Cell morfologi och stress hos mykobakterie

Tidsperiod: 2013-01-01 till 2015-12-31

Projektledare: Leif Kirsebom, Leif A Kirsebom

Medarbetare: Santanu Dasgupta, B M Fredrik Pettersson, Fredrik Pettersson

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 5 989 000 SEK

Mykobakterier hittas i olika miljöer t ex i grund- och kranvatten, i marken samt hos djur och människa. Ett flertal mykobakterier förorsaker allvarliga sjukdomar hos djur och människor t ex M. bovis och M. avium subsp. paratuberculosis. Mykobakterier bildar biofilmer, de kan förändra sin cellmorfologi och orsaka latenta asymtomatiska infektioner om vilka vi har mycket lite kunskap. Vi har upptäckt att mykobakterier bildar sporer. Detta paradigm skifte inom mykobakteriefältet kan potentiellt leda till en ökad förståelse om mykobakteriers patogenicitet/ virulens/ överföring/ spridning t ex med jordbruksprodukter och vatten. I det föreslagna projektet ämnar vi studera cellmorfologi, sporulering, biofilm och stressignaler företrädesvis hos patogena mykobakterier med fokus på fiskpatogenen M. marinum. Vi kommer att identifiera de gener/ faktorer som möjliggör förändring av cellmorfologin, bildning av sporer/ biofilm och vilka signaler som styr dessa processer samt studera ytmorfologin hos sporerna. Våra studier omfattar global kartläggning av genuttrycket i celler som växt under olika tillväxt- och stressförhållanden. Vi förespeglar oss att våra resultat kommer att leda till nya strategier för att behandla och förebygga mykobakterie infektioner både hos människa och djur t ex Johne´s sjukdom och möjligen även Crohn´s sjukdom där data tyder på att M. avium subsp paratuberculosis, som överförts från djur till människa, är en faktor vid utvecklingen av sjukdomen.