Bidrar exponering för Bisfenol A till uppkomst av fetma och benskörhet?

Tidsperiod: 2013-01-01 till 2015-12-31

Projektledare: Monica Lind

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 7 350 000 SEK

SYFTET med forskningsprogrammet är att undersöka om tidig lågdosexponering (in utero och under digivningsperioden) för Bisfenol A (BPA) stör balansen mellan fettväv och benväv. Sådana förändringar skulle i vuxen ålder kunna manifesteras som fetma och benskörhet. Vår HYPOTES är att BPA under dessa betingelser verkar som en s.k. obesogen som stimulerar till ökad mängd fettväv på bekostnad av benbildning. METOD: En experimentell dos-responsstudie i råtta, där han- och honråttor exponeras för 3 olika låga doser av BPA endast under fostertiden och digivningsperioden. Dessa djur, kommer att undersökas vid 5 veckors ålder, vid 3 månader samt vid 1 års ålder (12 djur per dos och kön och tillfälle). Effekter på fettväv och benvävnad kommer att studeras och hormoner samt genetiska markörer av betydelse för ben- och fettomsättning kommer att mätas.SAMHÄLLSNYTTA: BPA är en mycket omdebatterad hormonstörande kemikalie. Trots att hundratals studier har visat på möjliga skadliga effekter på hälsan efterfrågar mynd