Forskarskola i geografi

Tidsperiod: 2011-07-01 till 2014-12-31

Medarbetare: Magnus Bohlin, Jan Öhman, Leif Östman, Anders Brandt

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 5 375 000 SEK

Den föreslagna forskarskolan i geografi genomförs av Kulturgeografiska institutionen (värdinstitution) i samarbete med Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle samt med Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. Forskarskolan har fokus på ?Hållbar utveckling?. Forskarskolans tematisering ?Hållbar utveckling? möjliggör både intressanta forskningsuppgifter inom de kommande lic-avhandlingarna och en återföring av dessa frågor till skolorna och eleverna. En anknytning av de teoretiska studierna till den praktiska verksamheten i skolan ser vi som en förutsättning för att utveckla lärares yrkeskompetens och professionalism. För att de forskarstuderande ska få en tydlig koppling till hur de förvärvade ämneskunskaperna omsätts i praktisk verklighet och därigenom höja kvaliteten i skolans undervisning sker en fördjupning i ämnesdidaktik. Forskarskolan bedrivs på nationell basis, dvs. med intag från hela landet. Forskarskolan omfattar 80% studier under två år och sex månader, varav hälften utgörs av kurser och hälften avhandlingsskrivande, vilka genomförs parallellt. Varje kurs har ett lärarlag bestående av 3-7 personer från de olika ingående parterna. Lärarlaget leds av kursansvarig som har professors- eller docentkompetens. Kursutbudet i forskarskolan består av 8 obligatoriska kurser. Varje doktorand har en huvudhandledare och en biträdande handledare. Utlysning 15 september 2011 och antagningen klar 15 november. Kursstart 19 januari 2012.