Smarta fönster med integrerad elektrokrom och termokrom funktionalitet

Tidsperiod: 2012-01-01 till 2012-12-31

Projektledare: Gunnar Niklasson

Medarbetare: Claes-Gö Granqvist, Claes-Göran Granqvist, Arne Roos, Lars Österlund

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 1 465 000 SEK

Kromogena material uppvisar optiska egenskaper som kan ändras med hjälp av en extern signal. De kan användas för att variera transmittansen av synligt ljus och solenergi i fönster, vilket ger såväl god energieffektivitet som god komfort. I detta projekt skall vi studera en ny typ av smarta fönster som kombinerar varierbar transmission av synligt ljus med blockering eller variering av den nära infraröda (NIR) delen av solspektrat. Det senare är möjligt genom att kombinera elektrokromism och termokromism och ger unika möjligheter att separat reglera transmissionen för synligt ljus och NIR strålning. Vi skall kombinera känd elektrokrom teknik med folier bestående av kompositer av nanopartiklar i en transparent matris, t.ex. en polymer. Alternativt kan partiklarna integreras i en elektrokrom anoirdning genom att inbäddas i den polymera elektrolyt som ingår i en elektrokrom anordning. Beräkningar av energieffektiviteten hos vårt nya fönsterkoncept skall utföras med olika simuleringstekniker. Nya simuleringsrutiner behöver utvecklas för att hantera kombinationen av elektrokromism och termokromism eftersom också temperaturen hos materialen då måste beräknas. Föreliggande projekt strävar efter att överbrygga gapet mellan forskning på material och på system. Resultaten kommer att vara av mycket stort intresse inte bara av vetenskapliga skäl, utan också för svensk industri.