Att växa upp i välfärdsstaten: Ohälsa och ojämlikhet bland barn och unga i Sverige

Tidsperiod: 2012-01-01 till 2014-12-31

Projektledare: Helena Svaleryd

Medarbetare: Anna Sjögren, Eva Mörk

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 4 887 000 SEK

Föräldrarnas ekonomi och utbildningsnivå slår igenom på svenska barns hälsa, utbildning och framgång på arbetsmarknaden. Bristen på studier av svenska barns utveckling och psykosociala hälsa är stor. Forskning som identifierar orsakssamband och effekter av interventioner saknas helt. Detta projekt syftar därför till att öka kunskapen om hur barns uppväxtvillkor och samhällets institutioner påverkar barns hälsa och välfärd. Projektet har två huvudsyften. Det första är att beskriva barns hälsa och humankapitalutveckling över tid samt att kartlägga hur de sociala skillnaderna, dvs den sociala gradienten, i barns hälsa, utbildning och arbetsmarknadssituation förändrats över tid och hur de varierar mellan kommuner. Det andra syftet är att undersöka orsakssamband mellan föräldrars situation och barns hälsa och utbildning samt i vilken utsträckning familjepolitiken och skolans organisation påverkar sambanden. Vi avser att studera i) Effekter av föräldrars arbetslöshet på barns och ungas hälsa; ii) Skolans roll i att kompensera för ogynnsamma uppväxtvillkor; iii) Skolans betydelse för barns och ungas psykiska ohälsa ? effekter av 1990-talets betygsreform. Den empiriska analysen baseras på registerdata hämtad ur socialförsäkrings-, patient- och läkemedelsregistren kombinerat med statistik från arbetsförmedlingen och SCB. Databasen innehåller utbildnings-, hälso- och arbetsmarknadsinformation för alla barn (0-18 år) som är bosatta i Sverige och deras föräldrar från 1985 och framåt.