Internationell konferens om reproduktionsstörning i vilda djur i östersjöregionen: Hur ser läget ut, och vilka hot finns mot den

Tidsperiod: 2011-08-22 till 2011-12-31

Projektledare: Cecilia Berg

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 84 000 SEK

Centrum för reproduktionsbiologi i Uppsala (CRU) organiserar en konferens om reproduktionsstörningar i vilda ryggradsdjur i östersjöregionen. Syftena med konferensen är 1) att samla nuvarande kunskap till en helhetsbild av den reproduktiva hälsan i vilda djur i östersjöregionen samt att identifiera kunskapsluckor. Denna information har betydelse för att identifiera forskningsbehov, samt för frågor som rör miljöövervakningen och uppföljningen av de svenska miljömålen, 2) att främja nätverkande, samarbete och konkurrenskraftiga nordiska forskningsansökningar (till t.ex. det kommande EU-finansierade BONUS programmet), och 3) att stärka och synliggöra svensk forskning och svenska forskare inom området internationellt. Genom att bjuda in internationellt och nationellt ledande forskare verksamma inom området reproduktionsstörningar i vilda djur kommer högsta möjliga vetenskapliga kvalitet att hållas.Vi ansöker om ett bidrag på 100 000 kr till konferensen. Totala kostnaden beräknas till 268 000 kr.