Långsiktiga konsekvenser av skolnedläggningar på elevresultat och högskolestudier i Sverige 1990-2010

Tidsperiod: 2017-01-01 till 2018-12-31

Finansiär: IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 963 000 SEK

Skolnedläggningar har under de senaste decennierna blivit allt vanligare i västvärlden som en följd av minskade elevunderlag, ekonomiska problem och dåliga elevresultat. I Sverige har hundratals skolor lagts ner och nedläggningar av dåligt presterande skolor ses ofta som en lösning för att förbättra resultaten. Syftet med detta projekt är att studera hur skolnedläggningar påverkar betyg, nationella prov och framtida högskolestudier. Tidigare forskning har endast studerat effekterna på elever som tvingats byta skola som en följd av nedläggningen. I kontrast till dessa studier analyserar detta projekt effekterna på framtida kohorter av elever som förväntades gå på den nedlagda skolan. Effekterna analyseras genom en kvasiexperimentell studie av nedläggningar av högstadium i Sverige mellan 1990 och 2010. Mer specifikt så jämförs utfallen hos syskon som förväntades gå på samma skola men där det ena syskonet gick på en alternativ skola som en följd av skolnedläggningen. Skillnaderna i utfall jämförs sedan med skillnaderna hos matchade syskonpar i tid och rum i syfte att kontrollera för tidsspecifika trender och reformer av skolsystemet.