Symposium om etnicitet och konflikt

Tidsperiod: 2012-01-01 till 2012-12-31

Projektledare: Erika Forsberg

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 90 000 SEK

Det planerade symposiet behandlar empirisk analys av etnicitet och konflikt och planeras äga rum i Uppsala 26-28 april 2012. Symposiet kommer att bjuda in representanter från de största forskningsprojekten på detta område samt enskilda forskare som bedriver forskning inom området. Det totala antalet deltagare beräknas till 20-30 personer, från åtta olika länder. Forskning visar att en majoritet av väpnade konflikter involverar aktörer som mobiliserar utifrån etnisk tillhörighet och ofta är konfliktfrågor relaterade till en viss etnisk grupps strävan efter territoriellt självbestämmande, minoritetsrättigheter eller delning av centralmakten. Trots detta finns det en betydande forskningslucka eftersom det uppkommer stora svårigheter när man systematiskt söker länka samman väpnade aktörer med de etniska grupper som de representerar och/eller rekryterar ifrån. Med den breda kompetens som finns bland de som inbjuds till symposiet kommer det finnas stora möjligheter både att generera ny kunskap och skapa tillfällen för internationellt forskningssamarbete. Symposiet hålls som ett samarrangemang av två forskningsprojekt vid institutionen för freds- och konfliktforskning: Uppsala Conflict Data Program (UCDP) och projektet "Transnational Linkages and the Contagion of Ethnic Conflict". Det senare projektet är finansierat av Vetenskapsrådet och har erhållit medel för en mindre workshop. Då vi nu har expanderat planerna till ett större symposium söker vi härmed mer medel.