Ett inbjudet föredrag och två symposier om "Restorativa miljöer" under den 27:e internationella kongress i tillämpad psykologi,

Tidsperiod: 2010-05-10 till 2010-12-31

Projektledare: Terry Hartig

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 37 000 SEK

Detta projekt inkluderar ett inbjudet föredrag och två symposier över temat "Restorativa miljöer?, som kommer att äga rum under den kommande 27:e internationella kongress i tillämpad psykologi i Melbourne, Australien. Bidragen syftar till att vidare utveckla och förstärka ett framväxande perspektiv på förhållandet mellan miljö och hälsa. Detta perspektiv betonar de möjligheter som miljöer erbjuder för psykologiska återhämtningsprocesser, såsom exempelvis reduktion av stress. På en praktisk nivå kan återhämtningsperspektivet vägleda olika ansträngningar att säkra och förbättra tillträde till miljöer som kan främja återhämtning, exempelvis genom att bevara och planera urbana grönytor. Genom att ventilera diverse teoretiska, metodologiska och empiriska problem kommer bidragen att hjälpa forskare förbättra arbetet på området. Detta kommer i sin tur att bidra till bättre kunskap om förhållandet mellan miljö och hälsa, samt mer välgrundade politiska ingripanden och mer välavvägda miljöåtgärder.