CRUSH Covid Uppsala

CRUSH Covid är ett innovativt tvärvetenskapligt forskningsprojekt i samverkan mellan Region Uppsala och forskare från fem olika institutioner vid Uppsala universitet. Syftet med projektet är att kartlägga och försöka dämpa ökad smittspridning samt kraftiga lokala utbrott av covid-19 i Uppsala län.

CRUSH Covid kommer att bistå Region Uppsalas Smittskyddsenhet med kunskapsunderlag gällande smittläget i Uppsala län. Forskarna kommer att utarbeta en metod att kombinera information från flera olika datakällor och kontinuerligt rapportera tecken på ökad smittspridning och kraftiga lokala utbrott. Studien kommer också att hjälpa till att utvärdera Region Uppsalas teststrategier och riktade åtgärder. CRUSH Covid kommer dessutom att undersöka vilka grupper som riskerar att drabbas hårdare av covid-19 än andra.

Till resultaten

Hur kan du bidra?

Illustration av coronavirus.

Du som bor i Uppsala län och har symtom på möjlig covid-19-infektion kan boka tid för covid-19-provtagning här.
Om du testar dig för pågående covid-19-infektion (PCR-test) inom Region Uppsala kan du bli tillfrågad om du vill aktivt delta i CRUSH Covid, du kan även delta via https://redcap.link/crushcovid om du testat dig inom de senaste fem dagarna.
Om du accepterar denna förfrågan får du en informationstext om vad det innebär, samt ombeds lämna ditt medgivande till att delta i studien. Du fyller sedan i en enkät och godkänner att vi får tillgång till avidentifierad information från dina testsvar, den smittspårning som Provtagningsenheten genomför och uppgifter från din patientjournal. Vi vill också gärna kunna kontakta dig igen för att få kompletterande information. Ditt deltagande är viktigt för oss och vi svarar gärna på dina frågor. Du kan också när som helst välja att avbryta ditt deltagande i studien genom att kontakta CRUSH Covid på crushcovid@uu.se.

Ett annat sätt du kan bidra till den pågående forskningen om covid-19 är att delta i forskningsstudien COVID Symptom Study Sverige där alla vuxna 18 år och äldre som är bosatta i Sverige kan delta. Man kan delta i studien oavsett om man har symptom eller ej, och oavsett om man redan haft covid-19 eller inte. Studien använder en mobilapp där du som deltagare rapporterar hur du mår och eventuella symtom på sjukdom. Appen finns till både iPhone och Android. Resultat på gruppnivå från COVID Symptom Study kommer att bidra med viktig information till CRUSH Covid.

Senaste nytt

Syfte och tillvägagångssätt

Varför?

Under hösten och vintern 2020 har Sverige nu återigen en ökande samhällsspridning av covid-19. Det ökade antalet smittade kommer att orsaka orsaka mänskligt lidande, hög belastning på sjukvården och göra att samhället får svårare att återhämta sig efter pandemin. Eftersom det ofta hinner gå 1–2 veckor från det att människor smittas av SARS-CoV-2 till att de blir så sjuka att de behöver söka sjukvård kan det i nuläget vara svårt att upptäcka större lokala utbrott på tidigt stadium. CRUSH Covid syftar till att utveckla en metod för att tidigt fånga upp signaler på ökad smittspridning så att riktade åtgärder kan sättas in av Region Uppsala.

Covid-19 är en ny sjukdom och det finns därför få vetenskapliga studier om vilka teststrategier som är mest effektiva och som bäst dämpar smittspridningen i samhället. Det finns även stora lokala variationer mellan olika befolkningsgrupper när det gäller hur stor andel som testar sig vid möjliga symtom. Region Uppsalas provtagningsenhet har därför tagit initiativet till CRUSH Covid för att i samarbete med framstående forskare på Uppsala universitet vetenskapligt utvärdera teststrategier och olika riktade åtgärder i Region Uppsala.

Hur?

CRUSH Covid kommer att ta fram en metod för att kombinera information från flera olika datakällor för att hitta tidiga signaler på ökad lokal smittspridning i realtid.

Dessa datakällor inkluderar:

  1. COVID Symptom Study Sverige, en separat forskningsstudie som drivs av Uppsala universitet och Lunds universitet i samarbete med King’s College London och Zoe Global Ltd. Alla personer i Sverige som är 18 år eller äldre kan frivilligt delta i COVID Symptom Study Sverige, och dagligen rapportera i en mobilapp om de har symtom på sjukdom eller inte. Resultat på gruppnivå från COVID Symptom Study Sverige gör att vi kan hitta områden i Region Uppsala där många personer rapporterar symtom som överensstämmer med covid-19.
  2. 1177, dit många invånare ringer om de har symtom på covid-19. Vi kommer kunna använda information på gruppnivå från 1177 för att hitta områden där många personer ringt för att få sjukvårdsrådgivning om covid-19.
  3. Mätningar av SARS-CoV-2-viruset i avlopp. Man kan mäta virusmängder i avloppsvatten och nivåerna av SARS-CoV-2 utgör en indikation på var smittspridningen verkar öka eller minska. Projektet kommer att använda resultat från mätningar av SARS-CoV-2 i avloppsvatten från olika delar av länet.
  4. Information på gruppnivå från Smittskyddsenheten i Uppsala om antalet positivt testade och som söker sjukhus från olika postnummerområden i Uppsala län.
  5. Avidentifierad information från enkäten som deltagare i CRUSH Covid fyller i.
  6. Avidentifierad information om misstänkt covid-19 från samtal till 112 samt från ambulansutryckningar 

I tillägg kommer CRUSH Covid kontinuerligt att samla in information om andel och antal positivt testade för pågående covid-19-infektion i Region Uppsala, antal inlagda på sjukhus och antalet dödsfall till följd av covid-19, för att kunna undersöka och utvärdera olika teststrategier och riktade insatser.

Etiska tillstånd

CRUSH Covid har etiskt tillstånd från Etikprövningsmyndigheten (DNR 2020-04210, 2020-06315 och 2020-06501). COVID Symptom Study Sverige är en separat forskningsstudie med etiskt tillstånd från Etikprövningsmyndigheten (DNR 2020-01803, 2020-04006, 2020-04145 och 2020-04451).

Mats Martinell

Universitetslektor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Allmänmedicin och Preventivmedicin

E-post:
mats.martinell[AT-tecken]pubcare.uu.se

Tove Fall

professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Molekylär epidemiologi

E-post:
tove.fall[AT-tecken]medsci.uu.se

Övriga kontakter

Forskare

Institutionen för medicinska vetenskaper

Institutionen för ekologi och genetik

Institutionen för informationsteknologi

Institutionen för informatik och media

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Projektledare

Elin Clauson och Jonas Strandberg

För media

Kontakta universitetets presstjänst

Senast uppdaterad: 2021-10-07