Migranter, intressen och reglerade yrken i svensk sjukvård

Tidsperiod: 2016-07-01 till 2017-06-30

Finansiär: IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 443 000 SEK

Projektet ”Migranter, intressen och reglerade yrken i Svensk sjukvård - En studie av organiserade intressegruppers inflytande på regleringar som påverkar immigrerande läkare och sjuksköterskors möjligheter att få svensk yrkeslegitimation” syftar till att undersöka hur och i vilken utsträckning organiserade intressen som förträder läkare och sjuksköterskor påverkar möjligheterna för att invandrare från att utöva dessa yrket i Sverige genom sitt inflytande på yrkesregleringar. De organisationer som företräder olika vårdprofessioner har sedan en lång tid en viss insyn och inflytande hos Socialstyrelsen, som är den myndigheter som handhar legitimeringsärenden för dessa yrken. Hur dessa regleringar utformas och vilket inflytande organiserade arbetstagarinstressen har på dessa regleringar är av betydelse för att förstå arbetsmarknadens funktionssätt inom dessa segment. Det är inte tillåtet att utöva yrket utan att Socialstyrelsen gett yrkesutövaren en legitimation för att verka i Sverige. I beaktande av svårigheterna för invandrare, särskilt flyktingar, att få använda sina kunskaper och kvalifikationer och återkommande krav på reformer är detta ett intressant fall av insider-outsider-problematiken som i liten utsträckning undersökts tidigare: Strävar organisationerna som företräder läkare och sjuksköterskor mot att försvåra för i utlandet utbildade läkare och sjuksköterskors inträde på den svenska arbetsmarknaden eller inte? Syftet kommer att uppfyllas genom att studera förändringar av legitimeringsprocessen under perioden efter inträdet i EU, vilka invändningar som professionernas företrädare haft på de krav som ställs, och i vilken mån deras åsikter fått genomslag i regleringarna. Att undersöka regleringar för såväl läkare som sjuksköterskor ger undersökningen möjligheter att kontrastera mellan två yrkesgrupper som enligt tidigare forskning har olika starkt inflytande över policyprocessen. I slutändan kommer undersökningens resultat också relateras till internationell forskning för att se om det svenska fallet avviker från andra länders i denna fråga.