioriterat område. Det finns starka miljöer inom allt från tekniker för energiomvandling, lagring, bränslen och energiöverföring, forskning om energieffektivisering och negativa utsläpp, till forskning om samhällets omställning och klimatledarskap. Universitetets campus i Uppsala och i Visby, ligger geografiskt placerade i regioner med höga ambitioner för klimatomställningen vilket ger stora möjligheter till lokal samverkan.

Aktuellt inom energi

Forskningsområden

Energiomvandling | Lagring, bränslen och energiöverföring | Energieffektivisering och negativa utsläpp | Samhällets energiomställning

Kollage med vindkraftverk, kraftledningsstolpar och solceller

program, Projekt och initiativ

Forskningsinitiativet BATTERY 2030+

Forskningsinitiativet BATTERY 2030+ för samman akademi, industri och finansiärer för att utveckla nästa generations högeffektiva, hållbara och säkra batterier.
Målet med initiativet är att skapa framtidens batterier, och därmed förse den europeiska batteriindustrin med ny banbrytande teknik och konkurrenskraft. Initiativet, som stöttas av EU:s tidigare ramprogram Horisont 2020 genom en så kallad Coordination and Support Action (CSA), bygger på ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt med stöd från både industri och akademi. 

Forskningsinitiativet Battery 2030+ webbplats (på engelska)

Forskningsprogrammet STandUp for Energy (STandUP)

STandUP for Energy (STandUP) är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Kungliga Tekniska högskolan, Sveriges lantbruksuniversitet och Luleå tekniska universitet.

Forskningsprogrammet bildades som ett resultat av regeringens satsning på högkvalitativ forskning inom områden av strategisk betydelse för samhälle och näringsliv.
En långsiktigt hållbar energiförsörjning är en av de största globala utmaningarna under kommande decennier. Forskargrupperna inom forskningsprogrammet har en gemensam framtidsvision om ett samhälle med tillgång till förnybar, tillförlitlig och kostnadseffektiv energi till bostäder, handel, transport och industri. Om den storskaliga användningen av el från förnybara energikällor ska öka måste nya och existerande teknologier utvecklas.

Forskningsprogrammet STandUp for Energy (STandUP):s webbplats

Energiomställning Gotland 

Energiomställning Gotland är ett långsiktigt samverkansprojekt med det huvudsakliga målet att kartlägga nödvändiga åtgärder för att göra det gotländska energisystemet 100 procent förnybart. Det är ett tvärvetenskapligt projekt med forskare som har spetskompetens inom bland annat förnybar energi, planering och acceptans, energieffektivitet och lagring, klimatförändringar och transporter. Projektet förenar Gotlands speciella geografiska förhållanden med pågående forskning och utbildning inom energiomställning och vindkraft.

Projekt Energiomställning Gotland på institutionen för geovetenskapers webbplats

Senast uppdaterad: 2021-09-16