Förstärkt kompetens inom forskning och utveckling av industriella tribosystem

Tidsperiod: 2012-01-01 till 2015-06-30

Projektledare: Åsa Kassman Rudolphi

Finansiär: Vinnova

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 2 258 000 SEK

Syfte och mål: Detta projekt har utförts i samarbete mellan Uppsala universitet (UU) och ABB Corporate Research (CRC) i Västerås inom forskningsområdet tribologi och tribomaterial. Huvudsyftet med projektet har varit utveckling av projektledarens vetenskapliga kompetens. Strategin har varit att involvera henne i ett pågående hög-prioriterat projekt inom ABB, samt att identifiera och utveckla andra forskningsområden av gemensamt intresse. Syfte och mål har uppfyllt. Förväntade effekter och resultat: Förväntade resultat från projektet var att förstärka projektledarens erfarenheter och specialisering inom tribologi och materialteknik, bidra till utökad generell kunskap om olika tekniska system och tillämpningar, bidra till att skapa ett relevant nätverk, samt utveckla professionella färdigheter inom exempelvis projektledning och -styrning. Dessutom till att strategiskt förstärka kompetensen inom tribologi vid ABB. Alla dessa delar har ingått i projektet. Upplägg och genomförande: Projektet har genomförts under 3,5 år. Mobiliteten har bestått i att projektledaren har tillbringat 1-2 dagar per vecka vid ABB CRC. Den mottagande miljön har varit den CRC-grupp som arbetar med nya isolationssystem och material. Projektledaren har varit involverad i flera projekt som utförts vid ABB CRC i samarbete med andra affärsenheter inom ABB. Genomförandet av projektet har fungerat utmärkt.