The Revolution of Sweden by Catharine Trotter, Edited with an Introduction by Gunnar Sorelius (A critical edition of the play)

Tidsperiod: 2012-01-01 till 2012-12-31

Projektledare: Gunnar Sorelius

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 38 000 SEK

Catharine Trotter har på senare tid blivit återupptäckt som feminist och filosof. Det är mindre känt att hon också var en framfångsrik dramatiker på Londonscenen vid sekelskiftet 1600-1700. Min edition av Trotters drama, som behandlar Gustav Vasas frihetskrig mot Danmark, avser att erbjuda en "modern-spelling" kritisk utgåva av dramat för en engelskspråkig publik och att sätta in dramat i dess politisk-historiska, drama-historiska och intellektuella sammanhang. Sverige var under 1600- och 1700-talen något av ett föredöme i England. Catharine Trotter som umgicks i tidens politiska och intellektuella kändisvärld hade till sitt förfogande ett antal historiska, mycket populära historiska verk om Gustav Vasa, av vilka det viktigaste var det från franskan till engelska översatta The History of the Revolutions of Sweden av Abbé de Vertot. Som framgår av min inledning till dramat var det författarinnans ambition av framställa den svenske frihetskämpen som ett exempel för samtidens England, som enligt mångas uppfattning hotades av envälde och av moraliskt förfall. Trotters feministiska ideal framkommer framför allt i hennes företal där hon pläderar för ett större erkännande för kvinnliga författare och intellektuella, men kan också spåras i hennes framställning av dramats två kvinnliga huvudfigurer. Editionen innnehåller även förklarande noter till texten, biblilografi, ett appendix med relevanta utdrag ur Trotters viktigaste källa och index.