Campylobakter - en viktig vattenburen zoonotisk enteropatogen

Tidsperiod: 2013-01-01 till 2015-12-31

Projektledare: Hilpi Rautelin

Medarbetare: Eva Olsson Engvall, Patrik Ellström, Patrik Ellström (ändrat från Samuelsson år 2004), Björn Olsen

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 5 710 000 SEK

Campylobacter är den vanligaste bakteriella tarmpatogenen och den vanligast rapporterade zoonosen i Europa. Trots att denna bakterie har en stor påverkan på samhället vet man väldigt lite om hur den orsakar sjukdom hos människa. Campylobacter är en naturlig del av tarmfloran hos många vilda och domesticerade djur, inte minst fjäderfäprodukter har visats vara en viktig källa för smitta till människa. Flera nya studier tyder dock på att vatten är en viktigare smittkälla än man tidigare trott. Campylobacter uppvisar en stor genetisk variation mellan stammar och man har visat kopplingar av vissa genotyper till en viss värdorganism. Syftet med detta projekt är att studera huruvida denna variation avspeglas i patogenesen hos stammar av olika ursprung. Vi kommer att studera bakteriens överlevnadsstrategier i vattenmiljöer samt karaktärisera campylobacterisolat av olika ursprung för att söka identifiera faktorer av betydelse för överlevnad och spridning. Vi kommer även att studera betydelsen av sådana faktorer för patogenicitet hos människa i vår in vitro-modell för infektion. Med genotypiska och fenotypiska metoder kan vi studera globala skillnader i genom och genuttryck mellan stammar av olika ursprung. För dessa studier har vi hundratals Campylobacter-isolat med väl dokumenterad bakgrund. Vårt tillvägagångsätt kommer att öka kunskapen på molekylär nivå om hur Campylobacter orsakar sjukdom samt vara till grund för beslut om åtgärder för att minska campylobactersmitta.