Deltagande i 2012 års sommarmöte för Internationella Organisationen för Limnologi och Oceanografi (ASLO) i Otsu (Japan) som före

Tidsperiod: 2012-06-04 till 2012-12-31

Projektledare: Stefan Bertilsson

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 26 000 SEK

Den Internationella Organisationen för Limnologi och Oceanografi (ASLO) har under mer än 50 år varit en ledande professionell organisation för forskning och utbildning inom akvatiska vetenskaper. Organisationen verkar för en hög grad av samverkan och kunskapsutbyte mellan forskarsamfundet och det omgivande samhället och är en interdisciplinär mötesplats för alla former av akvatisk vetenskap. ASLO organiserar internationella forskarmöten 2 gånger per år med olika fokus och inriktning. Sommarmötet 2012 med temat "Voýages of Discovery" genomförs 8-13 Juli vid Biwasjön i Otsu, Japan. Jag är engagerad i denna internationella konferens, dels som medorganisatör (co-chair) för en symposium om "Övervakning av processer i sjöar med automatiska mätmetoder och sensorer" samt som inbjuden föredragshållare till symposiet "Akvatisk Mikrobiell Biogeokemi-Jämförande studier av marina och sötvattens-system". I mitt föredrag kommer jag att presentera ny forskning där vi beskriver skillander och likheter i vattenlevande bakteriers ekologi, diversitet och funktion i sjöar och hav genom att studera en av de mest abundanta och framgångsrika bakteriegrupperna i vattenmiljöer: släktet SAR11. Sekvensdata från enkelcellsgenom som härrör från såväl marina som sötvattensrepresentanter för detta släkte kommer också att presenteras för att visa på funktionella skillander och hur de olika miljöerna i sötvatten och havsmiljö formar deras respektive mikrobiella samhällen.