Forskning

Forskningsstrategier

Uppsala universitet står väl rustat för att möta framtidens utmaningar. Här pågår forskning som hjälper oss att förstå vårt samhälle, som gör världen bättre och livet enklare för många människor – forskning som ger nya perspektiv på vetenskapens grundfrågor och samtidigt kunskap som bidrar till miljöns hållbarhet, människans hälsa och samhällets utveckling.

Mål och strategier för världsledande forskning
(Ur Uppsala universitets mål och strategier)

Forskningsstrategier 2016–2020
I strategierna beskrivs redan existerande vetenskapliga styrkeområden där Uppsala universitet under senare år har genomfört stora satsningar. Dessutom identifieras nya utmaningsdrivna forskningssatsningar där universitetets breda kompetens kan bidra till ny kunskap.

Relaterat

Utvärdering av Uppsala universitets forskning:
KoF17 (Kvalitet och Förnyelse 2017)
Utvärderingen är tydligt utvecklingsinriktad och har som syfte att stärka universitetet genom en bred analys av hur väl dess forskningsmiljöer fungerar – med särskild tonvikt på de förutsättningar och processer som bidrar till forskningskvalitet och förnyelse.

I rapporten identifieras ett antal områden där Uppsala universitet bör överväga att genomföra utvecklingsinsatser och vidta åtgärder för att nå sin fulla potential. Det handlar särskilt om:

  • Kvalitetskultur och kvalitetskontroll
  • Akademiskt ledarskap och strategisk förnyelse
  • Rekrytering, karriärvägar och karriärstöd
  • Internationell miljö
  • Samverkan och nyttiggörande
  • Koppling mellan forskning och utbildning
  • Organisation och infrastruktur

Ladda ned rapporten KoF17